Recenzia: Samsung Galaxy Nexus

Pr­vým te­le­fó­nom na tr­hu s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich - ICS) je Sam­sung Ga­laxy Nexus. Pri­chá­dza so 4,65-pal­co­vým dis­ple­jom, NFC, rých­ly­mi dá­ta­mi, sluš­ne veľ­kou ba­té­riou, 32 GB inter­nej pa­mä­te, to všet­ko pri hrúb­ke iba 9,47 mm. Už dru­hý týž­deň s ním pra­cu­je­me deň čo deň, aby sme vám pri­nies­li reál­ne skú­se­nos­ti a poz­nat­ky s no­vým ope­rač­ným sys­té­mom od Goog­lu. Mu­sí­me potvr­diť, že Ga­laxy Nexus je kru­tá kon­ku­ren­cia pre iP­ho­ne 4S, kto­rý mno­hí po­va­žu­jú za je­den z naj­lep­ších na tr­hu. Naj­skôr sa po­zrie­me na te­le­fón a ne­za­bud­ne­me ani na no­vin­ky v ICS.

features-wide.jpg

Veľ­kým dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním

Pý­chou Ga­laxy Nexus je ur­či­te 4,65-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1280 × 720 pixelov. Ide o dis­plej Su­pe­rA­MO­LED s vy­so­kým kon­tras­tom (a mier­ne pre­sý­te­ný­mi far­ba­mi). Na pria­mom sl­nku by si te­le­fón za­slú­žil anti­ref­lexnú fó­liu, ale inak je ob­raz na ta­kom­to dis­ple­ji pri hus­to­te pixelov 316 ppi krás­ne jem­ný. Dis­plej sí­ce ne­má ochran­né sklo Go­ril­la, ale ide o tzv. Coun­tour Dis­play - pri poh­ľa­de zbo­ku si všim­ni­te mier­ne za­ob­le­nie vo vr­chnej čas­ti, aký­si „ba­nán". Za­ob­le­nie však nie je vý­raz­né. Na­priek to­mu, že ide až o 4,65-pal­co­vý dis­plej, te­le­fón sa dob­re dr­ží v ru­ke. Má hmot­nosť pres­ne 160 gra­mov a je­ho hrúb­ka je 9,47 mm. Mno­hí sa bu­de­te pý­tať, či nie je 4,65 pal­ca až pri­ve­ľa - pri­ve­ľa na te­le­fón, pri­má­lo na tab­let. Od­po­veď je za­lo­že­ná na sub­jek­tív­nom po­ci­te - osob­ne hra­ni­cu 4,5 pal­ca po­va­žu­jem eš­te za pou­ži­teľ­nú aj na kaž­do­den­né te­le­fo­no­va­nie, no poh­ľad na nie­ko­ho, kto te­le­fo­nu­je so Sam­sung Ga­laxy No­te, sa mi zdá sku­toč­ne vtip­ný. Na prá­cu s te­le­fó­nom som si však ta­ký týž­deň zvy­kal, naj­mä na kom­bi­ná­ciu veľ­ké­ho dis­ple­ja a no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Di­zajn a roz­hra­nia

Pred­nú časť te­le­fó­nu tvo­rí iba dis­plej, nie je tu žiad­ne har­dvé­ro­vé tla­čid­lo, iba troj­fa­reb­ná LED di­óda pod dis­ple­jom, kto­rá in­for­mu­je o zmeš­ka­ných uda­los­tiach. Tla­čid­lo náv­ra­tu, do­mov­skej ob­ra­zov­ky a spus­te­ných ap­li­ká­cií má vir­tuál­nu po­do­bu v spod­nej čas­ti ob­ra­zov­ky - za­be­rá tak časť roz­lí­še­nia dis­ple­ja. Pri full screen re­ži­me však mô­žu ap­li­ká­cie tie­to pr­vky pot­la­čiť. Na­priek to­mu sme na do­mov­ské tla­čid­lo v po­do­be har­dvé­ro­vé­ho pr­vku zvyk­nu­tí, aj keď je to opäť sub­jek­tív­ne hod­no­te­nie. Kó­rej­ský vý­rob­ca umies­tnil mic­roUSB spo­lu s 3,5 mm ko­nek­to­rom jack na spod­nú hra­nu, nič ne­na­mie­ta­me. Na ľa­vej hra­ne je dvoj­tla­čid­lo hla­si­tos­ti, na pra­vej tla­čid­lo vy­pnu­tia. Pridr­ža­ním prá­ve dvoj­kom­bi­ná­cie tla­čid­la vy­pnu­tia a tla­čid­la stí­še­nia zvu­ku sa vy­tvá­ra­jú screen­sho­ty, čo je vlas­tne no­vin­ka ICS. Na pra­vej hra­ne sa na­chá­dza­jú eš­te tri ko­vo­vé bod­ky - ide o do­ko­va­cí ko­nek­tor, pri­čom prís­lu­šen­stva k ne­mu sa doč­ká­me čos­ko­ro. Na ta­kom veľ­kom a har­dvé­ro­vo „na­du­pa­nom" te­le­fó­ne nám vý­raz­ne chý­bal vý­stup HDMI v akej­koľ­vek po­do­be (mi­niH­DMI, mic­roH­DMI), čo po­va­žu­je­me za je­di­ný väč­ší ne­dos­ta­tok toh­to mo­de­lu ok­rem ab­sen­cie šach­ty mic­roSD. Z bez­drô­to­vých roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii Blue­tooth 3.0 (ino­vá­cia v po­do­be 4.0 sa ne­ko­na­la), ďa­lej ne­chý­ba Wi-Fi, A-GPS (mi­mo­cho­dom, s krás­ne rých­lym vy­hľa­da­ním sa­te­li­tov) a pod­po­ra HSPA. Nexus do­ká­že sťa­ho­vať dá­ta v rých­los­ti max. 21 Mbit/s a od­osie­lať 5,76 Mbit/s. Sme sí­ce spo­koj­ní, mu­sí­me však po­dot­knúť, že na Slo­ven­sku už dva­ja ope­rá­to­ri po­nú­ka­jú aj vy­ššie rých­los­ti sie­tí HSPA+. Mi­mo­cho­dom, v Spo­je­ných štá­toch sa pre­dá­va aj ver­zia LTE toh­to te­le­fó­nu.

widgets.jpg

Dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor a os­tat­né vy­chy­táv­ky

Sr­dcom no­vé­ho Nexusu je dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor OMAP od TI (mo­del 4460) s tak­tom 1,2 GHz na kaž­dé z dvoch ja­dier. Se­kun­du­je mu 1 GB pa­mä­te RAM a pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii 32 GB inter­nej pa­mä­te, hrie­chom je ab­sen­cia šach­ty na pa­mä­ťo­vé kar­ty. Vý­sled­kom ce­lej tej­to kom­bi­ná­cie je však je­den z naj­lep­ších po­ci­tov z prá­ce s An­droi­dom. Ani raz te­le­fón ne­zamr­zol, všet­ko fun­go­va­lo ply­nu­le a hlad­ko. Za­uja­li nás dva mik­ro­fó­ny a čis­to­ta zvu­ku po­čas ho­vo­ru. Fo­toa­pa­rát po­nú­ka vy­tvá­ra­nie sní­mok v roz­lí­še­ní 5 Mpix s os­tre­ním na mies­te, kde sa dot­kne­te pr­stom dis­ple­ja. Mno­ho za­hra­nič­ných mé­dií ne­ga­tív­ne hod­no­tí roz­lí­še­nie fo­toa­pa­rá­tu, my však tvr­dí­me, že ide o dos­ta­toč­né roz­lí­še­nie na vy­tvo­re­nie sku­toč­ne pek­ných sní­mok. Sam­sung za­pra­co­val (a ci­teľ­ne) na zrý­chle­ní spúš­te a naj­väč­ším lá­kad­lom ka­me­ry Nexusu je sing­le-mo­tion pa­no­rá­ma. Sta­čí zvo­liť re­žim Pa­no­ra­ma, stla­čiť ze­le­né tla­čid­lo a pos­tup­ne sa s te­le­fó­nom po­sú­vať. O všet­ko os­tat­né sa pl­noauto­ma­tic­ky pos­ta­rá te­le­fón. Nexus pod­po­ru­je nah­rá­va­nie vi­dea v roz­lí­še­ní 1080p s mož­nos­ťou zoo­mo­va­nia po­čas nah­rá­va­nia či vy­tvá­ra­nia sní­mok po­čas nah­rá­va­nia, no iba v roz­lí­še­ní full HD. Zvlád­ne preh­rá­vať vi­deo v MPEG-4, Di­vX aj XviD bez nut­nos­ti zme­ny pô­vod­né­ho for­má­tu. Sam­sung pri­dal do svo­jej vlaj­ko­vej lo­de nie­koľ­ko sen­zo­rov - ak­ce­le­ro­me­ter, proximi­ty sen­zor, sve­tel­ný sen­zor či ba­ro­me­ter. Nás však naj­viac za­uja­lo NFC, kto­ré slú­ži na bez­do­ty­ko­vý pre­nos in­for­má­cií (ob­ráz­kov, vi­deí, lin­kov, reali­zá­ciu pla­tieb atď.). De­tail­ný opis tech­no­ló­gie NFC náj­de­te v de­cem­bro­vom vy­da­ní PC RE­VUE. Ga­laxy Nexus po­nú­ka Wi-Fi Di­rect, chý­ba­la nám však drob­nosť, ako je FM rá­dio. Ba­té­ria má „pa­pie­ro­vú" ka­pa­ci­tu 1850 mAh, čo je mier­ny nad­štan­dard aj v po­rov­na­ní s dneš­ný­mi smar­tfón­mi. Ak z te­le­fó­nu žmý­ka­te, čo mô­že­te (e-mail, IM, GPS, vi­deá na inter­ne­te atď.), po­čí­taj­te auto­ma­tic­ky s kaž­do­den­ným na­bí­ja­ním. No ak vy­pne­te bez­drô­to­vé tech­no­ló­gie (Wi-Fi, HSPA, Blue­tooth, NFC) a ob­me­dzí­te sa v nú­dzo­vom re­ži­me na te­le­fo­no­va­nie a sprá­vy, do­siah­ne­te aj troj­dňo­vú vý­drž. Mať však v ru­kách Nexus a iba ním te­le­fo­no­vať, to je sku­toč­ne mr­ha­nie pe­niaz­mi.

Ga­laxy Nexus a An­droid 4.0 spo­lu - aký je vý­sle­dok?

Nech­ce­me zby­toč­ne pre­há­ňať ani ro­biť z Nexusu príl­iš­nú sen­zá­ciu. No tak ako iP­ho­ne zme­nil poh­ľad na mo­bil­ný te­le­fón, v po­dob­nej mier­ne mô­že Nexus a naj­mä An­droid 4.0 zme­niť poh­ľad na mo­bil­ný ži­vot, a to naj­mä v seg­men­te an­droi­do­vých te­le­fó­nov. Ide o no­vý prís­tup, na­vy­še s na­bi­tou har­dvé­ro­vou zá­klad­ňou. Ak sa po­da­rí vý­rob­co­vi vý­raz­nej­šie stiah­nuť ce­nu, mo­hol by to byť pre­daj­ný hit. Pre­to­že žiť v ča­se 600 ÷ 800-euro­vých te­le­fó­nov v ne­do­to­va­ných ce­nách je asi tro­cha zvláš­tne...

Ce­na: 639 EUR

Za­po­ži­čal: Sam­sung

Galéria k článku:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter