Nokia predstavila prvé Windows Phone telefóny

Po­čas vče­raj­šej kon­fe­ren­cie pred­sta­vi­la spo­loč­nosť No­kia pr­vé te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne. Mo­de­ly No­kia Lu­mia 800 a 710 sú tak pr­vý­mi spo­loč­ný­mi pro­duk­tmi No­kie a Mic­ro­sof­tu od ozná­me­nia spo­lup­rá­ce vo feb­ruári toh­to ro­ka.

nokia1.jpg

No­kia ozna­ču­je mo­del Lu­mia 800 ako pr­vý sku­toč­ný Win­dows Pho­ne. Te­le­fón s od­ol­ným po­ly­kar­bo­ná­to­vým te­lom je vy­ba­ve­ný 3,7-pla­co­vým do­ty­ko­vým dis­ple­jom Clear­Back AMO­LED s roz­lí­še­ním 480 × 800. O ply­nu­lý chod sa sta­rá 1,4 GHz pro­ce­sor Qual­comm MSM8255 a Lu­mia 800 ta­kis­to po­nú­ka 16 GB inter­nej pa­mä­te. Pou­ží­va­te­lia dos­ta­nú aj 25 GB úlo­žis­ko v clou­do­vej služ­be SkyD­ri­ve za­dar­mo.

No­kia ve­de­la vo svo­jich te­le­fó­noch vždy po­te­šiť pou­ži­tým di­gi­tál­nym fo­toa­pa­rá­tom, v prí­pa­de Lu­mie je pou­ži­tý 8 Mpix fo­toa­pa­rát so šo­šov­kou f/2.2 Carl Zeiss Tes­sar. Tá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom nah­rá­vať vi­deo v roz­lí­še­ní 720p pri 30fps a v rám­ci zá­klad­nej vý­ba­vy je k dis­po­zí­cii aj ap­li­ká­cia na úp­ra­vu vi­dea. Ok­rem kla­sic­kých ap­li­ká­cií má Lu­mia pre­din­šta­lo­va­nú aj na­vi­gá­ciu No­kia Dri­ve a hu­dob­nú strea­mo­va­ciu služ­bu Mix Ra­dio. Vo všeo­bec­nos­ti te­da mô­že­me po­ve­dať, že Lu­mia 800 je pre­me­no­va­ná No­kia N9 s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne. Te­le­fón sa ob­ja­ví na vy­bra­ných európ­skych tr­hoch v no­vem­bri toh­to ro­ka, ce­na by sa ma­la po­hy­bo­vať oko­lo 420 EUR. Dos­tup­nosť na Slo­ven­sku je za­tiaľ nez­ná­ma.

nokia2.jpg

Dru­hý, lac­nej­ší mo­del No­kia Lu­mia 710 má tak­mer to­tož­nú vý­ba­vu ako Lu­mia 800, roz­die­ly sú len v 8 GB inter­nej pa­mä­ti a pou­ži­tom di­gi­tál­nom fo­toa­pa­rá­te s roz­lí­še­ním 5 Mpix. Inter­nú pa­mäť mož­no roz­ší­riť po­mo­cou pa­mä­ťo­vých ka­riet. Tro­chu slab­šia vý­ba­va sa pod­pí­sa­la aj na niž­šej ce­ne, kto­rá by sa ma­la po­hy­bo­vať oko­lo 270 EUR. Lu­mia 710 by sa ma­la v prie­be­hu toh­to ro­ka ob­ja­viť v Rus­ku, In­dii, Hon­gkon­gu a v prie­be­hu pr­vej po­lo­vi­ce bu­dú­ce­ho ro­ka aj na os­tat­ných tr­hoch.

nokia3.jpg

Uve­de­nie no­vých mo­de­lov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne pred­sta­vu­je pre No­kiu no­vú éru a ďal­ší krok na dl­hej ces­te mo­bil­ných te­le­fó­nov. Lu­mie po­te­šia štý­lo­vým di­zaj­nom a tre­ba uz­nať, že pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie (naj­mä hla­so­vá na­vi­gá­cia) pred­sta­vu­jú pre zá­kaz­ní­kov prí­jem­ný bo­nus, pri­čom po­te­ší aj fakt, že ich náj­de­te aj v zá­klad­nej vý­ba­ve lac­nej­šie­ho mo­de­lu Lu­mia 710. Zo stra­ny No­kie za­uj­me roz­hod­nu­tie, že no­vé mo­de­ly naj­skôr uve­die na európ­ske tr­hy a do USA sa dos­ta­nú až za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka. Vzhľa­dom na uve­de­nie no­vé­ho iP­ho­nu a iné ce­no­vé pod­mien­ky v USA je to však po­mer­ne lo­gic­ký krok. No aj tak bu­de ur­či­te za­ují­ma­vé sle­do­vať, ako sa pr­vým te­le­fó­nom s Win­dows Pho­ne bu­de da­riť v ťaž­kej kon­ku­ren­cii.

Video:


Zdroj: cnet.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter