YotaPhone – telefón s dvoma displejmi

Dáv­nej­šie sme in­for­mo­va­li o tom, že Ama­zon by chcel vy­ro­biť tab­let s dvo­ma ob­ra­zov­ka­mi - z jed­nej stra­ny by bo­lo za­ria­de­nie vy­ba­ve­né kla­sic­kým LCD dis­ple­jom a na dru­hej stra­ne by sa na­chá­dza­la ob­ra­zov­ka s tech­no­ló­giou elek­tro­nic­ké­ho at­ra­men­tu. Ta­ké­to za­ria­de­nie sku­toč­ne exis­tu­je a vo feb­ruári bu­de pred­sta­ve­né aj na kon­gre­se MWC v Bar­ce­lo­ne.

YotaPhone_1612.jpg

Nej­de však o tab­let, ale o te­le­fón s náz­vom YotaP­ho­ne. Ten dis­po­nu­je 4,3-pal­co­vým LCD dis­ple­jom a aj E-Ink ob­ra­zov­kou na za­dnej stra­ne te­la. In­te­li­gent­ný te­le­fón vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.1 a bu­de dos­tup­ný na rus­kom tr­hu s ce­nou prib­liž­ne 500 do­lá­rov.

Ho­ci je te­le­fón vy­ba­ve­ný dvo­ji­cou ob­ra­zo­viek, vý­rob­co­vi sa po­da­ri­lo za­cho­vať mi­ni­ma­lis­tic­kú hrúb­ku, kto­rá je po­rov­na­teľ­ná s iný­mi te­le­fón­mi na tr­hu. Sí­ce má te­le­fón dva dis­ple­je, ob­ra­zov­ka s elek­tro­nic­kým at­ra­men­tom nez­ni­žu­je vý­raz­ne cel­ko­vú vý­drž ba­té­rie - ob­ra­zov­ka vy­uží­va ener­giu iba pri prek­res­le­ní ob­ra­zu.

Je zrej­mé, že na čier­no­bie­lom dis­ple­ji, akým dis­po­nu­jú aj čí­tač­ky elek­tro­nic­kých kníh, ne­bu­dú pou­ží­va­te­lia po­ze­rať fil­my. Pou­ží­va­te­lia YotaP­ho­nu si však na tom­to dis­ple­ji mô­žu ne­chať zob­ra­zo­vať texto­vé in­for­má­cie - napr. sta­tu­sy z Fa­ce­boo­ku ale­bo ak­tuál­ne in­for­má­cie o po­ča­sí. Vďa­ka to­mu ma­jú prís­tup k tým­to úda­jom aj bez nut­nos­ti zo­bu­diť te­le­fón zo sta­vu spán­ku a vy­užiť hlav­ný LCD dis­plej. Vý­ho­dou elek­tro­nic­ké­ho at­ra­men­tu je aj vý­bor­ná vi­di­teľ­nosť pri čí­ta­ní za den­né­ho svet­la.

Uvi­dí­me, ako sa bu­de YotaP­ho­ne pou­ží­vať v praxi, ná­pad nás však upú­tal.

Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter