Nexus 10 oficiálne: Displej s rozlíšením 2560 × 1600 pixelov, cena od 399 dolárov

A je to tu! Dl­ho oča­ká­va­ný Nexus 10 je ko­neč­ne ofi­ciál­ne od­ha­le­ný a dopĺňa tro­ji­cu za­ria­de­ní od spo­loč­nos­ti Goog­le. Špe­ci­fi­ká­cie 10-pal­co­vé­ho tab­le­tu od spo­loč­nos­ti Goog­le, vy­tvo­re­né­ho v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Sam­sung, sú priam oh­ro­mu­jú­ce a ce­na po­te­ší ne­jed­né­ho fa­nú­ši­ka za­ria­de­ní Nexus.

Nexus10_2.jpg

Nexus 10 pri­chá­dza s 10,1-pal­co­vým dis­ple­jom, kto­rý má roz­lí­še­nie 2560 × 1600 bo­dov a hus­to­tu bo­dov 300 ppi. Sof­tvér bu­de An­droid 4.2, kto­rý je zlep­še­ným roz­hra­ním An­droi­du 4.1.2 ob­siah­nu­té­ho v tab­le­te Nexus 7.

Nexus10_1.jpg

Nexus10_3.jpg

Ďal­šie špe­ci­fi­ká­cie vás ur­či­te ne­ne­cha­jú chlad­ný­mi:

- dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Cor­tex A15 CPU
- 2 GB RAM
- štvor­jad­ro­vá gra­fi­ka Ma­li T604
- 5 MPix hlav­ný fo­toa­pa­rát
- 1,9 Mpix pred­ný fo­toa­pa­rát
- 9000 mAh ba­té­ria (vý­drž 500 h v po­ho­to­vos­ti)mic­ro USB
- mic­ro HDMI
- dva či­py NFC, ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry

Spo­loč­nosť Goog­le sa vy­jad­ri­la aj k sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve Nexus 10:

„Nexus 10 je pr­vý tab­let, kto­rý mô­že pou­ží­vať ce­lá ro­di­na. S ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.2 si mô­že­te pri­dať via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov a pre­pí­nať me­dzi ni­mi z uzam­knu­tej ob­ra­zov­ky. Ve­rí­me, že kaž­dý by mal mať rých­ly a po­hodl­ný prís­tup k vlas­tným e-mai­lom, ap­li­ká­ciám, zá­lož­kám. Tým­to spô­so­bom bu­de mať kaž­dý prís­tup k vlas­tné­mu pros­tre­diu, hud­be a do­kon­ca aj k roz­diel­ne­mu vý­ko­nu."

Video:


Nexus 10 bu­de dos­tup­ný v pred­pre­da­ji od 13. no­vem­bra v USA, Veľ­kej Bri­tá­nii, Aus­trá­lii, Fran­cúz­sku, Ne­mec­ku, Špa­nielsku, Ka­na­de a Ja­pon­sku za ce­nu za­ria­de­nia v 16 GB ver­zii 399 ame­ric­kých do­lá­rov (310 €) a 499 ame­ric­kých do­lá­rov (387 €) za 32 GB mo­del.

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter