Apple zrejme chystá na budúci rok mini iPad

ipad_vyrez.jpg V bu­dú­com ro­ku App­le ok­rem ďal­šej ver­zie iPa­du prav­de­po­dob­ne pred­sta­ví aj no­vý tab­let so 7,85-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou. Sprá­vu o tom uve­rej­nil server Di­gi­ti­mes. Fir­mu k to­mu­to kro­ku tla­čí kon­ku­ren­cia na tr­hu v po­do­be se­dem­pal­co­vé­ho Kind­le Fi­re od Ama­zo­nu, ale aj uvá­dzanie no­vých mo­de­lov in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov s veľ­ký­mi uh­lo­prieč­ka­mi. App­le bu­de na­ku­po­vať 7,85-pal­co­vé pa­ne­ly od LG Dis­play a ok­rem to­ho bu­de pod­ľa Di­gi­ti­mes od­obe­rať aj dis­ple­je od AU Op­tro­nics. Do­dá­va­te­lia by ma­li za­čať s vý­ro­bou kom­po­nen­tov asi v po­lo­vi­ci ro­ka 2012.

Di­gi­ti­mes od­ha­du­je, že v tom­to ro­ku by sa ma­lo pre­dať prib­liž­ne 60 mi­lió­nov ku­sov tab­le­tov, z to­ho 70 % bu­dú tvo­riť iPa­dy.

Zdroj: di­gi­ti­mes.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter