Takto vyzerá Wii Mini

Inter­ne­tom ko­lu­jú už nie­koľ­ko dní zves­ti o men­šej, štíh­lej­šej a viac sexy ver­zii kon­zo­ly Wii.

Server Ko­ta­ku pri­nie­sol aj ofi­ciál­ne fo­tog­ra­fie čier­no-čer­ve­né­ho za­ria­de­nia, kto­ré svoj­ho pred­chod­cu vy­da­né­ho v ro­ku 2006 scho­vá­va do vrec­ka mo­der­ným vzhľa­dom. Štr­bi­no­vá me­cha­ni­ka bu­de po­dob­ne ako pri PS3 nah­ra­de­ná vkla­da­ním dis­kov zho­ra.

Wii-Mini.jpg

Wii-Mini-2.jpg

V ba­le­ní Wii Mi­ni sa bu­de ok­rem kon­zo­ly a pot­reb­nej ka­be­lá­že na­chá­dzať aj čer­ve­ný Nun­chuk a Wiimo­te s roz­ší­re­ním Plus. Pod­ľa pred­bež­ných in­for­má­cií má Wii Mi­ni de­bu­to­vať v Ka­na­de 7. de­cem­bra s ce­nou 99,99 do­lá­ra.

Up­da­te: Wii Mi­ni ne­bu­de vy­ba­ve­né Wi-Fi a po­dob­ne ako nov­šie mo­de­ly Wii už nie je spät­ne kom­pa­ti­bil­né s ov­lá­dač­mi Ga­me­Cu­be a hra­mi.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter