Samsung Galaxy SIII – skúsenosti po týždni používania

Te­le­fón Sam­sung Ga­laxy SIII sme ma­li na tes­ty zhru­ba na týž­deň pou­ží­va­nia. Za ten čas sme z ne­ho te­le­fo­no­va­li, pris­tu­po­va­li na inter­net a pou­ží­va­li ho ako pra­cov­ný nás­troj. V tom­to člán­ku zhr­nie­me skú­se­nos­ti z je­ho pou­ží­va­nia. Pri­po­mí­na­me, že na slo­ven­ský trh prí­de ten­to te­le­fón 4. jú­na 2012 a bu­de stáť 599 EUR. 

SamsungGalaxySIIIProdukt.jpg

Je­ho pro­duk­to­vé ozna­če­nie je I9300, vnú­tor­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu 16, 32 ale­bo 64 GB, fa­reb­né vy­ho­to­ve­nie je bie­le ale­bo mod­ré. Ope­rač­ný sys­tém je An­droid 4.0 ICS s ďal­šou fun­kčnou vý­ba­vou od vý­rob­cu a tre­tích strán. Má­me pre vás aj na­še re­dak­čné vi­deá, kto­ré opi­su­jú skú­se­nos­ti s tým­to te­le­fó­nom po týž­dni pou­ží­va­nia.

Video:


Sam­sung Ga­laxy SIII má dis­plej s uh­lo­prieč­kou 4,8 pal­ca, čo je vý­hod­ná veľ­kosť na prá­cu i zá­ba­vu. Člo­vek zo stred­ne veľ­kou ru­kou ho po­hodl­ne udr­ží v dla­ni a do­ká­že ov­lá­dať te­le­fón aj po­hy­bom pal­ca. Veľ­kos­ťou dis­ple­ja te­da sto­jí SIII niek­de me­dzi Ga­laxy SII a Ga­laxy No­te, kto­rý už skôr pri­po­mí­na tab­let. S kva­li­tou dis­ple­ja bu­de­te spo­koj­ní, je to Su­per AMO­LED s roz­lí­še­ním 720 × 1280 bo­dov a far­by na ňom vy­ze­ra­jú dob­re. Roz­me­ry te­le­fó­nu sú 136,6 × 70,6 × 8,6 mm. Vďa­ka za­ob­le­ným ro­hom sa po­hodl­ne zmes­tí do vrec­ka no­ha­víc. Pod ka­po­tou je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Cor­tex-A9, 1,4 GHz, je­ho pre­jav uvi­dí­te na rých­los­ti spra­co­va­nia fo­tog­ra­fií a aj na mož­nos­tiach prá­ce s vi­deom. V tom­to prí­pa­de to­tiž mô­že­te vi­deo zme­niť do ma­lé­ho okien­ka a po­tom ním po­hy­bo­vať tak, aby vám nep­re­ká­ža­lo v ďal­šej prá­ci. Ak te­da sle­du­je­te film a pot­re­bu­je­te na­pí­sať SMS, dá sa to ro­biť sú­čas­ne. Po­čas preh­rá­va­nia vi­dea mô­že­te na­pí­sať SMS.

Ďal­šia za­ují­ma­vá fun­kcia je spo­je­nie te­le­fó­nu a niek­to­ré­ho iné­ho za­ria­de­nia od fir­my Sam­sung s fun­kciou AllSha­re Play. Je to veľ­mi dob­rá fun­kcia na to, ako si preh­rať vi­deo z te­le­fó­nu na veľ­kom dis­ple­ji, ale po­zor, vy­ža­du­je to dos­ta­toč­ne sil­nú sieť Wi-Fi a oba prís­tro­je mu­sia byť pri­po­je­né do jed­nej sie­te Wi-Fi. Vy­skú­ša­li sme aj pre­po­je­nie s tab­le­tom a plá­nu­je­me vy­skú­šať aj spo­je­nie s no­te­boo­kom. Pá­či­lo sa nám, že tak­to si mô­že­te na te­le­ví­zo­re preh­rať aj pre­zen­tá­cie z Power­Poin­tu (s vy­uži­tím ďal­šie­ho prog­ra­mu pre plat­for­mu An­droid - napr. Do­cu­ments To Go).

Te­le­fo­no­va­nie sa zlep­ši­lo tým, že vý­rob­ca pou­žil ek­va­li­zér a pre­ná­ša­ný hlas je tak jas­ný a zre­teľ­ný. Te­le­fón sme bez prob­lé­mov pri­po­ji­li k hands-free súp­ra­ve od fir­my Parrot. V aute si s tým­to te­le­fó­nom vy­tvo­rí­te vlast­ný hot­spot a mô­že­te mať všet­ky za­ria­de­nia pri­po­je­né na inter­net. Ak je te­le­fón mi­mo váš­ho do­sa­hu a má­te nep­ri­ja­té ho­vo­ry či ne­poz­re­té SMS, len čo chy­tí­te te­le­fón do ru­ky, za­čne mier­ne vib­ro­vať. V tom­to mo­de­li mô­že­te pou­žiť len kar­tu mic­ro­SIM, po­čí­taj­te te­da so stri­ha­ním kar­ty ale­bo jej vý­me­nou.

Obal toh­to te­le­fó­nu je plas­to­vý, ale net­re­ba sa to­ho obá­vať. Vy­skú­ša­li sme si, že plast vy­dr­žal mier­ne pohr­ka­nie te­le­fó­nu v ná­do­be s klin­ca­mi a ne­bo­lo na ňom vi­dieť vi­di­teľ­nej­šie škra­ban­ce. No ak za­re­že­te do kry­tu no­žom, škra­ban­ce tu zos­ta­nú. Za­dné ve­ko sme tiež skú­ša­li oh­núť pr­sta­mi, ma­te­riál sa ne­de­for­mu­je a ani nep­ras­ká.

Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 2100 mAh, v po­ho­de vy­dr­ží na­pá­jať te­le­fón po­čas ná­roč­né­ho pra­cov­né­ho dňa. Na­bí­jať ju však bu­de­te kaž­dý pra­cov­ný deň, te­ší­me sa na bez­drô­to­vú na­bí­jač­ku, kto­rá by sa ma­la ob­ja­viť aj na na­šom tr­hu. Fo­toa­pa­rát v za­dnej čas­ti má roz­lí­še­nie 8 me­ga­pixelov, Sam­sung po­riad­ne oži­vil aj pred­nú ka­me­ru, kto­rá má ko­neč­ne pou­ži­teľ­né roz­lí­še­nie 1,9 me­ga­pixe­la. Nie­čo ta­ké sa nao­zaj dá pou­žiť na vi­deo­ho­vor.

Skú­ša­li sme aj hla­so­vé po­ve­ly, naj­prav­de­po­dob­nej­šia je na Slo­ven­sku an­glic­ká ja­zy­ko­vá mu­tá­cia. Slo­ven­skej an­glič­ti­ne SIII ro­zu­mie, ale prip­rav­te sa na to, že niek­to­ré po­ve­ly bu­de­te opa­ko­vať. Ok­rem to­ho, že chce­te nie­ko­mu tú­to vlas­tnosť uká­zať a poch­vá­liť sa, hla­so­vé ov­lá­da­nie sa reál­ne dá pou­žiť pri na­vi­gá­cii v aute, čo sme si s ús­pe­chom vy­skú­ša­li.

Pri úvod­nom nas­ta­ve­ní te­le­fó­nu dos­ta­ne­te na Drop­boxe pries­tor 50 GB na dva ro­ky pou­ži­tia. Za­ují­ma­vé je, že ten­to te­le­fón bu­de uve­de­ný v do­mov­skej Kó­rei až v le­te, keď­že tu sa ča­ká na ver­ziu s pod­po­rou LTE (po­dob­ne je to v USA). V zá­pad­nej Euró­pe sa ten­to te­le­fón uve­die do pre­da­ja 28. má­ja 2012.

Video:


V cel­ko­vom hod­no­te­ní je to asi naj­lep­ší te­le­fón na plat­for­me An­droid, aký sme do­po­siaľ pou­ží­va­li. Naj­viac sa nám pá­či­la je­ho bo­ha­tá fun­kčná vý­ba­va. Je­ho pria­my­mi kon­ku­ren­tmi sú HTC One X, Huawei As­cend D Quad, No­kia Lu­mia 900 a nas­le­du­jú­ca ver­zia App­le iP­ho­ne. Po­rov­ná­va­cí test tých­to te­le­fó­nov uve­die­me v PC RE­VUE, keď ich bu­de­me mať k dis­po­zí­cii v re­dak­cii. Ak si chce­te po­zrieť Sam­sung Ga­laxy SIII na­ži­vo, poz­ri­te sa do ga­lé­rie fir­my Sam­sung v Po­lu­se. Vy­ško­le­ný per­so­nál vám uká­že všet­ky fun­kcie toh­to te­le­fó­nu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter