Dohady: iPad 3 vyjde 24. februára na Jobsove narodeniny

ipad_steve_jobs.jpg Na niek­to­rých ázij­ských server­och, ako je napr. Fo­cus Taiwan a Chi­ne­se Eco­no­mic Ti­mes, sa ob­ja­vi­li do­ha­dy o tom, že no­vý iPad by mo­hol byť uve­de­ný skôr, ako bý­va­lo zvy­kom. Pov­rá­va sa o kon­ci mar­ca, ale vy­skyt­li sa špe­ku­lá­cie aj o 24. feb­ruári, čo je dá­tum na­ro­de­nín Ste­va Job­sa, kto­rý ten­to rok zom­rel. Na no­vom tab­le­te to­tiž bu­de zrej­me ba­da­teľ­ný Job­sov ru­ko­pis, veď sa ho­vo­ri­lo, že za­ne­chal pre App­le plá­ny na šty­ri ro­ky dop­re­du. Na­vy­še 24. feb­ruár pri­pad­ne na pia­tok, čo je ob­vyk­lý deň za­čiat­ku pre­da­ja ale­bo uve­de­nia no­vých pro­duk­tov App­le. Mož­no je to len zho­da okol­nos­tí, ale na na­ro­de­ni­ny spo­lu­zak­la­da­te­ľa App­lu bo­li už aj v pred­chá­dza­jú­cich ro­koch uve­de­né niek­to­ré pro­duk­ty - nap­rík­lad Thun­der­bolt Mac­Book Pro na za­čiat­ku toh­to ro­ka či re­di­zaj­no­va­ná be­ta ver­zia Sa­fa­ri 4 v ro­ku 2009. Spo­mí­na­né zdro­je ďa­lej ho­vo­ria, že v pr­vej vl­ne by ma­li byť prip­ra­ve­né 4 mi­lió­ny iPa­dov 3.

Zdroj: 9to5­mac.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter