Petícia za „etickejší“ iPhone 5

iphone4s.jpg Zná­my server Su­mO­fUs.org, kto­rý sa za­obe­rá pe­tí­cia­mi na­mie­re­ný­mi pro­ti rôz­nym spo­loč­nos­tiam, pri­šiel ten­to­raz s jed­nou pre App­le. Na svo­jich strán­kach vy­zý­va pou­ží­va­te­ľov pro­duk­tov App­le, aby pre­ja­vi­li ini­cia­tí­vu a pri­po­ji­li sa k my­šlien­ke za lep­šie pra­cov­né pod­mien­ky pre za­mes­tnan­cov do­dá­va­teľ­ských spo­loč­nos­tí App­lu. Svo­ju pod­po­ru pra­cov­ní­kom vy­jad­ri­lo už viac ako 40 000 ľu­dí.

Spo­loč­nosť App­le sa však brá­ni tvr­de­niam, že by sa pri vý­ro­be jej pro­duk­tov so za­mes­tnan­ca­mi za­ob­chá­dza­lo ne­ľud­sky. Svo­ju ob­ha­jo­bu za­kla­dá aj na kaž­do­roč­nej sprá­ve, v kto­rej pub­li­ku­je de­tail­né vý­sled­ky svo­jich zis­te­ní, či už ide o za­ned­ba­nie pou­ží­va­nia ochra­ny uší, ale­bo prek­ro­če­nie po­vo­le­ných li­mi­tov hli­ní­ka vo vzdu­chu. Prav­da však je, že prá­ve vy­so­ký ob­sah hli­ní­ka vo vzdu­chu sa pok­la­dá za prí­či­nu dvoch expló­zií v up­ly­nu­lých 12 me­sia­coch, kto­ré pos­tih­li do­dá­va­teľ­ské fab­ri­ky App­lu.

Ináč to však vi­dí aj ne­me­no­va­ný bý­va­lý ma­na­žér zo spo­loč­nos­ti Foxconn, kto­rý tvr­dí, že App­le sa nik­dy ne­zau­jí­mal o nič iné ako o zvy­šo­va­nie kva­li­ty svo­jich pro­duk­tov a zni­žo­va­nie nák­la­dov na ich vý­ro­bu.

Pe­tí­cia pou­ka­zu­je naj­mä na vy­so­ké pra­cov­né za­ťa­že­nie pre­sa­hu­jú­ce 12-ho­di­no­vé pra­cov­né dni 6-krát týž­den­ne, ako aj pou­ží­va­nie toxic­kých che­mi­ká­lií len pre­to, že vďa­ka nim fun­gu­je pro­ces vý­ro­by o pár se­kúnd rých­lej­šie. Pra­cov­ní­ci tak dý­cha­jú je­do­va­tý (ale rých­lo schnú­ci) n-hexán, kto­rým čis­tia sklo iP­ho­nu na­mies­to bez­peč­nej­šej al­ter­na­tí­vy. Server NY­Ti­mes.com ci­tu­je aj bý­va­lé­ho ma­na­žé­ra App­lu, pod­ľa kto­ré­ho by „do­dá­va­te­lia zme­ni­li všet­ko už za­jtra, ke­by im to App­le pri­ká­zal". Text pe­tí­cie do­dá­va, že App­le má 100 mi­liárd do­lá­rov, s kto­rý­mi do­ká­že zlep­šiť pra­cov­né pod­mien­ky.

Zdroj: su­mo­fus.org
9to5­mac.com
the­re­gis­ter.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter