Samsung Galaxy SIII: Čo ponúkne nástupca smartfónu Galaxy SII?

Sam­sung na toh­to­roč­nej vý­sta­ve MWC (Mo­bi­le World Con­gress) pred­sta­ví svoj do­po­siaľ naj­lep­ší smar­tfón. Sa­moz­rej­me, reč je o Ga­laxy SIII, kto­rý nah­ra­dí je­den z naj­po­pu­lár­nej­ších a zá­ro­veň aj naj­lep­ších smar­tfó­nov mi­nu­lé­ho ro­ka Ga­laxy SII

No­vý te­le­fón spo­loč­nos­ti má byť pod­ľa naj­nov­ších zves­tí, kto­ré sa ob­ja­vi­li na twit­te­ro­vom úč­te zná­me­ho rus­ké­ho no­vi­ná­ra El­da­ra Mur­ta­zi­ho, vy­ba­ve­ný nao­zaj špič­ko­vým har­dvé­rom. Z tweetu, kto­rý pub­li­ko­val, sme sa doz­ve­de­li, že Ga­laxy SIII bu­de po­há­ňa­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s tak­tom niek­de me­dzi 1,5 až 1,6 GHz a po­núk­ne aj kva­lit­ný 12 Mpix fo­toa­pa­rát, HD dis­plej a su­per­ten­ké te­lo. Chý­bať by ne­mal ani naj­nov­ší ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich. Mur­ta­zi však nes­po­mí­na len tech­nic­ké pod­rob­nos­ti, ale aj mož­ný dá­tum uve­de­nia te­le­fó­nu na trh - Ga­laxy SIII by sme tak moh­li v na­šich ob­cho­doch vi­dieť už v ap­rí­li.

GalaxySII.png

Ob­rá­zok to­ho, ako by mo­hol vy­ze­rať Ga­laxy SIII 

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter