Recenzia: Sony Ericsson Xperia mini pro

Keď priš­lo pr­vé Mi­ni od So­ny Eric­sso­nu pod ozna­če­ním X10 Mi­ni a X10 Mi­ni Pro, nik­to ne­ča­kal ta­ký ús­pech te­le­fó­nu s ma­lým dis­ple­jom. Pou­ží­va­te­lia však od­ha­li­li vý­ho­du kom­pak­tných roz­me­rov a pri mo­de­li Pro na­vy­še vý­suv­nú pl­no­hod­not­nú klá­ves­ni­cu. So­ny Eric­sson pri­chá­dza s nás­tup­com - vy­ho­dil ozna­če­nie X10 a pri­ná­ša dve no­vin­ky: So­ny Eric­sson Xpe­ria mi­ni a mi­ni pro. Me­siac sme v kaž­do­den­nom ži­vo­te pre vás tes­to­va­li mo­del mi­ni pro a pri­ná­ša­me vám prak­tic­ké poz­nat­ky, vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy.

minipro_7.jpg

Ce­na - bu­de to hit Via­noc?

Vý­rob­ca pri­chá­dza s po­mer­ne lá­ka­vou ce­nou naj­mä pri do­tá­cii u ope­rá­to­ra, kde sa ce­na za­čí­na už na hra­ni­ci 29 eur. Ofi­ciál­na ce­na je 239 eur, v inter­ne­to­vých ob­cho­doch ju kú­pi­te už prib­liž­ne od 210 eur. Na tr­hu sú šty­ri fa­reb­né va­rian­ty, a to bie­ly, čier­ny, ru­žo­váý a turquoise (tma­vo­tyr­ky­so­vý). Sú­čas­ťou ba­le­nia je ok­rem te­le­fó­nu ochran­ná fó­lia na dis­plej, na­bí­jač­ka USB (mic­ro USB 2.0) a slú­chad­lá. Ak čas­to ces­tu­je­te, bu­de sa vám ho­diť dr­žiak do au­ta - pa­sív­ny kú­pi­te na inter­ne­te asi za 15 eur, ak­tív­ny s na­bí­ja­ním zhru­ba za 60 eur. V ba­le­ní sme ob­ja­vi­li 1200 mAh ba­té­riu, pri­čom vý­drž te­le­fó­nu je veľ­mi zá­vis­lá od ty­pu prá­ce. Ak s ním bu­de­te bež­ne te­le­fo­no­vať, kon­tro­lo­vať e-mai­ly a sem-tam nie­čo stiah­ne­te, je­den a pol dňa bu­de pre vás bež­ná vý­drž. No ak do to­ho za­po­jí­te Wi-Fi či sa ne­chá­te do prá­ce na­vi­go­vať s GPS, mô­že­te mi­ni na­bí­jať kaž­dý ve­čer. Vý­rob­ca udá­va vý­drž 29 ho­dín pri po­čú­va­ní hud­by, my sme jem­ne prek­ro­či­li 20 ho­dín, ale v le­to­vom re­ži­me te­le­fó­nu.

minipro_4.png

Di­zajn, hmot­nosť, dis­plej

Ak­tuál­na Xpe­ria mi­ni pro je ove­ľa mo­der­nej­šia ako pred­chod­ca. Chró­mo­vé pr­vky v kom­bi­ná­cii s leš­te­ným čier­nym pred­ným pa­ne­lom a mat­ným po­gu­mo­va­ným za­dným kry­tom pô­so­bia dob­rým doj­mom, chvá­li­me naj­mä vý­bor­ne spra­co­va­ný povrch klá­ves­ni­ce, vďa­ka kto­ré­mu sa na nej pí­še sub­jek­tív­ne lep­šie ako na pred­chod­co­vi a tich­šia je aj spät­ná reak­cia. Te­le­fón má hmot­nosť pres­ne 136 gra­mov pri roz­me­roch 92 × 53 × 18 mm - mno­hým sa mô­že zdať hrúb­ka pre­káž­kou, ale cel­ko­vé roz­me­ry sú veľ­mi kom­pak­tné a mi­ni „vle­zie" do aké­ho­koľ­vek vrec­ka. Dis­plej na­rás­tol z 2,55 pal­ca na rov­né 3 pal­ce. Áno, v dneš­ných ča­soch 4 a viac­pal­co­vých dis­ple­jov sa to mô­že zdať mno­hým má­lo, ale na ta­ký­to te­le­fón je to úpl­ne pos­ta­ču­jú­ce a pri roz­lí­še­ní 320 × 480 pixelov hod­no­tí­me dis­plej za viac ako dob­rý. Na­vy­še So­ny Eric­sson pri­dá­va Mo­bi­le Bra­via® En­gi­ne, pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa to zna­me­ná sý­tej­šie far­by. Ci­teľ­ne, po­rov­na­li sme to s pred­chod­com. Dis­plej je mul­ti­do­ty­ko­vý a s auto­ma­tic­kou re­gu­lá­ciou ja­su. Ak má­me vý­rob­cu po­kar­hať, tak to bu­de za zlú vi­di­teľ­nosť na pria­mom sl­nku, čo bo­la ne­vý­ho­da aj pre­doš­lé­ho mo­de­lu.

minipro_5.png

Kva­li­ta konštruk­čné­ho spra­co­va­nia

Vy­sú­va­cí me­chan­izmus klá­ves­ni­ce je ci­teľ­ne lep­ší ako u pred­chod­cu, a to sme sa pri pre­doš­lej ver­zii (kto­rú sme ak­tív­ne pou­ží­va­li viac ako pol ro­ka) dosť bá­li, aby nie­čo vy­dr­žal. Mu­sí­me však po­ve­dať, že cel­ko­vé konštruk­čné spra­co­va­nie je na úrov­ni a ani o slaj­de­ro­vý me­chan­izmus sa net­re­ba báť, ove­ri­li sme to už nie­koľ­ký­mi sku­toč­ne tvr­dý­mi pád­mi. Sklíč­ko dis­ple­ja sí­ce nie je Go­ril­la Glass, ale ani po me­sia­ci pou­ží­va­nia a no­se­nia te­le­fó­nu po ba­to­hoch nie je na ňom vi­di­teľ­ný škra­ba­nec. Na pra­vej hra­ne je ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a spúšť fo­toa­pa­rá­tu, ľa­vá a dol­ná hra­na sú čis­té, na vr­chnej hra­ne je ko­nek­tor mic­roUSB, 3,5 mm jack a tla­čid­lo za­pnu­tia. Niek­to­rí re­cen­zen­ti hod­no­ti­li je­ho veľ­kosť (je sku­toč­ne ma­lič­ké) a umies­tne­nie ako nep­rak­tic­ké, no te­le­fón sa pre­bu­dí do po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu aj stla­če­ním do­mov­ské­ho tla­čid­la. To sa na­chá­dza pod ná­pi­som Xpe­ria na pred­nom pa­ne­li, ide o har­dvé­ro­vé tla­čid­lo, ved­ľa ne­ho sú dve do­ty­ko­vé (späť a kon­texto­vé me­nu).

Vý­suv­ná a in­te­li­gen­tná klá­ves­ni­ca

Tes­to­va­ná ver­zia ma­la vý­suv­nú pl­no­hod­not­nú klá­ves­ni­cu ty­pu QWERTZ, niek­to­rí pou­ží­va­te­lia v Euró­pe však kú­pi­li aj mo­del QWER­TY. Ško­da, že So­ny Eric­sson ne­po­nú­ka mož­nosť sof­tvé­ro­vo prep­núť tú­to voľ­bu pod­ľa po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľa. Jed­not­li­vé tla­čid­lá klá­ves­ni­ce sú z po­gu­mo­va­né­ho ma­te­riá­lu, sku­toč­ne rých­lo sa nau­čí­te pí­sať už za 2-3 dni a po­tom si ju ne­bu­de­te ve­dieť vy­nach­vá­liť. Klá­ves­ni­ci ne­chý­ba­jú šíp­ky na po­sú­va­nie sa v texte a mod­ré tla­čid­lo umož­ní za­dá­va­nie sym­bo­lov z klá­ves­ni­ce - všet­ky neš­tan­dar­dné, ale pot­reb­né zna­ky tak má­te hneď k dis­po­zí­cii (%, /, $, €, !, (, ) atď.). Ak ne­má­te ra­di pre­dik­tív­ne vkla­da­nie textu (pri pl­no­hod­not­nej klá­ves­ni­ci pod­ľa nás strá­ca tá­to fun­kcia zmy­sel), dá sa vy­pnúť - na mi­ni pro je to sí­ce tro­cha kom­pli­ko­va­nej­šie, ale ide to. Od­po­rú­ča­me však za­pnúť fun­kciu in­te­li­gen­tnej klá­ves­ni­ce, kto­rá v zá­vis­los­ti od kon­textu prá­ce po vy­su­nu­tí klá­ves­ni­ce po­núk­ne mož­nos­ti na ob­ra­zov­ke, kto­ré naj­viac zod­po­ve­da­jú to­mu, čo asi bu­de­te chcieť ro­biť. Ak nap­rík­lad čí­ta­te e-mail a vy­su­nie­te klá­ves­ni­cu, te­le­fón vám ih­neď po­núk­ne mož­nosť od­po­ve­dať na mail.

minipro_1.png

minipro_2.png

4 × 4 = 16

Pre­doš­lý mo­del pri­šiel na trh so ši­kov­nou gra­fic­kou nad­stav­bou An­droi­du, kto­rá umož­ni­la roh po­ho­to­vos­tné­ho dis­ple­ja obo­ha­tiť o skrat­ky, kto­ré ste naj­čas­tej­šie pou­ží­va­li. Ak­tuál­na Xpe­ria mi­ni pro umož­ňu­je do kaž­dé­ho ro­hu vlo­žiť nie jed­nu, ale hneď šty­ri skrat­ky. Na je­den do­tyk tak má­te k dis­po­zí­cii naj­viac 16 skra­tiek k va­šim naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ným fun­kciám a mu­sí­me po­ve­dať, že to­to čís­lo bo­ha­to pos­ta­ču­je. My sme skon­či­li na tri­nás­tich a už sme ne­ve­de­li, čo ďal­šie má­me me­dzi skrat­ky pri­dať. Na­vy­še na kaž­dú z pia­tich do­má­cich ob­ra­zo­viek sa zmes­tí napr. 20 skra­tiek na rých­le kon­tak­ty či 10 ikon bež­nej veľ­kos­ti. Sa­moz­rej­mos­ťou sú wid­get­ky, skrat­ky či prie­čin­ky, kto­ré An­droid bež­ne po­nú­ka. Xpe­ria mi­ni pro pra­cu­je s An­droi­dom ver­zie 2.3, čo je ci­teľ­ná vý­ho­da, naj­mä ak si ra­di s te­le­fó­nom vy­tvá­ra­te Wi-Fi hot­spot - pred­chod­ca to to­tiž eš­te ne­do­ká­zal.

1 GHz pro­ce­sor a veľ­ké prek­va­pe­nie - sviž­nosť

Pr­vá mi­ni so 600 MHz pro­ce­so­rom a An­droi­dom 2.1 bo­la ta­ký ma­lý sli­má­čik, aj keď pou­ži­teľ­ný. Pre­to sme sa vý­raz­ne te­ši­li na up­gra­de v po­do­be 1 GHz pro­ce­so­ra Snap­dra­gon v kom­bi­ná­cii s An­droi­dom 2.3. Na­priek to­mu, že Gin­gerbread je ná­roč­nej­ší na sys­té­mo­vé pros­tried­ky, vý­sled­ná Xpe­ria mi­ni pro je sviž­ná, pra­cu­je sa s ňou sku­toč­ne ľa­huč­ko, dis­plej sa otá­ča okam­ži­te a ani pri via­ce­rých spus­te­ných ap­li­ká­ciách sú­čas­ne sme ne­zaz­na­me­na­li vý­raz­nej­šie spo­ma­le­nie. Sys­tém má k dis­po­zí­cii 512 MB RAM, pou­ží­va­teľ má 320 MB inter­nej pa­mä­te, roz­ší­ri­teľ­nej pa­mä­ťo­vou kar­tou mic­roSD o max. ďal­ších 32 GB. Kar­ta mic­roSD je vy­me­ni­teľ­ná za cho­du, len sa mu­sí­te nau­čiť ši­kov­ne od­ní­mať kryt dis­ple­ja - nám sa to za me­siac ne­po­da­ri­lo a na­po­kon vždy prej­de­me k pou­ži­tiu si­ly. Nič sa však za­tiaľ neod­lo­mi­lo.

minipro_3.png

Noi­se Shield, ale slab­šia an­té­na

Stá­le nám na An­droi­de chý­ba in­te­li­gen­tné vy­tá­ča­nie. Mať vy­hľa­dá­va­nie kon­tak­tov a voľ­bu kon­tak­tu cez čís­la v dvoch zá­lož­kách je nie­ke­dy nep­rak­tic­ké. Ak ste na tom rov­na­ko, od­po­rú­ča­me bez­plat­nú ap­li­ká­ciu Su­per­Dial, kto­rú zá­ro­veň mô­že­te dať ako náh­ra­du vy­tá­ča­nia pria­mo do jed­né­ho z ro­hov. V prí­pa­de mi­ni pro má­me, čo sa vo­la­nia tý­ka, jed­nu vý­hra­du a jed­nu poch­va­lu. Chvá­li­me hla­si­tosť pri te­le­fo­no­va­ní, vždy sme po­ču­li vo­la­jú­ce­ho jas­ne a čis­to a rov­na­ko hod­no­ti­li vo­la­jú­ci aj náš hlas na dru­hej stra­ne (Noi­se Shield filtru­je oko­li­té ru­chy). Upo­zor­ňu­je­me, že tu ide vždy o sub­jek­tív­ne hod­no­te­nie. Po­kar­hať však mu­sí­me vý­rob­cu za slab­šiu an­té­nu, tak­že od pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu sa ten­to ne­duh nez­lep­šil. Xpe­ria mi­ni pro pot­re­bu­je dob­ré pod­mien­ky príj­mu sig­ná­lu, a to na dá­to­vé aj hla­so­vé pre­no­sy. Ci­teľ­né je to v od­ľah­lých ob­las­tiach, kde je sig­nál slab­ší. Ten­to ne­duh Xpe­rie mi­ni pro vie­me do­ká­zať na vy­ty­po­va­nom mies­te, kde sme vy­skú­ša­li už via­ce­ro te­le­fó­nov.

Sil­ná in­teg­rá­cia so­ciál­nych sie­tí

Fa­ce­book je pria­mo pre­po­je­ný s „vnút­rom" te­le­fó­nu - uda­los­ti vi­dí­te pria­mo v ka­len­dá­ri, ko­men­tá­re pod ob­ráz­ka­mi v ga­lé­rii. Nie je to však nič no­vé, to už do­ká­že via­ce­ro mo­de­lov, a to aj od So­ny Eric­sso­nu. Na eš­te sil­nej­šie pre­po­je­nie so­ciál­nych sie­tí pri­dá­va vý­rob­ca nad­stav­bu Ti­mes­ca­pe, kto­rá spá­ja ko­mu­ni­ká­ciu cez SMS, Twit­ter či Fa­ce­book do jed­né­ho a ko­niec kon­cov je jed­no, cez aký ko­mu­ni­kač­ný ka­nál od­po­ve­dá­te, všet­ko vi­dí­te na jed­nej ob­ra­zov­ke. Mu­sí­me priz­nať, že sme za­tiaľ fun­kcii Ti­mes­ca­pe nep­riš­li na chuť - nie­ke­dy je do­kon­ca jed­no­duch­šie ot­vo­riť si Fa­ce­book cez webo­vý pre­hlia­dač a mať k ne­mu nas­ta­ve­nú skrat­ku.

GPS a Wave­Se­cu­re - ako sa chrá­ni te­le­fón

Xpe­ria mi­ni pro má in­teg­ro­va­ný mo­dul GPS (A-GPS), bez­plat­ne si mô­že­te k ne­mu vy­skú­šať na­vi­gá­ciu Wise­pi­lot. No ak poč­ká­te pár me­sia­cov, má­me neo­fi­ciál­ne potvr­de­ný prí­chod na­vi­gá­cie Goog­le už aj na náš trh. Čím vás ten­to te­le­fón prí­jem­ne prek­va­pil, je nás­troj McA­fee ako štan­dar­dná sof­tvé­ro­vá vý­ba­va. Na­vy­še pri­chá­dza s nás­tro­jom Wave­Se­cu­re, kto­rý ochrá­ni váš te­le­fón pred ne­že­la­ným pou­ží­va­ním. Sta­čí ho ak­ti­vo­vať, za­dať te­le­fón­ne čís­lo zná­me­ho a te­le­fón po uk­rad­nu­tí je­ho no­vý ma­ji­teľ len tak ľah­ko nes­pus­tí - po vý­me­ne SIM kar­ty mu­sí­te za­dať PIN kód, kto­rý prí­de ako ná­hod­ne vy­ge­ne­ro­va­né čís­lo na te­le­fón váš­ho zná­me­ho. Rov­na­ko mô­že­te cez služ­bu Wave­Se­cu­re po uk­rad­nu­tí te­le­fón vy­sto­po­vať cez GPS. Do­kon­ca keď sa te­le­fón nie­koľ­ko dní ne­vie pri­po­jiť na server a ozná­miť svo­ju po­lo­hu, aj vte­dy sa vám mo­bil za­blo­ku­je. Nám sa to sta­lo - nie­ke­dy je to oše­met­né, ale bez­peč­nosť na­dov­šet­ko.

5 Mpix fo­toa­pa­rát a HD vi­deo

Na za­dnej stra­ne te­le­fó­nu sa na­chá­dza ne­veľ­ká šo­šov­ka so sve­tel­nos­ťou f 2.6, roz­lí­še­ním 5 Mpix, auto­ma­tic­kým za­os­tre­ním a pris­vet­le­ním cez LED di­ódu. Vý­sled­kom sú prie­mer­ne kva­lit­né fo­tog­ra­fie a po­mer­ne kom­pri­mo­va­né, ho­ci na bež­ný up­load a zdie­ľa­nie je to prak­tic­kej­šie. No vie­me, že fo­tog­ra­fo­vať do­ká­že So­ny Eric­sson aj lep­šie. Xpe­riu mi­ni pro by sme pre­to ne­pos­ta­vi­li do po­zí­cie fo­to­mo­bi­lu, ale po­te­ši­lo nás vi­deo v HD kva­li­te, te­da v roz­lí­še­ní 1280 × 720 pixelov. Vi­deo za­chy­te­né tým­to drob­com hneď mô­že­te up­loa­do­vať na web. Asi 4-mi­nú­to­vé vi­deo má prib­liž­ne 170 MB. Aby sme ne­za­bud­li, pri fo­te­ní ne­chý­ba di­gi­tál­ny sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu, de­tek­cia tvá­rí či ko­rek­cia efek­tu čer­ve­ných očí.

Zvyš­né (ne­me­nej za­ují­ma­vé) fun­kcie a zhod­no­te­nie

Zvyš­né fun­kcie spo­me­nie­me skôr hes­lo­vi­te. Dá­to­vé pre­no­sy zvlá­da mi­ni pro v rých­los­ti max. 7,2 Mbit/s na downloa­de a 5,76 Mbit/s na up­loa­de. An­droid 2.3 po­nú­ka vy­tvo­re­nie Wi-Fi hot­spo­tu, tak­že mô­že­te te­le­fón vy­užiť ako bez­drô­to­vý prís­tu­po­vý bod, nech ste kde­koľ­vek. V te­le­fó­ne sme naš­li nás­troj na čí­ta­nie kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov Of­fi­ce­Sui­te - ak bu­de­te chcieť do­ku­men­ty aj edi­to­vať, bu­de­te pot­re­bo­vať ver­ziu Pro, kto­rá sto­jí asi 15 eur. Pre hu­dob­ne orien­to­va­ných pou­ží­va­te­ľov je tu Trac­kID na roz­poz­ná­va­nie hud­by, FM rá­dio s RDS či zvu­ko­vý fil­ter xLOUD. Vcel­ku hod­no­tí­me So­ny Eric­sson Xpe­ria mi­ni pro ako veľ­mi vy­da­re­ný po­čin vý­rob­cu, kto­rý si v kom­bi­ná­cii s at­rak­tív­nou do­to­va­nou ce­nou u ope­rá­tov ur­či­te od­ne­sie ti­tul hit Via­noc 2011. Je to kom­pakt­ný a prak­tic­ký te­le­fó­nik s dob­rou har­dvé­ro­vou vý­ba­vou na če­le s 1 GHz pro­ce­so­rom a gra­fic­kou nad­stav­bou, kto­rá umož­ňu­je vy­tvo­riť 16 skra­tiek v ro­hoch dis­ple­ja. Mi­ni pro roz­hod­ne svoj­ho no­vé­ho ma­ji­te­ľa nes­kla­me.

Hod­no­te­nie
plusko.jpg
1 GHz pro­ce­sor, vý­suv­ná klá­ves­ni­ca, 4 × 4 skrat­ky v ro­hoch dis­ple­ja, nah­rá­va­nie HD vi­dea, kva­lit­né konštruk­čné spra­co­va­nie, sviž­ný sys­tém, ce­na
minusko.jpg
Nep­rak­tic­ké umies­tne­nie ko­nek­to­ra mic­roUSB, slab­šia an­té­naOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter