Sony WX100: najmenší a najľahší kompakt na svete

So­ny DSC-WX100 je fo­toa­pa­rát, kto­rý by ste pre je­ho veľ­kosť moh­li cel­kom ľah­ko pre­hliad­nuť. Po­nú­ka 10-ná­sob­ný op­tic­ký a 20-ná­sob­ný di­gi­tál­ny zoom pri roz­lí­še­ní až 18,2 me­ga­pixlov.

DSC-WX100 (2)_web.jpg

So­ny WX100ka je naj­men­ší a naj­ľah­ší kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát v tej­to trie­de. Aj na­priek hrúb­ke 17,5 mm v je­ho naj­ten­šom bo­de sa po­da­ri­lo spo­loč­nos­ti So­ny vtes­nať do je­ho ten­kých út­rob CMOS sní­mač Exmor R s roz­lí­še­ním 18,2 me­ga­pixlov a pro­ce­sor BIONZ. Tie­to kom­po­nen­ty sa pri­tom pou­ží­va­jú aj pri vy­šších mo­de­lo­vých ra­doch. So­ny te­da ne­ro­bi­lo pri zmen­še­ní te­la ni­ja­ké kom­pro­mi­sy, tý­ka­jú­ce sa kva­li­ty fo­tog­ra­fií. Aj na­priek svo­jej veľ­kos­ti a vá­he pos­ky­tu­je 10-ná­sob­né op­tic­ké a 20-ná­sob­né di­gi­tál­ne prib­lí­že­nie. Zá­ro­veň je schop­ný sní­mať ši­ro­kouh­lé zá­be­ry, či kva­lit­né de­tail­né sním­ky. Di­gi­tál­ny zoom no­vej ge­ne­rá­cie pri­tom pra­cu­je s vý­raz­ne lep­ším vý­sle­dok, než do­te­raz po­nú­ka­li bež­né fo­toa­pa­rá­ty. A na­priek všet­ké­mu sa stá­le po­hodl­ne zmes­tí do vrec­ka no­ha­víc.

Na úp­ra­vu fo­tiek už net­re­ba po­čí­tač ani dra­hý sof­tvér. WX100ka v se­be skrý­va aj fun­kcie na úp­ra­vu nas­ní­ma­ných fo­tog­ra­fií, a tak sa mô­žu up­ra­vo­vať pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te. Vý­sled­ky sú vi­di­teľ­né okam­ži­te na 6,7 cm LCD dis­ple­ji. WX100 nap­rík­lad up­ra­ví va­še fot­ky do štý­lu ob­ra­zu, ma­ľo­va­né­ho vo­do­vý­mi far­ba­mi ale­bo ko­mik­su.

Kva­li­tu Full HD for­má­tu si vy­chut­ná­te aj pri vi­deách na­to­če­ných na tom­to „kr­pco­vi". Vy­lep­še­ný auto­ma­tic­ký re­žim na­vy­še do­ká­že sám nas­ta­viť všet­ky pot­reb­né pa­ra­met­re, ako nap­rík­lad expo­zí­ciu, či vy­vá­že­nie bie­lej tak, aby va­še fo­tog­ra­fie vy­ze­ra­li sku­toč­ne pek­ne. Vie­te nap­rík­lad nas­ní­mať čis­té ob­jek­ty s ro­zos­tre­tým po­za­dím, ako­by bo­li fo­te­né na zr­kad­lov­ke. Fo­te­nie s WX100 te­da ur­či­te nadchne kaž­dé­ho ama­tér­ske­ho fo­tog­ra­fa.

WX100 sa dos­ta­ne na trh v ap­rí­li za ce­nu 250 eur.

Zdroj: SONYOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter