HTC Edge: Prvý smartfón s Tegra 3?

Server Poc­ket­Now.com in­for­mo­val o no­vom te­le­fó­ne spo­loč­nos­ti HTC s náz­vom Ed­ge, kto­rý by mal byť údaj­ne pr­vým smar­tfó­nom od toh­to vý­rob­cu (ak nie na ce­lom sve­te) so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Teg­ra 3 od fir­my NVI­DIA, tak­to­va­ným na 1,5 GHz.

HTC-Edge.jpg

Os­tat­né pa­ra­met­re sú dos­lo­va špič­ko­vé a HTC Ed­ge po­núk­ne to naj­lep­šie, čo by sme moh­li v te­le s hrúb­kou 10 mm oča­ká­vať: 4,7-pal­co­vý HD dis­plej 720p, 1 GB RAM, 8 Mpix fo­toa­pa­rát s 28 mm/f2,2 ob­jek­tí­vom, 32 GB vnú­tor­nej pa­mä­te, Blue­tooth 4.0 a, sa­moz­rej­me, zvu­ko­vé zlep­še­nia od Beats Audio. Sa­moz­rej­mos­ťou by mal byť už naj­nov­ší An­droid Ice Cream Sandwich a no­vé pros­tre­die HTC Sen­se 4.0 s in­teg­ro­va­ný­mi služ­ba­mi HTC Lis­ten (ob­chod s hud­bou), HTC Read (ob­chod s kni­ha­mi), HTC Play (hra­cí por­tál) a zdo­ko­na­le­ným HTC Watch (vi­deo­por­tál), kto­rý by mal za­čať po­nú­kať vi­deoob­sah v HD kva­li­te. HTC Ed­ge by mal byť dos­tup­ný kon­com pr­vé­ho ale­bo za­čiat­kom dru­hé­ho kvar­tá­lu bu­dú­ce­ho ro­ka. Vy­ze­rá skve­lo, ne­mys­lí­te? :)

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter