LG Nexus 4 vs. Samsung Galaxy SIII vs. HTC One X+. Ktorý z nich je kráľom trhu?

LG-Nexus-4.jpg Po pred­sta­ve­ní LG Nexusu 4, kto­rý pri­chá­dza s per­fek­tnou har­dvé­ro­vou vý­ba­vou za ne­kom­pro­mis­nú ce­nu, sa na dis­kus­ných fó­rach roz­pú­ta­li dis­ku­sie o tom, kto­ré za­ria­de­nie je krá­ľom tr­hu. My sme si na muš­ku zob­ra­li TOP smar­tfó­ny pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov - LG Nexus 4, Sam­sung Ga­laxy SIII a HTC One X+. Niž­šie v ta­buľ­ke si mô­že­te pre­zrieť po­rov­na­nie tých­to smar­tfó­nov, a tak zís­kať pred­sta­vu o tom, kto­rý smar­tfón čo po­nú­ka a za akú ce­nu.

tab.jpg

LG Nexus 4
Ver­zia OS An­droid 4.1 (Jel­ly Bean)
Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie na­tív­ny An­droid

chart1.png

Sam­sung Ga­laxy S III
Ver­zia OS An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie TouchWiz 4.0

chart2_31_10.png

HTC One X+
Ver­zia OS An­droid 4.1 (Jel­ly Bean)
Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie HTC Sen­se UI v4+

chart3.png

Ho­ci sú pa­ra­met­ric­ky tie­to za­ria­de­nia veľ­mi po­dob­né, mu­sí­me sa po­zas­ta­viť pri ich ce­nov­ke. Tá je to­tiž­to ra­píd­ne niž­šia v prí­pa­de LG Nexusu 4, kto­rý mô­že­te vo Veľ­kej Bri­tá­nii čos­ko­ro zís­kať už za £280, čo je v pre­poč­te zhru­ba 350€ na na­šu me­nu. To je priam vy­ni­ka­jú­ca ce­na za za­ria­de­nie so 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom, 2 GB RAM a naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom, ne­mys­lí­te?!

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter