Bezdrôtová parkovacia kamera k navigáciám

mio-logo-explore-more.gif Spo­loč­nosť Mio roz­ši­ru­je por­tfó­lio svo­jich pro­duk­tov o no­vú bez­drô­to­vú par­ko­va­ciu ka­me­ru. Ten­to auto­mo­bi­lo­vý dopl­nok za­is­tí vo­di­čom bez­peč­nosť pri jaz­de už od vý­jaz­du z par­ko­vis­ka až po je­ho za­par­ko­va­nie v cie­ľo­vej des­ti­ná­cii. No­vin­ka umož­ňu­je vo­di­čom ľah­ko zís­kať preh­ľad o tom, čo sa de­je za ich vo­zid­lom. Ka­me­ra sa in­šta­lu­je na re­gis­trač­nú znač­ku, pri­čom sa vy­sie­lač umies­tňu­je do kuf­ra ale­bo do inej chrá­ne­nej čas­ti vo­zid­la. Bez­drô­to­vý pri­jí­mač sa po­tom umies­tni na na­vi­gá­ciu GPS či LCD ob­ra­zov­ku niek­to­ré­ho zo za­bu­do­va­ných sys­té­mov, a tak v aute nie sú pot­reb­né ni­ja­ké pre­po­jo­va­cie káb­le.

• Ka­me­ra je od­ol­ná pro­ti pra­chu a vo­de, čo potvr­dzu­je cer­ti­fi­ká­cia IP67, kto­rá je zá­ru­kou vy­so­kej ochra­ny pred pra­chom a vl­hkom
• Širo­ká vi­di­teľ­nosť - ši­ro­kouh­lá šo­šov­ka s po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi 120° vo­do­rov­ne a 100° ver­ti­kál­ne
• Auto­ma­tic­ké za­pnu­tie - pre­pí­na­nie z na­vi­gač­né­ho do par­ko­va­cie­ho re­ži­mu je auto­ma­tic­ky za­is­te­né po za­ra­de­ní spät­né­ho cho­du
• Uni­ver­zál­ne zob­ra­ze­nie - mož­nosť pri­po­je­nia k na­vi­gá­cii GPS ale­bo LCD ob­ra­zov­ke niek­to­ré­ho zo za­bu­do­va­ných sys­té­mov uni­ver­zál­nym ko­nek­to­rom AV jack
• Bez­drô­to­vé pri­po­je­nie - net­re­ba in­šta­lo­vať vo vo­zid­le pre­po­jo­va­cie káb­le
• Jed­no­du­chá in­šta­lá­cia - ka­me­ra sa do­dá­va s dr­žia­kom na re­gis­trač­nú znač­ku

Zdroj: Mio TechnologyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter