Samsung Galaxy S III – porovnávací test s Tegra 3 a Snapdragon S4 na základe GPU

Sam­sung Ga­laxy S III by sa mal ob­ja­viť už 3. má­ja na ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní v Lon­dý­ne a už sú zná­me po­rov­na­nia tej­to no­vej vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti Sam­sung.

samsung-galaxy-s3.jpg

Za­ria­de­nie pod ozna­če­ním GT-i9300 sa po­rov­ná­va­lo v tes­te s niek­to­rý­mi iný­mi za­ria­de­nia­mi z vy­ššej vý­kon­nos­tnej trie­dy. To­to po­rov­na­nie sa ob­ja­vi­lo na chví­ľu na strán­ke GL­Benchmark, kto­rej ho pos­lal je­den z či­ta­te­ľov por­tá­lu.

Sam­sung Ga­laxy S III by mal ob­sa­ho­vať pod­ľa neo­fi­ciál­nych in­for­má­cií štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Exynos 4412 s tak­tom jad­ra 1,4 GHz a mal by byť prav­de­po­dob­ne dopl­ne­ný GPU ARM Ma­li-400 s tak­to­va­ním 400 MHz, čo je o 50 % vý­kon­nej­šie ako sú­čas­ný Sam­sung Ga­laxy S II.

V tes­toch GL­Benchmark vy­ze­rá Sam­sung Ga­laxy S III tak­to:

galaxy-s-III-graphics-benchmark.png

V ta­buľ­ke prip­ra­ve­nej re­dak­to­rom por­tá­lu Pho­neA­re­na.com mô­že­te v po­rov­na­ní vi­dieť pos­ta­ve­nie os­tat­ných za­ria­de­ní. V tes­te sa po­rov­ná­va­li nas­le­du­jú­ce za­ria­de­nia:

Sam­sung GT-i9300: Exynos 4412 (quad-co­re A9, Ma­li-400)
HTC One X: Teg­ra 3 (quad-co­re A9, Ge­For­ce GPU)
HTC One S: Snap­dra­gon S4 (dual-co­re Krait, Ad­re­no 225)
Sam­sung Ga­laxy S II Sky­roc­ket: Snap­dra­gon S3 (dual-co­re CPU Scor­pion, Ad­re­no 220)
Sam­sung Ga­laxy Nexus: OMAP4 (dual-co­re A9, PowerVR SGX540)

tab1.jpg

tab2.jpg

Pod­ľa tých­to vý­sled­kov Sam­sung Ga­laxy S III bu­de naj­vý­kon­nej­ším smar­tfó­nom dos­tup­ným na tr­hu. A to nás Sam­sung mô­že eš­te prek­va­piť pro­ce­so­rom Exynos 5250 (Ma­li-T604 GPU) na úpl­né od­rov­na­nie kon­ku­ren­cie.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter