Ďalšie dohady o televízore Apple

Te­le­ví­zor od App­lu je od smr­ti Ste­va Job­sa prav­de­po­dob­ne naj­viac spo­mí­na­ná té­ma tý­ka­jú­ca sa tej­to spo­loč­nos­ti. Ok­rem dáv­nej­ších do­ha­dov sa ob­ja­vi­li aj no­vé in­for­má­cie, tý­ka­jú­ce sa cel­ko­vej kon­cep­cie za­ria­de­nia.

apple_tv_1912.jpg

App­le mo­men­tál­ne pre­zen­tu­je ví­ziu svoj­ho te­le­ví­zo­ra pred rôz­ny­mi par­tner­mi. Z dos­tup­ných útr­žkov je zrej­mé, že te­le­ví­zor bu­de znač­ne vy­uží­vať bez­drô­to­vé strea­mo­va­nie ob­sa­hu vrá­ta­ne fil­mov. Te­le­ví­zor by mal byť ta­kis­to schop­ný roz­poz­ná­vať pou­ží­va­te­ľov na­prieč via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi (te­le­fón, tab­let, te­le­ví­zor). Ov­lá­da­nie by ma­lo vy­uží­vať nie­len hlas, ale aj po­hyb - in­teg­rá­cia tej­to tech­no­ló­gie však mô­že byť troš­ku zlo­ži­tej­šia a ne­mu­sí sa ob­ja­viť hneď pri uve­de­ní pr­vej ge­ne­rá­cie, resp. nie v kom­plet­nom roz­sa­hu. Je však zrej­mé, že ur­či­tá in­teg­rá­cia Si­ri sa v te­le­ví­zo­re is­tot­ne ob­ja­ví aj zo za­čiat­ku. Te­le­ví­zor od App­lu by mal umož­ňo­vať aj pre­po­je­nie s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi vo for­me strea­mo­va­nia ob­sa­hu a te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia - po­dob­ný kon­cept už ten­to rok do svo­jich za­ria­de­ní in­teg­ro­val Sam­sung. Mno­hé z tých­to fun­kcií by sa moh­li ob­ja­viť aj v ďal­šej ge­ne­rá­cii set-top boxu App­le TV a bo­li čas­to spo­mí­na­né aj ako po­ten­ciál­ny dô­vod ús­pe­chu te­le­ví­zo­ra. 

S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou by sme sa pred­sta­ve­nia te­le­ví­zo­ra od App­lu moh­li doč­kať v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: on­li­ne.wsj.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter