CES 2013: Prvý skrutkovač s gyroskopom, umožňujúci ovládanie pohybom

gyro_screwdriver.jpg Na CES 2013 si priš­li na svo­je aj do­má­ci majstri. Vý­rob­ca Black & Dec­ker tu to­tiž vy­sta­vo­val pr­vý po­hy­bo­vo ov­lá­da­ný skrut­ko­vač na sve­te. Je vy­ba­ve­ný gy­ros­ko­pic­kým sen­zo­rom a má tvar piš­to­le. Mô­že­te ho ucho­piť ako zbraň a pal­com za­tla­čiť na pás so zá­klad­ňou a LED di­óda­mi, čím sa za­pne mo­tor. Smer a rých­losť otá­ča­nia po­tom mô­že­te ov­lá­dať po­hy­bom zá­päs­tia. Čím viac ním oto­čí­te vpra­vo, tým rých­lej­šie ob­rát­ky ne­be­rie skrut­ko­vač v sme­re ho­di­no­vých ru­či­čiek. Otá­ča­nie pro­ti sme­ru ho­di­no­vých ru­či­čiek za­sa do­siah­ne­te po­hy­bom zá­päs­tia vľa­vo.

Skrut­ko­vač sa do­dá­va s dvo­ma mag­ne­tic­ký­mi skrut­ko­va­cí­mi hrot­mi a lí­tio­vo-ióno­vou ba­té­riou. Jej na­bi­tie tr­vá 6 až 8 ho­dín a na jed­no na­bi­tie zvlád­ne 30 až 120 skru­tiek v zá­vis­los­ti od pra­cov­né­ho ma­te­riá­lu. Skrut­ko­vač je už v pre­da­ji a je­ho ce­na je 40 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: ces.cnet.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter