CES live: CES tak trocha z inej strany

Vra­cia­me sa späť na Slo­ven­sko, v Las Ve­gas sme strá­vi­li šty­ri prí­jem­né, ale ná­roč­né dni. Keď­že re­por­tá­že, no­vin­ky a on-li­ne spra­vo­daj­stvo nie je iba čis­to o prá­ci, pri­ná­ša­me poh­ľad na CES aj tro­cha z iné­ho uh­la. To, čo za­chy­til ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu po­čas voľ­ných chvíľ.

01.jpg

Na všet­kých vnút­roš­tát­nych lin­kách v USA je na pa­lu­be Wi-Fi a fun­gu­je rých­lej­šie ako mo­bil­né pri­po­je­nie na Slo­ven­sku. V tom­to asi tro­cha za­os­tá­va­me...

02.jpg

Po sko­ro 30-ho­di­no­vej ces­te pris­tá­va­me vo Ve­gas. Le­tis­ko je tak­mer v stre­de mes­ta, keď­že po­čas rých­le­ho roz­vo­ja mes­ta ho vý­stav­ba tak­mer ob­klo­pi­la.

03.jpg

Kli­ma­ti­zá­cia je v USA nas­ta­ve­ná v iz­bách, v met­re a v pred­náš­ko­vých mies­tnos­tiach štan­dar­dne na 16 ÷ 18 °C. Tro­cha sme si po­moh­li.

04.jpg

Kú­sok Slo­ven­ska sme pri­nies­li aj my do Ame­ri­ky.

05.jpg

Tak­to vy­ze­rá prie­mer­ná tla­čov­ka na CES. Náj­sť dob­ré mies­to na zá­be­ry bý­va nie­ke­dy sluš­ný ad­re­na­lí­no­vý šport.

06.jpg

„Na akej tla­čov­ke vlas­tne som?"

07.jpg

Ak všet­ko nes­pra­cu­je­te hneď, ne­má­te šan­cu to do­beh­núť nes­kôr a v ča­soch on-li­ne spra­vo­daj­stva by sme po pár dňoch bo­li dosť neak­tuál­ni.

08.jpg

Pri­po­mí­na vám to Be­nát­ky? V ho­te­li Ve­ne­tian ma­jú rep­li­ku be­nát­skych uli­čiek, Ná­mes­tia sv. Mar­ka spo­lu s Ca­na­le Gran­de. A ce­lý po­tok, po kto­rom sa pla­via pra­vé gon­do­ly aj s ľuď­mi, sa na­chá­dza vnút­ri ho­te­la na pr­vom pos­cho­dí.

09.jpg

Po 14 ho­di­nách na vý­sta­vis­ku sa za­spá­va­lo ľah­ko... (Jo­zef Or­go­náš)

10.jpg

Kaž­dé rá­no umý­vať všet­ky be­tó­no­vé chod­ní­ky v Las Ve­gas, to chce tr­pez­li­vosť.

11.jpg

Dos­tať sa do pr­vé­ho ra­du na akej­koľ­vek tla­čov­ke bo­lo tak­mer ne­mož­né.

12.jpg

Všet­ci pred­ná­ša­jú­ci si po­má­ha­li prip­ra­ve­ný­mi texta­mi.

13.jpg

Za­pl­niť 32 GB kar­tu nie je prob­lém.

  14_1.jpg

Ti­puj­te, na kto­rom pos­cho­dí sa prá­ve skon­či­la pred­náš­ka.

15.jpg

On­drej Mac­ko po­čas jed­nej z pred­ná­šok pria­mo pri prá­ci.

16.jpg

Ame­ri­ča­nia ro­bia z kaž­dej pre­zen­tá­cie šou, ale keď pri­šiel ne­ča­ka­ne na pó­dium Ste­ve Ballmer, mal som pod­ľa pot­les­ku po­cit, že sa ob­ja­vil Jus­tin Bie­ber.

18_1.jpg

A na zá­ver všet­ké­ho tro­cha re­laxu pri prí­jem­nej hud­be.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter