Viac a menej užitočné gadgety

8-bi­to­vé Via­no­ce - oz­do­ba na dve­re s prí­chu­ťou 8-bi­to­vých her­ných sys­té­mov, do­kon­ca s bli­ka­jú­ci­mi min­ca­mi. Ce­na: 15 EUR

1.jpg

Kniž­ni­ca ako z Por­ta­lu - sto­ja­ny na kni­hy na mo­tí­vy Por­ta­lu ur­či­te po­te­šia kaž­dé­ho fa­nú­ši­ka tej­to hry. Ce­na: 18,50 EUR

2.jpg

Pos­led­ná zá­chra­na pre elek­tro­ni­ku - všet­ci z nás poz­na­jú oso­bu, kto­rej spad­lo do zá­cho­du, umý­vad­la, va­ne, rie­ky atď. ne­ja­ké elek­tro­nic­ké za­ria­de­nie. Bhees­tie Bag by v tom­to prí­pa­de mo­hol prísť vhod, keď­že ide o vy­sú­ša­cie vrec­ko na elek­tro­ni­ku Ce­na: 15 EUR

3.jpg

Na tep­lej­šiu zi­mu - za­ria­de­nie, kto­ré vy­sá­va tep­lý vzduch spo­za ra­diá­to­ra a vhá­ňa ho späť do mies­tnos­ti, vám mô­že ušet­riť na úč­toch za kú­re­nie. Ce­na: 29 EUR

4.jpg

Ma­ľu­je­me na iPa­de - špe­ciál­ny šte­tec, kto­rý ne­poš­kria­be dis­plej iPa­du a zá­ro­veň (v kom­bi­ná­cii so správ­ny­mi ap­li­ká­cia­mi) do­ká­že váš tab­let pre­me­niť na ma­liarske plát­no. Ce­na: 23 EUR

5.jpg

Zla­tá myš - extrém­ne er­go­no­mic­ká a extrém­ne lesk­lá - ta­ká je myš­ka v tva­re zla­tej teh­lič­ky. Ce­na: 11 EUR

6.jpg

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

CES 2016: Vďa­ka „uš­ku“ sa bu­dú smar­tfó­ny lep­šie dr­žať v ru­ke
Smartfóny sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života. Uchovávame v nich informácie a pomáhajú nám zostať v spojení s okolitým svetom. čítať »
 
Naj­väč­ší pro­jekt na Kic­kstar­te­ri sa skon­čil fias­kom. 3,4 mi­lió­na eur za mi­nid­ron Za­no sa zľah­lo pod zem
Po tom, čo sa na Kickstarteri objavil atraktívne vyzerajúci projekt, ktorého cieľom bolo zhotoviť miniatúrny dron - dostatočne malý na to, aby sa majiteľovi zmestil do dlane... čítať »
 
Vi­deo z pred­náš­ky Pet­ra Frol­la o fo­tog­ra­fo­va­ní mo­bi­lom
Pozrite si zostrih z prednášky Petra Frolla o tom, ako fotiť mobilným telefónom. čítať »
 
Štý­lo­vá gi­ta­ra pria­mo od App­lu
Ľudia v Apple a používatelia iZariadení sa považujú za umelcov. Nemusíte chodiť dlhé roky na konzervatórium alebo na hodiny umenia, aby ste vytvorili umelecké dielo. čítať »
 
Pebb­le - je­di­neč­né ho­din­ky pre iP­ho­ne a An­droid
Inteligentné telefóny majú na trhu s mobilnými telefónmi 50-percentný podiel. Ich popularita bude v najbližších mesiacoch rásť a na trhu sa budú objavovať ďalšie smart zariadenia. Napríklad aj inteligentné hodinky Pebble. čítať »
 
Naj­lep­šie gad­ge­ty ro­ku 2011
Server shinyshiny priniesol zoznam toho najlepšieho a najzaujímavejšieho, čo im minulý rok prešlo popod ruky. Ich zoznam vyzerá takto: čítať »
 
Viac a me­nej uži­toč­né gad­ge­ty
8-bitové Vianoce - ozdoba na dvere s príchuťou 8-bitových herných systémov, dokonca s blikajúcimi mincami. Cena: 15 EUR čítať »
 
Ví­ken­do­vé gad­ge­ty
Bludisko – bludisko v tvare volantu, ktoré vám zmeria čas, za ktorý sa guľôčka dostane cez prekážky až do cieľa. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter