Xiaomi Mi2: výkonný smartfón z Číny za bezkonkurenčnú cenu

Čín­ska spo­loč­nosť Xiaomi, kto­rá sto­jí za pr­vým te­le­fó­nom s po­pu­lár­nou MIUI ROM, vče­ra rá­no v Pe­kin­gu pred­sta­vi­la dvo­ji­cu no­vých smar­tfó­nov s ozna­če­nia­mi Mi2 (Mi-Two) a 1S. Xiaomi so svo­jím smar­tfón Mi-two do­kon­ca pred­be­hol kon­ku­ren­ciu v po­do­be veľ­kých vý­rob­cov, ako HTC, Mo­to­ro­la ale­bo So­ny, keď vo svo­jom no­vom mo­de­li in­teg­ro­val naj­nov­ší pro­ce­sor spo­loč­nos­ti Qual­comm Snap­dra­gon S4 Pro s vý­kon­nou gra­fi­kou Ad­re­no 320 (APQ8064). Šty­ri jad­rá toh­to pro­ce­so­ra mô­žu v prí­pa­de pot­re­by pra­co­vať až na frek­ven­cii 1,5 GHz. V spo­je­ní s veľ­kou ope­rač­nou pa­mä­ťou RAM s ka­pa­ci­tou 2 GB tak ide o je­den z naj­vý­kon­nej­ších smar­tfó­nov dos­tup­ných na tr­hu. Spo­loč­nosť do­kon­ca tvr­dí, že jej smar­tfón Mi-two v tes­toch vý­ko­nu hra­vo po­ra­zí aj Sam­sung Ga­laxy SIII.

mi2.jpg

Xiaomi Mi2 je ďa­lej vy­ba­ve­ný 16 GB vnú­tor­nou pa­mä­ťou, roz­ší­ri­teľ­nou po­mo­cou mic­ro SD, 4,3-pal­co­vým dis­ple­jom IPS od Shar­pu s roz­lí­še­ním 1280 × 720 bo­dov, 8 Mpix fo­toa­pa­rá­tom a pred­nou 2 Mpix ka­me­rou. V te­le­fó­ne sa na­chá­dza aj port USB kom­pa­ti­bil­ný s HDMI (MHL) a ne­chý­ba ani pod­po­ra rých­lych dá­to­vých pre­no­sov tech­no­ló­giou HSPA+. Svo­jou prí­tom­nos­ťou po­te­ší aj ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 2000 mAh, kto­rá mô­že byť nah­ra­de­ná ba­té­riou s ka­pa­ci­tou až 3000 mAh. Ako ope­rač­ný sys­tém je, sa­moz­rej­me, pou­ži­tá MIUI ROM s An­droi­dom 4.1 Jel­ly Bean. Na­ko­niec prez­ra­dí­me to naj­lep­šie, a to ce­nu za­ria­de­nia. Mi-two sa bu­de v Čí­ne pre­dá­vať za neu­ve­ri­teľ­ných 314 ame­ric­kých do­lá­rov, čo je po pre­poč­te len 264 eur! Skve­lý po­mer ce­na/vý­kon, kto­rý ne­chá­va v han­be aj tých naj­väč­ších sve­to­vých vý­rob­cov mo­bil­ných te­le­fó­nov.

1S.jpg

Iné za­ria­de­nie, kto­rým sa čín­ska spo­loč­nosť poch­vá­li­la, je Xiaomi 1S. Ten­to smar­tfón stred­nej trie­dy je po­há­ňa­ný 1,7 GHz dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon S4, má 1 GB RAM a do vý­ba­vy dos­tal aj 4 GB vnú­tor­nej pa­mä­te, 8 Mpix fo­toa­pa­rát, 2 Mpix pred­nú ka­me­ru a 4-pal­co­vý dis­plej. Na trh bu­de uve­de­ný 23. augus­ta a bu­de sa pre­dá­vať za 235 USD, čo v na­šej me­ne pred­sta­vu­je prib­liž­ne 200 EUR.

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter