Playstation Network končí

So­ny už dlh­šie naz­na­ču­je ukon­če­nie Plays­ta­tion Networ­ku a už ur­či­lo aj fi­nál­ny dá­tum. Pres­ne to bu­de 8. feb­ruára, keď PS3 a PS Vi­ta dos­ta­nú up­da­ty a zru­šia va­še kon­tá Plays­ta­tion Network a pre­su­nú ich na So­ny En­ter­tain­ment Network, no­vú plat­for­mu So­ny (lo­gin a hes­lo os­ta­nú za­cho­va­né). Up­da­te PSP za­tiaľ nep­rí­de.

Playstation Network.jpg

PSN bu­de te­da pre­me­no­va­né na So­ny En­ter­tain­ment Network a roz­ší­ri sa o on-li­ne plat­for­mu, kto­rá sa zá­ro­veň sta­ne glo­bál­nou plat­for­mou pre za­ria­de­nia So­ny. So svo­jím lo­gi­nom a hes­lom sa te­da na­po­jí­te tak z kon­zol PS a PC, ako aj z TV, fo­toa­pa­rá­tov, ka­mier, res­pek­tí­ve ap­li­ká­cií a za­ria­de­ní, kto­ré pos­tup­ne dos­ta­nú pod­po­ru SEN. Umož­ní to nap­rík­lad prís­tup k fot­kám, fil­mom, hud­be aj z TV pod jed­ným kon­tom.

Plays­ta­tion Network sa pos­tup­ne vy­tra­tí úpl­ne a os­ta­ne po ňom len Plays­ta­tion Sto­re, kto­rý bu­de spo­lu s Mu­sic Un­li­mi­ted a Vi­deo Un­li­mi­ted tvo­riť zá­klad no­vé­ho networ­ku.

Tak­že od bu­dú­ce­ho týž­dňa má­te vo svo­jich PSN a PS3 už len SEN.

Sony_Entertainment_Network.jpg

Zdroj: sec­tor.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter