Samsung Galaxy S IV bude predstavený v apríli, ponúkne 5″ FullHD displej a stylus S Pen [DOHADY]

Po nie­koľ­kých za­ují­ma­vých špe­ku­lá­ciách oh­ľa­dom no­vej vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti Sam­sung - Ga­laxy S IV, pri­chá­dza­jú za­ují­ma­vé do­ha­dy od kó­rej­ské­ho zdro­ja Enu­ri. Ten pri­ná­ša sprá­vu nie­len o tom, že to­to za­ria­de­nie by ma­lo byť pred­sta­ve­né už v ap­rí­li ro­ku 2013, no ďal­šie do­ha­dy spo­mí­na­jú aj prí­tom­nosť pe­ra S Pen.

SamsungGalaxyS4-ilus.jpg

Ok­rem pe­ra S Pen by no­vá vlaj­ko­vá loď ma­la pos­kyt­núť aj fun­kcio­na­li­tu, kto­rú po­nú­ka no­vá sé­ria za­ria­de­ní No­te. Reč je o fun­kcii Mul­tiwin­dow a chý­bať by ne­ma­lo ani roz­poz­na­nie po­lo­že­nej ru­ky na dis­ple­ji pri pí­sa­ní sty­lu­som. To bu­de veľ­mi po­hodl­né aj vďa­ka 5-pal­co­vé­mu dis­ple­ju s FullHD roz­lí­še­ním 1920 × 1080 pixelov, kto­rý by mal byť vy­ro­be­ný AMO­LED tech­no­ló­giou. Sam­sung tak­to od­po­ve­dá na no­vin­ky od kon­ku­ren­cie, kto­rá rov­na­ko po­nú­ka dis­ple­je v roz­lí­še­ní FullHD s uh­lo­prieč­kou mi­ni­mál­ne 5 pal­cov.

Pre dopl­ne­nie in­for­má­cií, Sam­sung Ga­laxy S IV by mal na trh prísť so 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom Exynos 5440, kto­rý bu­de vy­ro­be­ný 28 nm tech­no­ló­giou, čo za­ru­čí vy­so­kú ús­po­ru ener­gie. Pro­ce­sor bu­de mož­no vy­uží­vať ARM ar­chi­tek­tú­ru s 2 typ­mi ja­dier - jad­rá A15 na ná­roč­né ap­li­ká­cie a A7 jad­ro na ope­rá­cie, kto­ré nie sú ná­roč­né na vý­kon. Fo­toa­pa­rát by mal v tom­to za­ria­de­ní dis­po­no­vať roz­lí­še­ním 13 Mpix a te­lo smar­tfó­nu by ma­lo mať hrúb­ku len 9,2 mm. Os­tat­né pa­ra­met­re sú za­tiaľ otáz­ne.

Kto sa už na prí­chod no­vin­ky od Sam­sun­gu te­ší tak, ako my ? :-)

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter