Bude takto vyzerať nový Xbox?

Ma­ga­zín Xbox World vo svo­jom no­vom čís­le vy­tvo­ril z in­for­má­cií od vý­vo­já­rov mož­ný di­zajn no­vé­ho Xboxu a zhr­nul k to­mu dos­tup­né in­for­má­cie.

Xbox.jpg

Ho­vo­rí, že kon­zo­la bu­de mať Ki­nect 2.0, me­cha­ni­ku Blu-ray, 3D zvuk, nes­kôr vo svo­jom ži­vot­nom cyk­le pri­ne­sie aj vir­tuál­ne oku­lia­re. Na­ko­niec to­to nám potvr­dzo­val aj unik­nu­tý do­ku­ment z Mic­ro­sof­tu. Zme­ne­ný má byť pod­ľa vý­vo­já­rov aj ga­me­pad, ku kto­ré­mu eš­te in­for­má­cie ne­má­me, ale spo­je­nie dis­ple­ja a ov­lá­da­ča na št­ýl Wii U ga­me­pa­du nie je vy­lú­če­né. Na­ko­niec Xbox Sur­fa­ce je vo vý­vo­ji.

V dev­ki­toch má byť štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor so štyr­mi thread­mi na kaž­dé jad­ro a za­tiaľ 8 GB pa­mä­te. Špe­ci­fi­ká­cia sa tu eš­te bu­de pos­tup­ne me­niť, ako bu­de Mic­ro­soft fi­na­li­zo­vať har­dvé­ro­vú kon­fi­gu­rá­ciu.

Mic­ro­soft sa vraj sna­ží o Always on kon­zo­lu v štý­le mo­bi­lov, to zna­me­ná, že len stla­čí­te tla­čid­lo a kon­zo­la sa hneď za­pne a vy mô­že­te hrať. Na­vy­še by sa ma­lo dať ply­nu­lo a bez prob­lé­mov pre­pí­nať aj me­dzi hra­mi, tak ako pre­pí­na­te prog­ra­my na TV.

Bu­dú­co­roč­né GDC ale­bo E3 nám prav­de­po­dob­ne prez­ra­dia o kon­zo­le viac.

Xbox2.jpg

Xbox3.jpg

Xbox4.jpg

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter