Lytro – revolučný fotoaparát, ktorý netreba zaostrovať

Fo­toa­pa­rát Lyt­ro je na pr­vý poh­ľad špe­ci­fic­ký ma­lý hli­ní­ko­vý kvá­der, vy­ba­ve­ný f/2 šo­šov­kou a 2-pal­co­vým do­ty­ko­vý dis­ple­jom. Ov­lá­da­cie pr­vky po­zos­tá­va­jú iba z tla­čid­la na za­pnu­tie a vy­pnu­tie fo­toa­pa­rá­tu, tla­čid­la na fo­te­nie a po­suv­nej čas­ti na nas­ta­ve­nie až 8-ná­sob­né­ho prib­lí­že­nia. Aj na­priek tej­to úpl­ne zá­klad­nej vý­ba­ve však mô­žu fo­toa­pa­rá­ty Lyt­ro zme­niť spô­sob, ako fo­tí­me.

lytro1.jpg

Fo­toa­pa­rát to­tiž umož­ňu­je od­fo­tiť „ži­vé fo­tog­ra­fie", na kto­rých mô­že pou­ží­va­teľ nás­led­ne me­niť za­os­tre­nie. Od­pa­da­jú te­da bež­né prob­lé­my fo­tog­ra­fov, ako sú zlé za­os­tre­nie, rých­lo sa po­hy­bu­jú­ce ob­jek­ty ale­bo ne­do­ko­na­lé auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie - fo­toa­pa­rát Lyt­ro v pod­sta­te žiad­ne za­os­tro­va­nie ani ne­má.

lytro.jpg

Tech­no­ló­gia, kto­rú to­to za­ria­de­nie vy­uží­va, je pos­ta­ve­ná na za­chy­tá­va­ní „sve­tel­nej plo­chy". Kla­sic­ké fo­tog­ra­fo­va­nie za­chy­tá­va troj­roz­mer­ný svet ako plo­chý ob­raz, kto­ré­ho fi­nál­na po­do­ba po­zos­tá­va z fa­reb­ných bo­dov. Tie sú, sa­moz­rej­me, ov­plyv­ne­né sve­tel­ný­mi lúč­mi sme­ru­jú­ci­mi od ob­jek­tov do fo­toa­pa­rá­tu. Lyt­ro však za­chy­tá­va far­bu, in­ten­zi­tu a smer sve­tel­ných lú­čov, kto­ré ako ce­lok pred­sta­vu­jú „sve­tel­nú plo­chu". Tú­to tech­ni­ku mož­no pri­rov­nať k me­tó­de ray tra­cing, s kto­rou sa mô­že­te stret­núť pri tvor­be a ren­de­ro­va­ní 3D mo­de­lov. Ren Ng, tvor­ca fo­toa­pa­rá­tu Lyt­ro, sa prob­le­ma­ti­ke za­chy­tá­va­nia sve­tel­nej plo­chy ve­nu­je už dl­hší čas a pod­ľa ne­ho jej zna­losť umož­ňu­je vi­zuál­ne zme­niť scé­nu aj ob­jek­ty v nej, do­kon­ca aj po­kiaľ o ob­jek­te nič nie je zná­me. Špe­ciál­ne navr­hnu­tý sen­zor Lyt­ro po­zos­tá­va­jú­ci z mik­ro­šo­šov­ky a sen­zo­ra CMOS umož­ňu­je za­chy­te­nie 11 me­ga­lú­čov sve­tel­nej plo­chy a prá­ve ten­to údaj umož­ňu­je naj­skôr fo­tiť a po­tom za­os­tro­vať. Oča­ká­va sa, že fo­tog­ra­fie by ma­li mať roz­lí­še­nie prib­liž­ne 2 Mpix, pre­to­že zvyš­né me­ga­pixe­ly sú pou­ži­té na zís­ka­nie in­for­má­cií o sve­tel­nej plo­che. Bu­dúc­nosť tech­no­ló­gie však skrý­va veľ­ký po­ten­ciál a v kom­bi­ná­cii so 120-me­ga­pixelo­vým sen­zo­rom, kto­rý mi­nu­lý rok pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Ca­non, sa ot­vá­ra no­vá di­men­zia mož­nos­tí.

lytro2.png

Fo­toa­pa­rá­ty Lyt­ro sa na tr­hu ob­ja­via za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka, na ofi­ciál­nych strán­kach si však už mô­žu zá­ujem­co­via pre­dob­jed­nať za­ria­de­nia v jed­nom z troch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­ní za 399 USD (8 GB), resp. 499 USD (16 GB).

Zdroj: ar­stech­ni­ca.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter