Recenzia: HTC Radar – prvé Mango na našom trhu

Na na­šom tr­hu sa ob­ja­vil pr­vý smar­tpho­ne s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne vo ver­zii 7.5 ozna­čo­va­nej ako Man­go v ce­ne od 325 Eur (v inter­ne­to­vých ob­cho­doch), ofi­ciál­ne bol pred­sta­ve­ný na veľtr­hu IFA v Berlí­ne. Pri­chá­dza s 3,8-pal­co­vým S-LCD dis­ple­jom s dob­rým roz­lí­še­ním 480 × 800 pixelov prek­ry­tým ochran­ným Go­ril­la sklom, ďa­lej po­nú­ka 8 GB inter­nej pa­mä­te bez pod­po­ry pa­mä­ťo­vých ka­riet, ne­chý­ba mu vý­bor­ná ko­nek­ti­vi­ta GPS a za­ují­ma­vé sof­tvé­ro­vé vy­ba­ve­nie. Tri týž­dne sme sa hra­li s Man­gom v praxi, to­to sú vý­sled­ky.

radar6.jpg

Vý­bor­né konštruk­čné spra­co­va­nie, chý­ba však mic­roSD

Konštruk­čné spra­co­va­nie je na vý­bor­nej úrov­ni, za čo vďa­čí Ra­dar naj­mä svoj­mu ša­si, kto­ré je vy­ro­be­né z jed­né­ho ku­su ko­vu. Kov mô­že pô­so­biť chlad­ným doj­mom, ale v kom­bi­ná­cii s po­gu­mo­va­nou dol­nou čas­ťou sa za­ria­de­nie veľ­mi dob­re dr­ží v ru­ke. Te­le­fón sa pre­dá­va v dvoch fa­reb­ných spra­co­va­niach a to čier­nej a bie­lej, my sme tes­to­va­li kon­zer­va­tív­nej­šiu čier­nu, či skôr strie­bor­no-čier­nu. Vr­chná hra­na ob­sa­hu­je 3,5 mm jack ko­nek­tor a tla­čid­lo vy­pí­na­nia, kto­ré moh­lo byť väč­šie, keď­že sa ním te­le­fón od­blo­ku­je. Na pra­vej hra­ne je dvoj­tla­čid­lo hla­si­tos­ti a spúšť fo­toa­pa­rá­tu, mic­roUSB ko­nek­tor (5-pi­no­vý, štan­dard 2.0) je na ľa­vej hra­ne. Spod­ná po­gu­mo­va­ná časť sa vy­sú­va z te­le­fó­nu von a pod ňou je šach­ta na SIM kar­tu a tro­cha nás prek­va­pu­je, že ab­sen­tu­je šach­ta na mic­roSD kar­tu - mies­ta by bo­lo dos­ta­tok. Te­le­fón má však 8 GB inter­nej pa­mä­te, čo väč­ši­ne pou­ží­va­te­ľov bu­de sta­čiť. Te­lo z jed­né­ho ku­su ko­vu pri­ná­ša so se­bou ne­vý­ho­du v po­do­be in­teg­ro­va­nej ba­té­rie. Má vý­bor­nú ka­pa­ci­tu 1520 mAh, bež­ne sme sa s ňou dos­ta­li cez 2 dni vý­dr­že, pri ob­me­dze­ní Wi-Fi cez 3 dni. Ra­dar má hrúb­ku 10,9 mm - tak­že ani ten­ký, ani hru­bý. Pres­né roz­me­ry sú 120 × 51 × 10,9 mm a pod­ľa špe­ci­fi­ká­cii vá­ži 137 gra­mov, rov­na­ko uká­za­la aj na­ša di­gi­tál­na vá­ha. Di­zaj­no­vo vy­chá­dza z mo­de­lu Trop­hy, v prin­cí­pe ide o je­ho nas­le­dov­ní­ka (inak, pô­vod­né ozna­če­nie Ra­da­ru bo­lo Ome­ga). Ra­dar má rov­na­ký dis­plej ako Trop­hy a aj rov­na­ké za­me­ra­nie - ide o Win­dows Pho­ne te­le­fón stred­nej ka­te­gó­rie.

radar4.jpg

Škor­pión - po­ho­do­vý pro­ce­sor

Win­dows Pho­ne Man­go pô­so­bí na Ra­da­re sviž­ným doj­mom, nič nemrzlo, všet­ko bo­lo ply­nu­lé, aj keď sys­tém sem-tam „roz­mýš­ľal", čo má vlas­tne spra­co­vať. Párkrát sa nám Ra­dar svoj­voľ­ne reš­tar­to­val. Po­te­ši­lo nás ply­nu­lé de­kó­do­va­nie vi­dea a cel­ko­vo svo­jej sviž­nos­ti vďa­čí Ra­dar pro­ce­so­ru Scor­pion, čo je 1 GHz pro­ce­sor na či­po­vej súp­ra­ve Qual­comm MSM8255. Se­kun­du­je mu 512 MB pa­mä­te RAM, pou­ží­va­teľ má z 8 GB inter­nej pa­mä­te k dis­po­zí­cii nie­čo cez 6 GB na svo­je vlas­tné dá­ta. Ne­chý­ba ak­ce­le­ro­me­ter a proximi­ty sen­zor. Dis­plej je sa­moz­rej­me mut­li­do­ty­ko­vý, ide o ka­pa­cit­nú ver­ziu - 3,8 pal­ca (96 mm) v di­ago­ná­le bu­de pre nie­ko­ho má­lo, na bež­né pou­ží­va­nie je to pri roz­lí­še­ní 480 × 800 pixelov sluš­ný dis­plej.

radar2.jpg

Zdie­ľa­nie rých­le­ho inter­ne­tu, slab­ší Blue­tooth a dob­ré Bing ma­py

Ra­dar pri­chá­dza s dob­rou ko­nek­ti­vi­tou. Sa­moz­rej­mos­ťou je pod­po­ra Wi-Fi, ne­chý­ba HSDPA v rých­los­ti 14,4 Mbit/s a 5,76 Mbit/s v prí­pa­de HSU­PA - te­da obe tech­no­ló­gie pl­ne vy­uži­teľ­né v na­šich pod­mien­kach. Win­dows Pho­ne pod­po­ru­je zdie­ľa­nie inter­ne­tu, te­da vy­tvo­re­nie Wi-Fi hot­spo­tu z mo­bil­né­ho inter­ne­to­vé­ho prís­tu­pu. Ra­dar pod­po­ru­je aj DL­NA, skla­ma­ní sme však bo­li Blue­toot­hom. To, že ide o bež­nú ver­ziu 2.1, o to ani nej­de, ale nep­re­niesť si cez Blue­tooth sú­bor či neo­dos­lať ak­tuál­ne od­fo­te­ný ob­rá­zok - ach jaj, pri App­le sme to­to už raz ma­li, te­raz za­se mu­sí do­bie­hať Mic­ro­soft. Poch­vá­liť však mu­sí­me Bing ma­py, kto­ré sú spra­co­va­né veľ­mi in­tui­tív­ne - všet­ky ty­pic­ké pr­vky má­te po ru­ke (od vy­hľa­da­nia ak­tuál­nej po­lo­hy, cez zob­ra­ze­nie tra­sy až po zob­ra­ze­nie 3D bu­dov).

radar3.jpg

Fo­toa­pa­rát s BSI sen­zo­rom

Hlav­ným vy­lep­še­ním Ra­da­ru v po­rov­na­ní s je­ho pred­chod­com je pop­ri no­vej ver­zii OS aj fo­toa­pa­rát. Pri­chá­dza s 5-me­ga­pixelo­vým roz­lí­še­ním auto­ma­tic­kým za­os­tre­ním a pris­vet­le­ním vďa­ka jed­nej LED di­óde. Umož­ňu­je nah­rá­va­nie vi­dea v 720p pri 30 fps, av­šak naj­zau­jí­ma­vej­ší je BSI sen­zor v po­za­dí šo­šov­ky (F2.2), kto­rý umož­ňu­je za­chy­te­nie vý­raz­ne lep­ších sní­mok v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. A keď si pred­sta­ví­te, koľ­ko fo­tiek ro­bí­te v out­doo­re a koľ­ko v in­doo­re, BSI sen­zor je vý­raz­nou po­mo­cou. Ra­dar má ka­me­ru aj vpre­du, na vi­deo­te­le­fó­niu (Sky­pe je jed­no­du­ché doin­šta­lo­vať), ale VGA roz­lí­še­nie pred­nej ka­me­ry sa v dneš­nej do­be už ne­no­sí. Na dru­hej stra­ne, na mo­bil­né vi­deo­te­le­fo­no­va­nie to pos­ta­čí. Keď sme spo­me­nu­li vi­deo, spo­meň­me aj audio. Ra­dar má 3,5 mm jack ko­nek­tor na pri­po­je­nie kla­sic­ké­ho audio­ko­nek­to­ru, vsta­va­ný rep­ro­duk­tor je bež­ný. K dis­po­zí­cii je aj FM rá­dio s RDS, slú­chad­lá slú­žia ako an­té­na. Na preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií slú­ži preh­rá­vač Zu­ne s pria­mym pre­po­je­ním na Mar­ket­pla­ce.

Win­dows Pho­ne 7.5 Man­go a je­ho no­vin­ky

Man­go zo se­bou pri­ná­ša cez 500 vy­lep­še­ní, mno­hé z nich sú ne­vi­di­teľ­né, mno­hé mar­ke­tin­go­vé. No­vin­kou však v po­rov­na­ní so „sed­mič­kou" je pod­po­ra mul­ti­tas­kin­gu, fun­kcia Co­py&Pas­te či zá­lož­ky v pre­hlia­da­či Inter­net Explo­rer - ve­ci, na kto­ré sú ma­ji­te­lia iOS či An­droi­dov dáv­no zvyk­nu­tí. Či sa hlav­ná ob­ra­zov­ka WP nie­ko­mu pá­či ale­bo nie, jed­no­du­cho je iná ako kon­ku­ren­čná. Mic­ro­soft ju neu­mož­ňu­je vý­rob­com te­le­fó­nov pris­pô­so­bo­vať, pre­to ob­ľú­be­né pros­tre­die HTC Sen­se náj­de­te pod ap­li­ká­ciou HTC Hub. Za pr­vé sa chví­ľu na­čí­ta­va a za dru­hé, nie je to ono, keď to nie je na­tív­na do­mov­ská ob­ra­zov­ka. Po no­vom sú ta­les (dlaž­dič­ky) po­ho­to­vos­tnej ob­ra­zov­ky om­no­ho viac živ­šie, dá sa us­po­ria­da­vať ich po­ra­die či me­niť fa­reb­né té­my. Mic­ro­soft po­nú­ka auto­ma­tic­ké stí­še­nie zvo­ne­nia pri chy­te­ní te­le­fó­nu do ru­ky či stí­še­nie pri oto­če­ní te­le­fó­nu o 180°. Za­pi­so­va­nie poz­ná­mok je sí­ce spra­co­va­né gra­fic­ky asi naj­lep­šie, aké sme do­te­raz vi­de­li, av­šak čo z to­ho, že vý­raz­ne dlh­šie tr­vá, kým sa poz­nám­ky v po­do­be ap­li­ká­cie na­čí­ta­jú? Om­no­ho vy­uži­teľ­nej­šia je mo­bil­ná kan­ce­lá­ria, Mo­bi­le Of­fi­ce po­nú­ka Excel, Word aj Power­Point s mož­nos­ťou edi­tá­cie. K dis­po­zí­cii je pre­po­je­nie pria­mo na fi­rem­ný Sha­re­Point prí­pad­ne osob­ný SkyD­ri­ve a priz­ná­va­me, že zvyk­núť si na SkyD­ri­ve s ka­pa­ci­tou 25 GB je veľ­mi jed­no­du­ché. Win­dows Pho­ne Man­go pri­chá­dza s vý­raz­ne sil­ným pre­po­je­ním na so­ciál­ne sie­te, keď v čas­ti Peop­le sa kon­tak­ty z Fa­ce­boo­ku auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­jú s kon­tak­tmi v te­le­fó­ne a v jed­nej zá­lož­ke vi­dí­te ko­mu­ni­ká­ciu na so­ciál­nych sie­ťach cez rôz­ne ka­ná­ly. Vý­raz­ne klad­ne hod­no­tí­me pre­po­je­nie ka­len­dá­ru s Out­loo­kom či sprá­vu e-mai­lo­vých úč­tov, je sku­toč­ne jed­no­du­chá. Ďal­šie ap­li­ká­cie si sa­moz­rej­me do te­le­fó­nu mô­že­te pri­dá­vať, slo­ven­ský Mar­ket­pla­ce za­tiaľ pod­po­ru­je sťa­ho­va­nie všet­kých bez­plat­ných ap­li­ká­cií, pl­no­hod­not­ný Mar­ket­pla­ce má však prísť už bu­dú­ci rok aj pre na­šu kra­ji­nu.

Zá­ver

HTC Ra­dar je pr­vým te­le­fó­nom s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne 7.5 Man­go na na­šom tr­hu. Po­nú­ka dob­rý po­mer ce­ny a vý­ko­nu, nič dô­le­ži­té mu ne­chý­ba. Ide o dob­rý smar­tpho­ne s 3,8-pal­co­vým dis­ple­jom a pre všet­kých, kto­rým nie je cez 300 Eur ve­ľa a chcú si Win­dows Pho­ne vy­skú­šať, je to vhod­ný te­le­fón. Po­zi­tí­vom je konštruk­čné spra­co­va­nie, ce­lo­ko­vo­vé te­lo, dob­rá ko­nek­ti­vi­ta, pek­né sním­ky fo­toa­pa­rá­tu a in­tui­tív­ne Bing ma­py. Ne­ga­tív­nom zas Blue­tooth, kto­rý ne­pou­ži­je­te na pre­nos sú­bo­rov a ab­sen­cia šach­ty na mic­roSD pa­mä­ťo­vé kar­ty. Za­ují­ma­vosť na zá­ver - s do­ko­va­cou sta­ni­cou ako prís­lu­šen­stvom sa Ra­dar na noč­nom sto­lí­ku pre­me­ní na veľ­mi ele­gant­ný a uži­toč­ný bu­dík.

Ce­na: 325 ÷ 355 Eur v inter­ne­to­vých ob­cho­doch

Za­po­ži­čal: HTCOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter