HTC Desire C (Golf): 3,5-palcový displej a Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Pre všet­kých priaz­niv­cov smar­tfó­nov znač­ky HTC má­me dob­rú sprá­vu. Spo­loč­nosť prip­ra­vu­je no­vin­ku s náz­vom HTC De­si­re C (Golf), kto­rá sa už ob­ja­vi­la aj na nie­koľ­kých unik­nu­tých fo­tog­ra­fiách z por­tá­lu IT­Pro­Por­tal.

HTC_Desire_C_Golf.jpg

HTC De­si­re C sa pod­ľa re­dak­cie GSM Are­na ob­ja­vil v po­nu­ke na strán­ke por­tu­gal­ské­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra Vo­da­fo­ne. Pod­ľa špe­ci­fi­ká­cií by to mal byť smar­tfón niž­šej trie­dy so 600 MHz pro­ce­so­rom a 3,5-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 320 × 480 pixelov, 512 MB ​​RAM, 4 GB vnú­tor­nej pa­mä­te. Dopl­ne­ný by mal byť 5 Mpix hlav­ným fo­toa­pa­rá­tom.

V sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve by ma­li fi­gu­ro­vať s ma­lý­mi úp­ra­va­mi HTC Sen­se 4.0 a An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich. Neexis­tu­jú žiad­ne dos­tup­né in­for­má­cie o ce­ne, no pred­pok­la­dá­me, že vzhľa­dom na tech­nic­kú, har­dvé­ro­vú špe­ci­fi­ká­ciu sa bu­de po­hy­bo­vať do 200 €.

Ak­tuál­ne no­vin­ky od HTC

HTC One X mô­že­te kú­piť v 57 e-sho­poch za ce­nu od 534,00 € do 631,13 € (Zdroj: Heu­re­ka.sk)

HTC One X.jpg

Po­rov­nať ce­ny >>

HTC One S mô­že­te kú­piť v 28 e-sho­poch za ce­nu od 480,00 € do 624,00 € (Zdroj: Heu­re­ka.sk)

HTC-One-S.jpg

HTC One V mô­že­te kú­piť v 56 e-sho­poch za ce­nu od 270,00 € do 325,00 € (Zdroj: Heu­re­ka.sk)

HTC_One_V.jpg

Po­rov­nať ce­ny >>

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk 

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter