Fujitsu F-12D: Telefón s Androidom pre starších

Ja­pon­ská spo­loč­nosť Fu­jit­su pred­sta­vi­la no­vý smar­tfón, kto­rý je ur­če­ný pre star­ších pou­ží­va­te­ľov. Mo­bil­ný te­le­fón s náz­vom F-12D je špe­ciál­ne up­ra­ve­ný nie­len zo sof­tvé­ro­vej, ale aj har­dvé­ro­vej strán­ky. Pries­kum uká­zal, že väč­ši­na star­ších oby­va­te­ľov má pri pre­cho­de z kla­sic­kých te­le­fó­nov s tla­čid­la­mi na te­le­fó­ny s do­ty­ko­vý­mi ob­ra­zov­ka­mi prob­lém s ich ov­lá­da­ním. 

Fujitsu-F-12D.jpeg

Fu­jit­su pre­to vy­tvo­ril do­ty­ko­vý dis­plej, kto­rý pri je­ho pou­ží­va­ní vy­tvá­ra po­cit, ako­by ste stlá­ča­li tla­čid­lá kla­sic­ké­ho te­le­fó­nu - na potvr­de­nie vý­be­ru tre­ba na dis­plej sil­nej­šie za­tla­čiť. Zjed­no­du­še­né bo­lo aj pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid, kto­ré na lep­šiu či­ta­teľ­nosť dis­po­nu­je veľ­ký­mi tla­čid­la­mi, iko­na­mi ap­li­ká­cií a textom. Po­hyb v UI te­le­fó­nu je mož­ný len vo ver­ti­kál­nom sme­re. Te­le­fón je na­vy­še aj vo­do­tes­ný.

Video:


Fu­jit­su F-12D sa má za­čať pre­dá­vať v Ja­pon­sku u naj­väč­šie­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra NTT Do­Co­Mo už za­čiat­kom augus­ta. Spo­loč­nosť zva­žu­je je­ho pre­daj aj v glo­bál­nom roz­sa­hu, tak­že mož­no sa ob­ja­ví aj v Euró­pe. Ce­nu za­tiaľ Fu­jit­su ne­kon­kre­ti­zo­val.

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter