Nexus 10, 32 GB Nexus 7, LG Nexus 4 a Android 4.2 Jelly Bean už čoskoro!

No­vý týž­deň za­čne­me ďal­ší­mi špe­ku­lá­cia­mi oh­ľa­dom pred­sta­ve­nia no­vých za­ria­de­ní Nexus a naj­nov­šej ver­zie An­droi­du 4.2. Tie ma­jú byť pred­sta­ve­né už 29. ok­tób­ra v New Yor­ku. Pre za­hra­nič­ný spra­vo­daj­ský por­tál The Next Web to potvr­dil vnú­tor­ný zdroj zo spo­loč­nos­ti Goog­le, kto­rý mal mož­nosť vi­dieť jed­no z tzv. week­ly all-hands stret­nu­tí na vi­deu. Na ňom sa ho­vo­ri­lo aj o no­vých za­ria­de­niach Nexus a no­vej ver­zii An­droi­du, kto­ré ma­jú byť od­ha­le­né prá­ve na spo­mí­na­nej ak­cii Goog­lu.

invite1-1.jpeg

Nie je ni­ja­ké prek­va­pe­nie, že me­dzi no­vin­ka­mi, kto­ré sa ma­jú de­monštro­vať na po­du­ja­tí v New Yor­ku, je aj no­vý smar­tfón Nexus vy­ro­be­ný spo­loč­nos­ťou LG - LG Nexus 4. Spo­lu s ním by Goog­le mal od­ha­liť aj 32 GB ver­ziu Nexusu 7 a prav­de­po­dob­ne aj mo­del toh­to tab­le­tu s pod­po­rou 3G ( Nexus 7 s 32 GB vnú­tor­nou pa­mä­ťou a pod­po­rou 3G sa bu­de pre­dá­vať aj na Slo­ven­sku). Pos­led­ným a ne­po­chyb­ne veľ­mi oča­ká­va­ným za­ria­de­ním je 10-pal­co­vý tab­let Nexus. Ten by pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií ma­la vy­ro­biť spo­loč­nosť Sam­sung a za­ujať by mo­hol nap­rík­lad aj dis­ple­jom Re­ti­na s roz­lí­še­ním 2560 × 1600 pixelov (16:10). Všet­ky no­vin­ky by údaj­ne ma­li fun­go­vať už s no­vou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid (4.2 Jel­ly Bean).

O LG Nexus 4 sme už čo-to pí­sa­li. Pred­chá­dza­jú­ce sprá­vy a unik­nu­té in­for­má­cie či fo­tog­ra­fie od­ha­li­li smar­tfón so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon S4 Pro, 2 GB RAM, 4,7-pal­co­vým HD dis­ple­jom, 8 Mpix fo­toa­pa­rá­tom, 1,3 Mpix pred­nou ka­me­rou, ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 2100 mAh a vnú­tor­nou pa­mä­ťou s ka­pa­ci­tou 8 ale­bo 16 GB bez mož­nos­ti roz­ší­re­nia pa­mä­ťo­vý­mi kar­ta­mi. Ve­rí­me však, že k dis­po­zí­cii bu­de aj ver­zia s inter­nou pa­mä­ťou s veľ­kos­ťou 32 GB. Tie­to tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie potvr­dil aj vnú­tor­ný zdroj por­tá­lu The Next Web.

LG-Nexus-X1.jpeg

Na povrch vy­plá­va­lo aj nie­koľ­ko ďal­ších no­vi­niek oh­ľa­dom An­droi­du 4.2. Ten by mal pod­ľa The Next Web niesť ná­zov sú­čas­nej ver­zie An­droi­du, te­da An­droid 4.2 Jel­ly Bean. Pou­ží­va­te­ľom by mal po­núk­nuť dl­ho oča­ká­va­nú sprá­vu pou­ží­va­teľ­ských úč­tov - po­dob­ne ako na po­čí­ta­čoch s OS Win­dows. Tab­let tak bu­dú môcť vy­uží­vať nie­koľ­kí pou­ží­va­te­lia, kto­rí sa mô­žu me­dzi svo­ji­mi pro­fil­mi jed­no­du­cho pre­pí­nať. Kaž­dý si tak bu­de môcť nain­šta­lo­vať vlas­tné ap­li­ká­cie, pou­ží­vať súk­rom­ný e-mail ale­bo po­sie­lať sprá­vy bez obáv o na­ru­še­nie svoj­ho súk­ro­mia. Ďal­šie no­vin­ky:

- Veľ­ké zlep­še­nie Goog­le Now
- No­ti­fi­ká­cie dos­ta­nú ďal­šie zlep­še­nia a bu­de­te si môcť nap­rík­lad pre­čí­tať ce­lé sprá­vy pria­mo v no­ti­fi­kač­nej liš­te
- Zlep­še­né pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die pre väč­šie tab­le­ty
- Na­tív­na klá­ves­ni­ca An­droi­du bu­de prav­de­po­dob­ne pod­po­ro­vať pí­sa­nie po­su­nom prs­ta po dis­ple­ji (swyping)
- Con­tent in the cen­ter umož­ní prís­tup k ob­sa­hu Goog­le Play pria­mo z plo­chy
- Ap­li­ká­cia fo­toa­pa­rá­tu bu­de pod­po­ro­vať pa­no­rá­mu s mož­nos­ťou ho­ri­zon­tál­ne­ho aj ver­ti­kál­ne­ho sní­ma­nia
- No­vý Gmail s pod­po­rou pinch-to-zoom
- No­vá ga­lé­ria s re­di­zaj­no­va­ným pou­ží­va­teľ­ským pros­tre­dím

Goog­le na even­te v New Yor­ku prav­de­po­dob­ne od­ha­lí eš­te ďal­šie prek­va­pe­nia. My vás, sa­moz­rej­me, o všet­kých no­vin­kách bu­de­me in­for­mo­vať.

Ak­tua­li­zá­cia:

Amit Guj­ral, šéf LG Mo­bi­le Pro­duct Plan­ning, potvr­dil, že spo­loč­nosť 29. ok­tób­ra pred­sta­ví no­vý LG Nexus. Guj­ral sa zmie­nil aj o tom, že no­vý Nexus bu­de mať 4,7-pal­co­vý dis­plej a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s tak­tom 1,5 GHz.

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter