Pebble - jedinečné hodinky pre iPhone a Android

In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny ma­jú na tr­hu s mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi 50-per­cent­ný po­diel. Ich po­pu­la­ri­ta bu­de v naj­bliž­ších me­sia­coch rásť a na tr­hu sa bu­dú ob­ja­vo­vať ďal­šie smart za­ria­de­nia. Nap­rík­lad aj in­te­li­gen­tné ho­din­ky Pebb­le.

Peeble-1.jpg

Kon­cept ho­di­niek ako prís­lu­šen­stva k in­te­li­gen­tné­mu te­le­fó­nu sa do­te­raz príl­iš neuchy­til. Ho­din­ky Pebb­le, naj­nov­ší pro­jekt, kto­rý sa na se­ba sna­ží za­ro­biť po­mo­cou ob­ľú­be­nej star­tup plat­for­my Kic­kstar­ter, však si­tuáciu mož­no zme­ní. Cie­ľo­vú su­mu 100 000 USD sa to­tiž po­da­ri­lo pro­jek­tu za­ro­biť už po 2 ho­di­nách od spus­te­nia pre­zen­tá­cie Kic­kstar­ter. Po 28 ho­di­nách ma­li tvor­co­via rov­ný mi­lión a to­to čís­lo bu­de po­čas naj­bliž­šie­ho me­sia­ca ur­či­te eš­te rásť.

Čím sú ho­din­ky Pebb­le za­ují­ma­vé? Ide o roz­ši­ru­jú­ce prís­lu­šen­stvo pre te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom iOS a An­droid, kto­ré vďa­ka mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu di­zaj­nu mož­no no­siť na ru­ke ako ho­din­ky. Za­ria­de­nie však to­ho do­ká­že viac - pri ko­mu­ni­ká­cii s te­le­fó­nom po­mo­cou roz­hra­nia Blue­tooth vie pou­ží­va­te­ľa ma­lý­mi vib­rá­cia­mi upo­zor­niť na pri­chá­dza­jú­ci ho­vor, zob­ra­ziť sprá­vy z Fa­ce­boo­ku, e-mai­ly a k dis­po­zí­cii je aj fun­kcia bu­dí­ka. No­ti­fi­ká­cie, sa­moz­rej­me, mož­no vy­pnúť.

Auto­ri pre ho­din­ky vy­ví­ja­jú aj ďal­šie ap­li­ká­cie, kto­ré umož­nia, aby vám Pebb­le pos­ky­tol dô­le­ži­té in­for­má­cie pri bi­cyk­lo­va­ní ale­bo be­ha­ní, po­mo­cou ho­di­niek mô­že­te ov­lá­dať aj preh­rá­va­nie hud­by. Keď­že vý­vo­já­ri chcú sprís­tup­niť SDK, dá sa oča­ká­vať, že pod­po­ra ap­li­ká­cií bu­de v bu­dúc­nos­ti pok­ra­čo­vať a ich po­čet sa bu­de zvy­šo­vať. E-pa­per dis­plej má roz­lí­še­nie 144 × 168, ne­chý­ba ani pod­svie­te­nie. Ho­din­ky sú vo­do­tes­né a od­ol­né aj pro­ti poš­kria­ba­niu.

Sa­mos­tat­nú ka­pi­to­lu pred­sta­vu­je vý­drž ba­té­rie - ho­din­ky by ma­li byť na jed­no na­bi­tie schop­né pre­vádz­ky po do­bu mi­ni­mál­ne 7 dní. Ko­mu­ni­ká­cia s te­le­fó­nom sa pre­ja­ví zvý­še­ním spot­re­by te­le­fón­nej ba­té­rie o 5 až 10 %.

Pre­daj­ná ce­na ho­di­niek Pebb­le sa bu­de po­hy­bo­vať oko­lo 150 USD. Cez Kic­kstar­ter si ich však za vý­hod­nej­šiu ce­nu mô­že­te pre­dob­jed­nať už dnes. Mi­mo­cho­dom, in­te­li­gen­tné ho­din­ky chys­tá aj So­ny. 

Po­va­žu­je­te kon­cept in­te­li­gen­tných ho­di­niek Pebb­le za at­rak­tív­ny? Oce­ni­li by ste ich v kaž­do­den­nom ži­vo­te? Daj­te nám ve­dieť v dis­ku­sii.

Video:

Zdroj: kic­kstar­ter.com
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

CES 2016: Vďa­ka „uš­ku“ sa bu­dú smar­tfó­ny lep­šie dr­žať v ru­ke
Smartfóny sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života. Uchovávame v nich informácie a pomáhajú nám zostať v spojení s okolitým svetom. čítať »
 
Naj­väč­ší pro­jekt na Kic­kstar­te­ri sa skon­čil fias­kom. 3,4 mi­lió­na eur za mi­nid­ron Za­no sa zľah­lo pod zem
Po tom, čo sa na Kickstarteri objavil atraktívne vyzerajúci projekt, ktorého cieľom bolo zhotoviť miniatúrny dron - dostatočne malý na to, aby sa majiteľovi zmestil do dlane... čítať »
 
Vi­deo z pred­náš­ky Pet­ra Frol­la o fo­tog­ra­fo­va­ní mo­bi­lom
Pozrite si zostrih z prednášky Petra Frolla o tom, ako fotiť mobilným telefónom. čítať »
 
Štý­lo­vá gi­ta­ra pria­mo od App­lu
Ľudia v Apple a používatelia iZariadení sa považujú za umelcov. Nemusíte chodiť dlhé roky na konzervatórium alebo na hodiny umenia, aby ste vytvorili umelecké dielo. čítať »
 
Pebb­le - je­di­neč­né ho­din­ky pre iP­ho­ne a An­droid
Inteligentné telefóny majú na trhu s mobilnými telefónmi 50-percentný podiel. Ich popularita bude v najbližších mesiacoch rásť a na trhu sa budú objavovať ďalšie smart zariadenia. Napríklad aj inteligentné hodinky Pebble. čítať »
 
Naj­lep­šie gad­ge­ty ro­ku 2011
Server shinyshiny priniesol zoznam toho najlepšieho a najzaujímavejšieho, čo im minulý rok prešlo popod ruky. Ich zoznam vyzerá takto: čítať »
 
Viac a me­nej uži­toč­né gad­ge­ty
8-bitové Vianoce - ozdoba na dvere s príchuťou 8-bitových herných systémov, dokonca s blikajúcimi mincami. Cena: 15 EUR čítať »
 
Ví­ken­do­vé gad­ge­ty
Bludisko – bludisko v tvare volantu, ktoré vám zmeria čas, za ktorý sa guľôčka dostane cez prekážky až do cieľa. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter