Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5: Kto bude víťazom?

galaxy_s3_iphone5_35.jpg Sam­sung dnes vo ve­čer­ných ho­di­nách ofi­ciál­ne pred­sta­ví svoj naj­nov­ší te­le­fón Sam­sung Ga­laxy S3, kto­rý sa všeo­bec­ne po­va­žu­je za vlaj­ko­vú loď an­droi­do­vých te­le­fó­nov na rok 2012. App­le plá­nu­je uviesť no­vý iP­ho­ne 5 na trh v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka - bu­de od­po­veď App­lu dos­ta­toč­ná?

Ho­ci si na pred­sta­ve­nie ofi­ciál­nych pa­ra­met­rov no­vé­ho mo­de­lu Ga­laxy S3 mu­sí­me eš­te pár ho­dín poč­kať (re­por­táž z uve­de­nia pri­ne­sie­me za­jtra), Sam­sung potvr­dil, že te­le­fón bu­de vy­ba­ve­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Exynos 4 Quad s pra­cov­nou frek­ven­ciou 1,4 GHz. Špe­ku­lu­je sa však, že v Ame­ri­ke bu­de dos­tup­ná aj ver­zia s dvoj­jad­ro­vým proce­so­rom Snap­dra­gon 4.

Z hľa­dis­ka ďal­ších od­ha­do­va­ných pa­ra­met­rov vy­ze­rá no­vý Ga­laxy S3 veľ­mi lá­ka­vo - dis­plej Su­per AMO­LED s veľ­kos­ťou 4,8 pal­ca, ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich) a 12 Mpix za­dný di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát by mal dopĺňať ob­lý di­zajn a ke­ra­mic­ké te­lo. Sa­moz­rej­má by ma­la byť pod­po­ra ko­nek­ti­vi­ty cez 4G LTE, Blue­tooth, Wi-Fi a tech­no­ló­gie NFC. Z hľa­dis­ka sof­tvé­ro­vých slu­žieb za­uj­me clou­do­vé rie­še­nie S-Cloud, kto­ré by ma­lo pred­sta­vo­vať pria­mu kon­ku­ren­ciu pre App­le iC­loud.

Ho­ci App­le prís­ne strá­ži všet­ky in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa no­vé­ho iP­ho­nu, špe­ku­lá­cie ho­vo­ria, že te­le­fón bu­de vy­ba­ve­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. Sa­moz­rej­má by ma­la byť pod­po­ra ko­nek­ti­vi­ty cez 4G LTE po­dob­ne ako v prí­pa­de no­vé­ho iPa­du. iP­ho­ne 5 by mal mať ta­kis­to špe­ciál­ny von­kaj­ší povrch te­la z ko­vo­vé­ho sk­la, vďa­ka čo­mu bu­de za­ria­de­nie ten­šie, ľah­šie a zá­ro­veň aj od­ol­nej­šie. Zme­ny by sa ma­li doč­kať aj veľ­kos­ti dis­ple­ja - špe­ku­lá­cie ho­vo­ria o 4, resp. 4,6-pal­co­vom dis­ple­ji s tech­no­ló­giou in-cell, vďa­ka kto­rej by mo­hol byť no­vý te­le­fón ten­ší ako 8 mm. Prin­cíp tech­no­ló­gie je za­lo­že­ný na in­teg­rá­cii do­ty­ko­vej vrstvy pria­mo do fa­reb­ných filtrov dis­ple­ja. Usu­dzu­júc pod­ľa ne­dáv­ne­ho pa­ten­tu, App­le im­ple­men­tu­je do iP­ho­nu 5 aj pod­po­ru tech­no­ló­gie NFC, kto­rá bu­de umož­ňo­vať aj na­ku­po­va­nie z ob­cho­du iTu­nes. No­vý iP­ho­ne by mal dos­tať aj no­vú 3D di­gi­tál­nu ka­me­ru s pod­po­rou roz­poz­ná­va­nia po­hy­bu a tvá­ri.

Nes­kor­šie uve­de­nie no­vé­ho iP­ho­nu na trh mô­že byť v ko­neč­nom dôs­led­ku pre App­le aj vý­hod­né - pou­ží­va­te­lia An­droi­du sa dnes doč­ka­jú pred­sta­ve­nia po­ten­ciál­ne naj­lep­šie­ho an­droi­do­vé­ho te­le­fó­nu a App­le mô­že na vý­ba­vu no­vé­ho Sam­sun­gu Ga­laxy S3 eš­te za­rea­go­vať úp­ra­va­mi svoj­ho iP­ho­nu.

Kto­rý z te­le­fó­nov vás viac lá­ka a pre­čo? Vy­jad­ri­te sa, pro­sím, v na­šej an­ke­te a dis­ku­sii.

Zdroj: mo­bi­le­napps.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

Anketa

Ktorý z telefónov vás viac láka?


Samsung Galaxy S3
   68 %
 
iPhone 5
   32 %
 
Spolu hlasovalo: 287

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter