Kinect v notebookoch?

Vy­ze­rá to tak, že Mic­ro­soft mi­ni­ma­li­zu­je svoj Ki­nect pre pot­re­by no­te­boo­kov. Pod­ľa ak­tuál­nych správ už tes­tu­jú pro­to­ty­py net­boo­kov Asus s pri­da­nou sé­riou sen­zo­rov nad dis­ple­jom a sé­riou LED pod dis­ple­jom.

Kinect_notebook.jpg

Čo sa tý­ka fun­kčnos­ti, mô­že to fun­go­vať v near mó­de tak na od­om­ký­na­nie sys­té­mu po zos­ní­ma­ní tvá­re, ako aj na de­tek­ciu, či je niek­to pri za­ria­de­ní, v prí­pa­de auto­ma­tic­ké­ho vy­pí­na­nia. Ale, sa­moz­rej­me, aj na štan­dar­dné mo­tion ov­lá­da­nie či už hier po­mo­cou ru­ky, ale­bo me­nu po­mo­cou pr­stov, kde by de­tek­cia po­hy­bu ru­ky nah­ra­di­la touchscreen. Rôz­ne ges­tá ru­ky by už moh­li byť nas­ta­ve­né na rôz­ne tas­ky.

Za­tiaľ sa však v tom­to oh­ľa­de nič neoh­lá­si­lo a čis­to pre PC pou­ží­va­te­ľov nie je oh­lá­se­ný ani Ki­nect. Ten je za­tiaľ len pre fir­my a v prie­be­hu ro­ka prí­de ver­zia pre ško­ly. Na pou­ží­va­teľ­skú ap­li­ká­ciu si prav­de­po­dob­ne eš­te is­tý čas poč­ká­me.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter