Ako zabezpečiť čo najdlhšiu výdrž batérie u tabletu?

tablet_battery.jpeg Tab­le­ty sa stá­va­jú po­ma­ly neod­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou biz­ni­su, fi­rem­né­ho IT aj bež­né­ho ži­vo­ta pou­ží­va­te­ľov. Širo­ké spek­trum mo­de­lov na tr­hu sa sí­ce vy­zna­ču­je roz­lič­ný­mi pa­ra­met­ra­mi, ale jed­nu vlas­tnosť ma­jú spo­loč­nú, či už ide o iPad či mo­de­ly s An­droi­dom - vždy by sa ho­di­lo, aby ich ba­té­ria vy­dr­ža­la na jed­no na­bi­tie o nie­čo dlh­šie. Pri­ná­ša­me vám pre­to preh­ľad od­po­rú­ča­ní ove­re­ných praxou, od niek­to­rých úpl­ne jed­no­du­chých až po po­mer­ne špe­ci­fic­ké, ako pre vý­drž ba­té­rie na va­šom tab­le­te uro­biť maximum. Mno­ho z uve­de­ných ti­pov pla­tia aj pre smar­tpho­ny.

Po­zor na pod­svie­te­nie dis­ple­ja
Pod­svie­te­nie dis­ple­ja je jed­ným z veľ­kých "žrú­tov" ener­gie nie­len u tab­le­tov, ale aj u no­te­boo­kov, smar­tpho­nov a ďal­ších za­ria­de­ní. Ve­ľa pou­ží­va­te­ľov však in­ten­zi­tu pod­svie­te­nia vô­bec ne­rie­ši, aj keď vo vnú­tor­nom pros­tre­dí ob­vyk­le sta­čí ove­ľa niž­šia než von­ku. Čas­tým prob­lé­mom bý­va fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho nas­ta­ve­nia pod­svie­te­nia, kto­rú je vhod­né v prí­pa­de sna­hy predĺžiť vý­drž ba­té­rie vy­pnúť a nas­ta­viť in­ten­zi­tu ja­su ma­nuál­ne. Prí­pad­ne exis­tu­jú aj rôz­ne stl­mo­va­če uti­li­ty, kto­ré mô­žu tiež dob­re pos­lú­žiť. Zní­že­ním pod­svie­te­nie dis­ple­ja na stá­le pri­ja­teľ­nú úro­veň sa u mno­ho tab­le­tov dá ľah­ko zís­kať pol­ho­di­na vý­dr­že k dob­ru.

Za­stav­te beh zby­toč­ných ap­li­ká­cií
Ďal­šie veľ­mi jed­no­du­chá vec, kto­rá sa dá uro­biť pre ús­po­ru ener­gie a dlh­šiu vý­drž ba­té­rie tab­le­tu je za­sta­ve­nie re­zi­den­tných, ale nech­ce­ných ap­li­ká­cií v pa­mä­ti. Zvlášť ak svoj tab­let pou­ží­va­te bez pres­táv­ky dl­hší čas, ve­ľa ap­li­ká­cií, kto­ré sa po­zas­ta­vi­li, ale nie úpl­ne zru­ši­li, ďa­lej vy­ža­du­jú sys­té­mo­vé pros­tried­ky, kto­ré od­čer­pá­va­jú ener­giu ba­té­rie. Je pre­to vhod­né čas od ča­su skon­tro­lo­vať, kto­ré ap­li­ká­cie sú stá­le v pa­mä­ti a nie sú pot­reb­né. Na An­droi­de je to v me­nu Nas­ta­ve­nia - Ap­li­ká­cie - Sprá­va ap­li­ká­cií, kde je mož­né za­sta­viť vy­bra­né z nich. Na iPa­de po­tom sta­čí dvak­rát klik­núť na tla­čid­lo me­nu "do­me" a podr­žať iko­nu ap­li­ká­cie, aby sa za­sta­vil jej beh.

Vy­uží­vaj­te le­tec­ký mód pre vy­pnu­tie bez­drô­to­vých sie­tí
Le­tec­ký mód, kto­rým je vy­ba­ve­ná väč­ši­na mo­der­ných tab­le­tov, sa ho­dí nie­len v lie­tad­le, ale aj v prí­pa­doch, keď prá­ve ne­pot­re­bu­je­te byť on-li­ne. Dôj­de to­tiž k vy­pnu­tiu všet­kej bez­drô­to­vej ko­nek­ti­vi­ty, od Blue­tooth, cez Wi-Fi až po 3G, a pre­to­že bez­drô­to­vé rá­dio je ďal­ším z veľ­kých "žrú­tov" ba­té­rie tab­le­tov, dá sa tým opäť zís­kať dlh­šia pre­vádz­ka. Nap­rík­lad App­le u iPa­du po­tom ra­dí pre dlh­šiu vý­drž sur­fo­vať rad­šej cez 3G ako cez Wi-Fi, tak­že ak má­te na vý­ber, mô­že­te sa tou­to ra­dou ria­diť aj u iných ty­pov tab­le­tov, ako sú tie od App­lu.

Od­stráň­te služ­by te­le­fó­nu
Naj­mä pre pou­ží­va­te­ľov tab­le­tov s An­droi­dom 2.x, kto­rý je pri­már­ne op­ti­ma­li­zo­va­ný pre pou­ži­tie na smar­tpho­noch, je vhod­né od­po­rú­ča­nie od­strá­niť všet­ky služ­by ako­koľ­vek spo­je­né s te­le­fo­no­va­ním. Ten­to pro­ces sa ozna­ču­je ako roo­to­va­nie a mož­no vy­užiť nap­rík­lad ap­li­ká­ciu Fi­le Expert (de­tail­ný ná­vod v an­glič­ti­ne náj­de­te tu). Od­strá­ne­ním slu­žieb te­le­fó­nu na­vy­še do­cie­li­te nie­len dlh­šiu vý­drž ba­té­rie, ale aj rých­lej­ší beh. Av­šak maj­te na pa­mä­ti, že ak pou­ží­va­te fi­rem­ný tab­let, ne­bu­dú mať IT ad­mi­nis­trá­to­ri pre roo­to­va­nie tab­le­tu príl­iš po­cho­pe­nie.

Vy­pni­te upo­zor­ne­nia a no­ti­fi­ká­cie
Je­den zo spô­so­bov, ako vý­raz­ne predĺžiť ži­vot­nosť ba­té­rie je vy­pnu­tie naj­rôz­nej­ších upo­zor­ňo­va­ní, ale­bo as­poň zvu­kov a vib­rá­cií, kto­ré sú s ni­mi spo­je­né. Aj v prí­pa­de, že svoj tab­let ne­pou­ží­va­te, zvy­čaj­ne stá­le hľa­dá no­vé e-mai­ly, ak­tua­li­zá­cie či sprá­vy a vy­pnu­tie tých­to no­ti­fi­ká­cií je ako v An­droi­de, tak v iOS otáz­kou mi­nú­ty. Tiež kon­tro­la no­vých e-mai­lov je ob­vyk­le nas­ta­ve­ná u tab­le­tov na zby­toč­ne čas­té pe­rió­dy a po­kiaľ pre vás nie je pri­jí­ma­nie no­vých e-mai­lov prio­ri­tou, zmeň­te si kon­tro­lu z ob­vyk­lých 15 ale­bo 30 mi­nút nap­rík­lad na ho­di­nu.

Zlo me­nom lo­ka­li­zač­né služ­by
Aj keď lo­ka­li­zá­cia má za cieľ po­núk­nuť lep­šie služ­by spo­je­né s ak­tuál­nou po­lo­hou pou­ží­va­te­ľa, vy­uží­va ich stá­le viac ap­li­ká­cií a prís­troj tak neus­tá­le ove­ru­je svo­ju po­lo­hu. Ak tie­to služ­by te­da ne­pot­re­bu­je­te nut­ne vy­uží­vať, zváž­te ich vy­pnu­tie buď úpl­ne ale­bo pre vy­bra­né ap­li­ká­cie.

Vy­pni­te auto­ma­tic­ké ak­tua­li­zá­cie
Vy­pnu­tie up­da­tov pre ap­li­ká­cie, ale aj pre ob­sah na va­šom tab­le­te, kto­ré opäť pre­bie­ha­jú bez­drô­to­vo a čas­to len ove­ru­jú dos­tup­nosť ak­tua­li­zá­cie, kto­rá ani neexis­tu­je, opäť mô­že pri­dať ba­té­riu tro­chu dlh­šiu vý­drž. To is­té pla­tí aj pre Pho­to Stream pre iC­loud u za­ria­de­nia App­le.

Up­da­tuj­te svoj firmware
Aj keď to nez­nie ako ty­pic­ký trik pre zvý­še­nie vý­dr­že ba­té­rie, no­vé ak­tua­li­zá­cie fir­mvé­ru sa čas­to vy­zna­ču­jú op­ra­ve­ný­mi chy­ba­mi, kto­ré sa pre­ja­vu­jú zvý­še­nou spot­re­bou. Nie vždy to ale pla­tí a no­vé ma­jo­rit­né ver­zie mo­bil­ných OS mô­žu byť kom­plexnej­šie a tým pá­dom i ná­roč­nej­šie na sys­té­mo­vé zdro­je op­ro­ti tým star­ším. Ty­pic­kým prík­la­dom je iOS 5, kto­rý mno­ho ma­ji­te­ľov star­ších ver­zií iP­ho­nu a iPa­du pri­nie­sol op­ro­ti iOS 4 prá­ve aj vý­raz­ne krat­šia vý­drž.

Sta­raj­te sa o svo­ju ba­té­riu
Aj keď s mo­der­ný­mi ba­té­ria­mi ob­vyk­le už zmiz­li ra­dy na údr­žbu, zná­mej z pr­vých ge­ne­rá­cií mo­bil­ných te­le­fó­nov, pod­ľa in­for­má­cií exper­tov z webu Tab­Ti­mes nie je ani dnes na ško­du ob­čas svoj tab­let na­biť na 100 % a po­tom ho vy­biť prak­tic­ky do nu­ly. Vy­ko­na­nie toh­to cyk­lu zhru­ba raz me­sač­ne vraj ba­té­rii pros­pe­je a tá po­tom bu­de schop­ná dl­ho­do­bo dlh­šie vy­dr­žať. Ale exis­tu­jú aj hla­sy, kto­ré tvr­dia opak a vy­bí­ja­nie ba­té­rie na nu­lu neod­po­rú­ča­jú. V kaž­dom prí­pa­de mo­der­né prís­tro­je tak­mer vždy ne­chá­va­jú v ba­té­rii ne­ja­kú ener­ge­tic­kú zá­lo­hu, tak­že aj keď je na uka­zo­va­te­li už nu­la, v praxi eš­te v ba­té­rii vždy ne­ja­ký prúd zos­tá­va a ri­zi­ko pod­vy­bi­tia by ne­ma­lo hro­ziť.

Po­zor na na­bí­ja­nie
Tep­lé pros­tre­die ne­ro­bí tab­le­tom (rov­na­ko ako väč­ši­ne ďal­šej elek­tro­ni­ky) príl­iš dob­re a aj ba­té­rie pri vy­šších tep­lo­tách tr­pia. Pod­ľa App­lu je op­ti­mál­na tep­lo­ta pre pre­vádz­ku iPa­du oko­lo 22 stup­ňov Cel­zia, tak­že sa snaž­te dr­žať sa čo naj­bliž­šie k tej­to úrov­ni. Príl­iš veľ­ké tep­lo po­tom mô­že ba­té­riu i ne­náv­rat­ne poš­ko­diť, čo bý­va ty­pic­ký prob­lém prís­tro­jov ne­cha­ným za za­dným sklom au­ta v let­ných me­sia­coch. Aj pri sa­mot­nom na­bí­ja­ní nie je na ško­du ba­té­riu chla­diť.

Daj­te tiež po­zor na neo­ri­gi­nál­ne na­bí­jač­ky, pre­to­že nap­rík­lad ba­té­rie na lí­tium-ion­to­vom prin­cí­pe sú veľ­mi cit­li­vé na iné na­pä­tie, než akým ma­jú byť na­bí­ja­né a aj ma­lá od­chýl­ka ich mô­že ľah­ko zni­čiť.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter