Samsung Galaxy SIII: smartfón inšpirovaný prírodou, navrhnutý pre ľudí

Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vi­la v Lon­dý­ne svoj naj­nov­ší smar­tfón Sam­sung Ga­laxy SIII. Pr­výk­rát ho ofi­ciál­ne o 19:34 mies­tne­ho ča­su uká­zal sve­tu pre­zi­dent Sam­sung a ria­di­teľ pre IT a di­ví­ziu mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie JK Shin. Sam­sung Ga­laxy SIII je ak­tuál­ne naj­vy­ba­ve­nej­ší smar­tfón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid ICS. Zá­kla­dom je 1,4 GHz štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor a 4,8-pal­co­vým HD Su­per Amo­led­dis­plej s roz­lí­še­ním 1280 × 720 bo­dov. Fo­toa­pa­rát v za­dnej čas­ti má roz­lí­še­nie 8 me­ga­pixelov a je s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním a bles­kom. Pred­ná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 1,9 me­ga­pixe­lu.

Prezident.jpg

PrednaStrana.jpg

ZadnaStrana.jpg

Fo­toa­pa­rát má mož­nosť rých­le­ho sé­rio­vé­ho sní­ma­nia 20 zá­be­rov s frek­ven­ciou 3,3 zá­be­rov za se­kun­du, pri­čom je mož­né si za­pnúť fun­kciu vý­be­ru naj­lep­šej fot­ky. Fo­toa­pa­rát je prip­ra­ve­ný na štart za 990 ms a vy­skú­ša­li sme si, že do­ká­že za­zna­me­ná­vať nao­zaj rých­le uda­los­ti. Vi­deo do­ká­že Sam­sung Ga­laxy SIII jed­nak preh­rá­vať, ale aj nah­rá­vať s roz­lí­še­ním Full HD. Vo vý­ba­ve je pri­po­je­nie na Wi-Fi, ďa­lej je tu Blue­tooth 4.0, GPS ale aj GLO­NASS ale tiež aj pri­jí­mač pre NFC. Pou­ží­va­te­ľo­vi je ďa­lej k dis­po­zí­cii ak­ce­le­ro­me­ter, gy­ros­kop, ba­ro­me­ter a sní­mač os­vet­le­nia. Roz­me­ry te­le­fó­nu sú 136,6 × 70,6 × 8,6mm a hmot­nosť 133 gra­mov. Po­ci­to­vo je v ru­ke nao­zaj ľah­ký. Pri po­rov­na­ní so Sam­sung Ga­laxy SII je SIII o me­nej ako mi­li­me­ter ten­ší, má za­ob­le­né ro­hy a je sa­moz­rej­me ploš­ne väč­ší. Ka­pa­ci­ta ba­té­rie je 2100 mAh, od­ha­du­je­me po­dob­né do­by vý­dr­že ako je to v prí­pa­de Sam­sung Ga­laxy SII. To v praxi zna­me­ná, že mo­bil pri pl­nom za­ťa­že­ní na­bí­ja­te prak­tic­ky kaž­dý deň. Ofi­ciál­nym ter­mí­nom na spus­te­nie pre­da­ja pre Euró­pu je 28. máj, spus­te­nie pre­da­ja špe­ciál­ne pre Slo­ven­sko sa plá­nu­je na 4. jún 2012. Ce­na te­le­fó­nu štar­tu­je od 599 EUR.

Displej.jpg

Rozmery.jpg

Sam­sung Ga­laxy SIII však nie je o tech­nic­kej špe­ci­fi­ká­cii, to by bo­lo v bo­ji s kon­ku­ren­ciou príl­iš má­lo. Je to o úpl­ne no­vých fun­kciách, kto­ré ma­jú prak­tic­ký vý­znam. Ga­laxy SIII vás vi­dí, po­ču­je a do­ká­že s va­mi žiť. Kon­krét­ne to zna­me­ná, že roz­poz­ná­va tvár pou­ží­va­te­ľa a po­kiaľ pri sle­do­va­ní vi­dea napr. za­spí­te, za­spí aj te­le­fón. Po­čú­va vás, pri­čom sa k te­le­fó­nu pri­ho­vá­ra­te vý­ra­zom „Hi­Ga­laxy". Mô­že­te po­tom hla­so­vo po­lo­žiť zá­klad­né otáz­ky o po­ča­sí, nap­lá­no­vať mí­ting ale­bo bu­dík, rov­na­ko ako vo­lať te­le­fón­ne čís­lo z kon­tak­tov. Vy­skú­ša­li sme si, že hla­so­vé ov­lá­da­nie fun­gu­je aj v ruš­nom pros­tre­dí a prob­lém mu ne­ro­bí ani an­glič­ti­na so slo­ven­ským príz­vu­kom. Ak sle­duj­te vi­deo v pos­te­li, pris­pô­so­bí sa dis­plej a for­ma pre­mie­ta­nia vi­dea va­šej ak­tuál­nej po­lo­he. Z toh­to te­le­fó­nu sa dá bez­drô­to­vo preh­rá­vať vi­deo na Sam­sung te­le­ví­zo­roch po­mo­cou fun­kcie AllSha­reP­lay. Ak od­fo­tí­te fo­tog­ra­fiu va­šich pria­te­ľov, kto­rých te­le­fón do­ká­že roz­poz­nať pod­ľa úda­jov v kon­tak­toch, vznik­ne na fot­ke rých­la voľ­ba na pos­la­nie tej­to fo­tog­ra­fie kaž­dé­mu z nich a to cez MMS ale­bo cez mail. Tiež je tu fun­kcia na rých­le zdie­ľa­nie vi­dea prib­lí­že­ním dvoch mo­bi­lov k se­be cez Wi-Fi­Di­rect pri­po­je­nie. Z te­le­fó­nu sa dá pre­mie­tať na pro­jek­to­re napr. pre­zen­tá­cia vy­tvo­re­ná na Mic­ro­soft Power­Poin­te a te­le­fón tiež roz­poz­ná, kto­ré vo­la­nia sú nao­zaj dô­le­ži­té, aby ste ich zod­vih­li aj pri ti­chom zvo­ne­ní. 

FaceRecognition.jpg

BuddyShotoshare.jpg

RychlostKamery.jpg

Cel­ko­vo vstu­pu­je Sam­sung Ga­laxy SIII do zá­pa­su o pou­ží­va­te­ľa dob­re prip­ra­ve­ný. Pod­ľa pa­pie­ro­vých pa­ra­met­rov je to extra vý­kon­ný smar­tfón, vý­rob­ca pri­dal fun­kcie, kto­ré uľah­ču­jú bež­ný ži­vot. Veľ­mi sa nám pá­čil mul­ti­tas­king, keď pop­ri preh­rá­va­ní vi­dea mô­že­te napr. pí­sať SMSku ale­bo vy­hľa­dá­vať in­for­má­cie na inter­ne­te (tzv. fun­kcia Pop up­play na preh­rá­va­nie vi­dea na pop­re­dí). K te­le­fó­nu exis­tu­je množ­stvo prís­lu­šen­stva napr. AllSha­re­Cas­tDong­le na spo­je­nie s akým­koľ­vek te­le­ví­zo­rom ale­bo pro­jek­to­rom, hu­dob­ná do­ko­va­cia sta­ni­ca, s mož­nos­ťou na­bí­ja­nia dru­hej ba­té­rie, bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka ba­té­rie a ďa­lej sú to ko­že­né ale­bo plas­to­vé puz­dra. V sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve ne­chý­ba ani mo­dul na za­bez­pe­če­nie dát pro­ti zneu­ži­tiu ale aj za­ují­ma­vé hry, mož­nosť ná­ku­pu vi­dea a hud­by (vo vy­bra­ných kra­ji­nách). Pá­či­la sa nám aj ap­li­ká­cia orien­to­va­ná na sle­do­va­nie zdra­vot­né­ho sta­vu pou­ží­va­te­ľa. Sam­sung Ga­laxy SIII sa sta­ne aj ofi­ciál­nym te­le­fó­nom olym­pij­ských hier, pre­to sa aj ce­los­ve­to­vé pred­sta­ve­nie ko­na­lo prá­ve v Lon­dý­ne. 

Zdravie.jpg

Softver.jpg

WirelessChargerKit.jpg

Z toh­to pred­sta­ve­nia prip­ra­vu­je­me vi­deo a po­žia­da­li sme o mož­nosť re­cen­zie toh­to te­le­fó­nu. De­tail­nú re­cen­ziu tak pri­ne­sie­me v nas­le­dov­nom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE.

On­drej Mac­ko, Lon­dýnOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter