LG plánuje predaj 55" OLED TV už od 9000 eur aj na Slovensku. Kúpite si ho?

Spo­loč­nosť LG v jed­nej z naj­kraj­ších pre­zen­tač­ných mies­tnos­tí v Mo­na­cu pred­sta­vi­la te­le­ví­zor, na kto­rý sa dl­ho ča­ka­lo. Ide o no­vý typ te­le­ví­zo­ra, o kto­rom sme in­for­mo­va­li už vo feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE v na­šej re­por­tá­ži z vý­sta­vy CES v Las Ve­gas.

OLED1.jpg

Pr­vé pred­sta­ve­nie OLED te­le­ví­zo­ra LG na európ­sky trh

Tech­no­ló­gia OLED pos­ky­tu­je úpl­ne inú kva­li­tu ob­ra­zu - ten je žia­ri­vý, mi­mo­riad­ne kon­trast­ný, ne­ro­bia mu prob­lém rých­le zme­ny ob­ra­zu a na­vy­še ta­ký­to te­le­ví­zor je aj ener­ge­tic­ky ús­por­ný. Za­tiaľ však dis­ple­je OLED ne­do­sa­ho­va­li ta­ké veľ­ké roz­me­ry, aby sa da­li pou­žiť pri te­le­ví­zo­roch. Vy­sky­tu­jú sa tak v naj­vyš­ších trie­dach smar­tfó­nov a fo­toa­pa­rá­tov, LG do­te­raz po­nú­ka­lo 19-pal­co­vý te­le­ví­zor. Te­raz však ide o dis­plej vo veľ­kos­ti 55 pal­cov a ta­ký­to te­le­ví­zor vy­ze­rá nao­zaj úžas­ne.

OLED2.jpg

Te­le­ví­zor OLED je pod­ľa LG až 100-krát rých­lej­ší ako tra­dič­ný te­le­ví­zor

Dis­plej má hrúb­ku len 4 mm, te­le­ví­zor dá sa pri­pev­niť aj na ste­nu a ide, sa­moz­rej­me, o 3D mo­del s pa­sív­ny­mi oku­liar­mi. Na ich pre­vádz­ku net­re­ba pou­ží­vať ba­té­rie a ta­ký­to 3D ob­raz by mal byť zo zdra­vot­né­ho hľa­dis­ka naj­me­nej škod­li­vý pre ľud­ské zdra­vie. Je­ho sú­čas­ťou je aj Smart TV - te­da ap­li­ká­cie, mož­nosť pre­po­je­nia na inter­net a do­má­ci mul­ti­me­diál­ny server. Ten­to te­le­ví­zor má za­bu­do­va­né bez­drô­to­vé pri­po­je­nie na Wi-Fi.

OLED3.jpg

55" dis­plej, hrúb­ka len 4 mm a extra vy­so­ký kon­trast - to sú cha­rak­te­ris­ti­ky OLED TV

Pred­sta­ve­nie v Mo­na­cu sa nie­slo v zna­me­ní ví­ken­do­vej Veľ­kej ce­ny Mo­na­ca v F1, osob­ne sa na ňom zú­čas­tni­li napr. Da­vid Coul­thard ale­bo Se­bas­tian Vet­tel. Prá­ve na zá­be­roch z pre­te­kov F1 sa vy­ni­ka­jú­co up­lat­ní rých­losť te­le­ví­zo­ra OLED.

OLED4.jpg

Se­bas­tian Vet­tel a Da­vid Coul­thard pri pred­sta­ve­ní no­vé­ho te­le­ví­zo­ra

Na slo­ven­ský trh prí­de ten­to te­le­ví­zor v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka, špe­ku­lu­je sa o ter­mí­ne na pre­lo­me dru­hé­ho a tre­tie­ho kvar­tá­lu 2012. Ta­kis­to eš­te nie je sta­no­ve­ná úpl­ne pres­ne pre­daj­ná ce­na, ale bu­de to pri za­čiat­ku pre­da­ja niek­de v roz­me­dzí 9000 až 10 000 EUR pre kon­co­vé­ho zá­kaz­ní­ka. Zna­me­ná to, že ta­ký­to te­le­ví­zor si do­vo­lí sku­pi­na ma­jet­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, pre kto­rých ta­ká­to su­ma nie je prob­lém. V pr­vej fá­ze pôj­de te­da skôr o in­di­vi­duál­ny pre­daj, na Slo­ven­sku bu­de v pre­da­ji v sie­ti dvoch veľ­kých pre­daj­cov spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. Ma­so­vý pre­daj te­le­ví­zo­rov OLED spo­loč­nosť LG oča­ká­va v ro­koch 2014 až 2015. Tech­no­ló­gia LED pri­tom ne­za­ni­ká, os­tá­va pa­ra­lel­ne pop­ri te­le­ví­zo­roch OLED.

O re­cen­ziu toh­to ty­pu te­le­ví­zo­ra sme ve­de­nie spo­loč­nos­ti LG po­žia­da­li, zve­rej­ní­me ju v ma­ga­zí­ne PC RE­VUE spo­lu s vi­deo­re­cen­ziou. Vi­deo­re­por­táž z pred­sta­ve­nia toh­to ty­pu te­le­ví­zo­ra v Mo­na­cu spo­lu s ukáž­ka­mi tré­nin­gu z Veľ­kej ce­ny Mo­na­ca F1 náj­de­te na DVD v jú­lo­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE.

Video:


On­drej Mac­ko, Mo­na­coOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter