Apple televízor – tri možné dôvody úspechu

Už viac ako rok sa špe­ku­lu­je, že spo­loč­nosť App­le prip­ra­vu­je vlast­ný pro­dukt v ka­te­gó­rii Smart TV. Tú­to špe­ku­lá­ciu pod­po­ri­lo aj vy­da­nie bio­gra­fie Ste­va Job­sa, kde Ste­ve tvr­dí: „Rád by som vy­tvo­ril te­le­ví­zor s jed­no­du­chým ov­lá­da­ním, kto­rý by bol syn­chro­ni­zo­va­ný so všet­ký­mi va­ši­mi za­ria­de­nia­mi a s iC­lou­dom. Te­le­ví­zor by mal naj­jed­no­duch­šie uží­va­teľ­ské roz­hra­nie na sve­te." Pod­ľa ana­ly­ti­kov má prí­pad­ný in­te­li­gent­ný te­le­ví­zor od App­lu po­ten­ciál na cel­ko­vé tr­žby vo vý­ške až 100 mi­liárd USD.

apple_tele_2610.JPG

App­le už s TV pro­duk­tmi ur­či­té skú­se­nos­ti má, pár ro­kov je na tr­hu dos­tup­ný set-top box App­le TV, kto­rý umož­ňu­je preh­rá­va­nie ob­sa­hu z iTu­nes a inter­ne­to­vých slu­žieb. Uve­de­nie App­le te­le­ví­zo­ra má však ove­ľa väč­ší po­ten­ciál. Množ­stvo ak­tuál­nych fun­kcií a vlas­tnos­tí iných App­le za­ria­de­ní je mož­né vy­užiť aj v prí­pa­de te­le­ví­zo­ra. App­le by si tak­tiež roz­ší­ril svo­je po­le pô­sob­nos­ti a tým pá­dom aj cel­ko­vý di­gi­tál­ny eko­sys­tém.

Pri poh­ľa­de na ak­tuál­ne fun­kcie os­ta­tých iOS za­ria­de­ní si v prí­pa­de App­le te­le­ví­zo­ra vie­me pred­sta­viť 3 nas­le­du­jú­ce dô­vo­dy ús­pe­chu:

In­teg­rá­cia s iC­lou­dom, iTu­nes a iný­mi App­le za­ria­de­nia­mi
Pri poh­ľa­de na iC­loud je zrej­mé, že tá­to vlas­tnosť pred­sta­vu­je veľ­ký po­ten­ciál do bu­dúc­nos­ti aj v sú­vis­los­ti s no­vý­mi za­ria­de­nia­mi. Na­koľ­ko iC­loud auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­je všet­ky no­vé fo­tog­ra­fie, kto­ré sa vám v mo­men­te od­fo­te­nia zob­ra­zia aj na iných za­ria­de­niach (sa­moz­rej­me za pred­pok­la­du inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia a ak­ti­vo­va­nia fun­kcie), mož­nosť po­ze­rať si ich hneď a pria­mo na veľ­kej ob­ra­zov­ke vo svo­jej obý­vač­ke má svo­je opod­stat­ne­nie. Net­re­ba za­bú­dať ani na os­tat­né mé­dia, ako je hud­ba ale­bo se­riá­ly, kto­ré by sa vám po za­kú­pe­ní na inom za­ria­de­ní pria­mo stiah­li aj do te­le­ví­zie. Pod­po­ra a in­teg­rá­cia iTu­nes je sa­moz­rej­mos­ťou a ta­kis­to aj pre­po­je­nie s os­tat­ný­mi App­le za­ria­de­nia­mi.

Jed­no­du­ché uží­va­teľ­ské roz­hra­nie - Si­ri a do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie
Si­ri je hi­tom pos­led­ných dní a dá sa oča­ká­vať, že te­le­ví­zia od App­lu by tú­to no­vin­ku sa­moz­rej­me ob­sa­ho­va­la. Hla­so­vé ov­lá­da­nie je ove­ľa jed­no­duch­šie v po­rov­na­ní s bež­ný­mi ťaž­ko­pád­ny­mi di­aľ­ko­vý­mi ov­lá­dač­mi a už iP­ho­ne 4S naz­na­čil, že Si­ri to­ho do­ká­že ove­ľa viac, ako by sa na pr­vý poh­ľad ča­ka­lo. Roz­prá­va­nie sa so svo­jim te­le­ví­zo­rom v sna­he zís­kať in­for­má­ciu, ke­dy bu­de vy­sie­la­ný ob­ľú­be­ný prog­ram, už roz­hod­ne nie je ne­reál­na pred­sta­va. Sa­moz­rej­me, nie kaž­dé­mu vy­ho­vu­je ov­lá­da­nie hla­som a zvyš­ná sku­pi­na by tak moh­la te­le­ví­zor ov­lá­dať po­mo­cou pril­ože­né­ho di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia, kto­ré by moh­lo byť vy­ba­ve­né do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou a vy­uží­vať iOS. Ta­kis­to by ne­chý­ba­la ani mož­nosť ov­lá­da­nia po­mo­cou os­tat­ných iOS za­ria­de­ní.

Tak tro­chu iný te­le­ví­zor
Dá sa oča­ká­vať, že App­le by sa svoj te­le­ví­zor sna­žil od­lí­šiť . Špe­ci­fic­ký di­zajn, in­teg­ro­va­né WiFi a Blue­tooth, to sú iba niek­to­ré z mož­nos­tí. Ur­či­tým prob­lé­mom mo­der­ných te­le­ví­zo­rov je stag­nu­jú­ce audio a je zrej­mé, že App­le by sa mo­hol po­kú­siť od­lí­šiť aj v tom­to sme­re a cel­ko­vú kva­li­tu audia ur­či­tým spô­so­bom vy­lep­šiť. Net­re­ba za­bú­dať ani na vi­deo­ho­vo­ry v po­do­be ap­li­ká­cie Fa­ce­Ti­me. Jej in­teg­rá­cia by bo­la ro­zum­ným roz­hod­nu­tím s čím by sú­vi­se­lo aj za­kom­po­no­va­nie di­gi­tál­nej ka­me­ry s ďal­ší­mi bo­ha­tý­mi mož­nos­ťa­mi vy­uži­tia.

Zdroj: wired.com
foxnews.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter