Samsung Galaxy Note II sa na Slovensku začne predávať 15. októbra, poznáme cenu

Sam­sung Ga­laxy No­te II bol pod­ľa oča­ká­va­nia pred­sta­ve­ný na veľtr­hu IFA v Berlí­ne. Od­vte­dy ube­hol už tak­mer me­siac, a pre­to sme ra­di, že vás mô­že­me in­for­mo­vať o dos­tup­nos­ti toh­to tab­le­to­fó­nu aj na slo­ven­skom tr­hu. Sam­sung Ga­laxy No­te II sa na Slo­ven­sku za­čne pre­dá­vať už 15. ok­tób­ra za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 649 €.

samsung-galaxy-note-2.jpg

Op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi pri­ne­sie nie­koľ­ko zlep­še­ní vrá­ta­ne lep­ších pa­ra­met­rov a eš­te väč­šie­ho dis­ple­ja. Ga­laxy No­te II je vy­ba­ve­ný 5,55-pal­co­vým dis­ple­jom Su­per AMO­LED Plus s HD roz­lí­še­ním. Aj na­priek väč­šie­mu dis­ple­ju si však no­vá ge­ne­rá­cia tab­le­to­fó­nu od Sam­sun­gu za­cho­va­la po­rov­na­teľ­né roz­me­ry a hmot­nosť pô­vod­né­ho mo­de­lu Ga­laxy No­te. Zlep­še­ný bol pro­ce­sor, kto­rý je v tom­to prí­pa­de štvor­jad­ro­vý Exynos 4412, tak­to­va­ný na 1,66 GHz, a zme­nám sa ne­vyh­la ani ope­rač­ná pa­mäť RAM, kto­rá má ka­pa­ci­tu až 2 GB.

Z ďal­šej vý­ba­vy tre­ba spo­me­núť prí­tom­nosť 8 Mpix fo­toa­pa­rá­tu, pred­nej 1,9 Mpix ka­me­ry, inter­nej pa­mä­te s ka­pa­ci­tou 16, 32 ale­bo 64 GB, kto­rá sa dá, sa­moz­rej­me, ďa­lej roz­ši­ro­vať po­mo­cou slo­tu na kar­ty mic­ro SD, a ne­za­bud­ni­me ani na ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 3100 mAh. Ope­rač­ný sys­tém je An­droid 4.1 Jel­ly Bean, dopl­ne­ný o pou­ží­va­teľ­skú nad­stav­bu TouchWiz a ďal­šie uži­toč­né ap­li­ká­cie a fun­kcie.

samsung_galaxy_note_chart.png Sam­sung Ga­laxy No­te II
Ver­zia OS: An­droid 4.1 (Jel­ly Bean)
Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie: TouchWiz

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk



Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter