Apple údajne stále nie je rozhodnutý, aký bude iPhone 5, komunita to už vie

Sam­sung pred­sta­vil svo­ju vlaj­ko­vú loď Ga­laxy SIII ne­dáv­no. Na ťa­hu je te­raz App­le so svo­jím iP­ho­nom, ale pod­ľa naj­nov­ších špe­ku­lá­cií ani App­le eš­te ne­vie, ako bu­de no­vý mo­del te­le­fó­nu na­ko­niec vy­ze­rať. 

iphone5_145.jpg

Naj­nov­šie špe­ku­lá­cie potvr­dzu­jú iba ok­tób­ro­vý dá­tum vy­da­nia. iP­ho­ne 5 by sa tak mal na tr­hu ob­ja­viť pres­ne rok po uve­de­ní iP­ho­nu 4S. App­le však údaj­ne eš­te ne­fi­na­li­zo­val vý­sled­ný di­zajn za­ria­de­nia, a tak stá­le nie je roz­hod­nu­tý, či bu­de mať no­vý te­le­fón väč­ší dis­plej ale­bo nie, z aké­ho ma­te­riá­lu bu­de po­zos­tá­vať te­lo a či sa doč­ká­me kla­sic­ké­ho tla­čid­la Ho­me a aký bu­de mať tvar. Pod­ľa por­tá­lu iMo­re by sme sa však v ok­tób­ri ma­li ok­rem uve­de­nia iP­ho­nu 5 doč­kať aj pred­sta­ve­nia no­vé­ho za­ria­de­nia iPad Mi­ni. Ale kto­vie, mož­no nás App­le všet­kých prek­va­pí a no­vý te­le­fón pred­sta­ví už o me­siac po­čas App­le Worldwide De­ve­lo­per Con­fe­ren­ce.

Úpl­ne iný poh­ľad na prob­le­ma­ti­ku no­vé­ho iP­ho­nu má ko­mu­ni­ta fa­nú­ši­kov. Je­den z nich, Jon Fawcett, vy­tvo­ril kon­cept iP­ho­nu 5 na zá­kla­de dáv­nej­ších špe­ku­lá­cií a tre­ba uz­nať, že v je­ho vy­ho­to­ve­ní vy­ze­rá te­le­fón úžas­ne. Kom­plet­nú ga­lé­riu náj­de­te na tých­to strán­kach. Mi­mo­cho­dom, je­den z návr­hov di­zaj­nu po­chá­dza­jú­ci z ra­dov fa­nú­ši­kov sme pred­sta­vi­li už dáv­nej­šie.

iphone.jpg

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter