Nový iPad: Apple popiera prehrievanie

iPad_Apple_prehrievanie.jpg App­le vy­hlá­sil, že no­vý iPad pra­cu­je pri pre­vádz­ko­vých tep­lo­tách do 35 stup­ňov Cel­zia.

App­le v uto­rok pop­rel aké­koľ­vek po­chyb­nos­ti o pre­hrie­va­ní no­vé­ho iPa­du tvr­de­ním, že sa je­ho pre­vádz­ko­vá tep­lo­ta po­hy­bu­je v roz­me­dzí da­nom je­ho tech­nic­kou špe­ci­fi­ká­ciou. No­vý iPad sa za­čal v niek­to­rých kra­ji­nách pre­dá­vať mi­nu­lý pia­tok a pod­ľa in­for­má­cií z App­lu sa ho po­čas pr­vých troch dní pre­da­li viac ako 3 mi­lió­ny.

De­ba­ty o pre­hrie­va­ní sa ob­ja­vi­li na webe App­lu, kde niek­to­rí pou­ží­va­te­lia upo­zor­ňu­jú na to, že no­vý iPad pra­cu­je pri vy­šších tep­lo­tách než je­ho pred­chod­ca. Zá­stup­ca spo­loč­nos­ti na tie­to sprá­vy rea­go­val tvr­de­ním, že k žiad­ne­mu pre­hrie­va­niu ne­do­chá­dza, a vy­zval pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ten­to prob­lém ma­jú, aby sa ob­rá­ti­li na zá­kaz­níc­ku pod­po­ru.

Con­su­mer Re­ports, or­ga­ni­zá­cia za­me­ria­va­jú­ca sa na tes­to­va­nie naj­rôz­nej­ších pro­duk­tov, sa roz­hod­la uro­biť ma­lý test. Pod­ľa je­ho vý­sled­kov je tep­lo­ta no­vé­ho iPa­du v po­rov­na­ní s iPa­dom 2 vy­ššia nap­rík­lad pri hra­ní ak­čných hier. Pod­ľa me­ra­ní tes­tu­jú­cich do­sa­ho­val tab­let tep­lo­tu tak­mer 47 stup­ňov Cel­zia, a to z oboch strán. Prís­troj bol pri­po­je­ný k na­pá­ja­niu a bo­la na ňom spus­te­ná ak­čná hra In­fi­ni­ty Bla­de II. Po od­po­je­ní na­bí­jač­ky sa tep­lo­ta za­dnej stra­ny o ne­ce­lé dva stup­ne zní­ži­la. Pod­ľa vý­skum­ní­kov sa po­čas hra­nia hry ne­do­bí­ja­la ba­té­ria.

V dis­ku­siách si niek­to­rí ma­ji­te­lia no­vých iPa­dov na žiad­ne pre­hrie­va­nie nes­ťa­žu­jú, iní za­se uvá­dza­jú, že tep­lej­šia je len spod­ná po­lo­vi­ca tab­le­tu. Pod­ľa ďal­ších tep­lo­ta na do­ty­ko­vom dis­ple­ji do­siah­la hod­no­ty pre­sa­hu­jú­ce 38 stup­ňov Cel­zia. Niek­to­rí z nich za­zna­me­na­li, že iPad sa pre­hrie­va naj­mä po­čas hra­nia hier ale­bo prá­ce s ná­roč­nej­ší­mi ap­li­ká­cia­mi.

Pre­vádz­ko­vá tep­lo­ta udá­va­ná vý­rob­com by sa ma­la po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 0 až 35 stup­ňov Cel­zia, te­da rov­na­ko ako pri pred­chá­dza­jú­com mo­de­li. No­vý pro­ce­sor A5X však ok­rem dvoch vý­poč­to­vých ja­dier ob­sa­hu­je aj šty­ri gra­fic­ké jad­rá, te­da o dve viac ako je­ho pred­chod­ca. No­vý iPad má pod­ľa server­a iFixit ta­kis­to pod­stat­ne väč­šiu ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 42,5 Wh, čo je tak­mer dvoj­ná­so­bok ako 25 Wh pri iPa­de 2. Mož­ný­mi zdroj­mi tep­la sú te­da pro­ce­sor a ba­té­ria.

S pre­hrie­va­ním ba­té­rií ma­jú prob­lé­my aj vý­rob­co­via no­te­boo­kov. App­le s ním na­pos­le­dy zá­pa­sil pri pr­vej ge­ne­rá­cii iPo­dov Na­no v ro­koch 2005 - 2006, kto­ré sa pre­hrie­va­li pre vý­rob­nú chy­bu ba­té­rie.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter