Elegantný HTC Rhyme má vlastné príslušenstvo

Spo­loč­nosť HTC pred­sta­vi­la na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v New Yor­ku no­vý pro­dukt v por­tfó­liu svo­jich mo­bil­ných za­ria­de­ní. Štý­lo­vý te­le­fón HTC Rhy­me je od zá­kla­dov navr­hnu­tý aj s no­vým ra­dom vlas­tné­ho prís­lu­šen­stva. Sr­dcom je úpl­ne prep­ra­co­va­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie HTC Sen­se so vzduš­nej­šou hlav­nou ob­ra­zov­kou. Te­le­fón bu­de na Slo­ven­sku k dis­po­zí­cii v prie­be­hu ok­tób­ra vo fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní Hourglass.

Rhyme_3V_Hourglass.jpg

HTC Rhy­me je vy­ba­ve­ný 3,7-pal­co­vým dis­ple­jom SLCD s roz­lí­še­ním WVGA, 5-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom s auto­ma­tic­kým za­os­tre­ním a pris­vet­ľo­va­cou LED di­ódou. Te­le­fón ob­sa­hu­je fun­kciu In­stant Shut­ter, kto­rá umož­ňu­je v oka­mi­hu za­chy­tiť ne­ča­ka­né mo­men­tky. HTC Rhy­me je pr­vý te­le­fón z po­nu­ky HTC vy­ba­ve­ný aj fun­kcia­mi Ac­tion Burst Sce­ne a Pa­no­ra­mic Mo­de. Tie umož­ňu­jú za­chy­tiť päť sú­vis­lých fo­tog­ra­fií za päť se­kúnd, resp. jed­no­du­ché „zle­po­va­nie" nie­koľ­kých fo­tog­ra­fií do pa­no­ra­ma­tic­ké­ho cel­ku.

K te­le­fó­nu HTC Rhy­me mož­no do­kú­piť ce­lý rad no­vé­ho prís­lu­šen­stva.

  • HTC Rhy­me Doc­king Sta­tion je do­ko­va­cia sta­ni­ca navr­hnu­tá špe­ciál­ne len pre mo­del HTC Rhy­me. Ok­rem do­bi­tia ba­té­rie umož­ňu­je pre­me­niť te­le­fón na pre­nos­nú Hi-Fi ve­žu vďa­ka vsta­va­ným blue­toot­ho­vým rep­ro­duk­to­rom.
  • HTC Rhy­me Charm je uži­toč­ný po­moc­ník do dám­skej ka­bel­ky ale­bo ba­to­ha. Štý­lo­vý dopl­nok v tva­re ma­lej koc­ky sa dá pri­pev­niť k te­le­fó­nu šnú­rou, vďa­ka čo­mu ho mož­no ove­ľa jed­no­duch­šie náj­sť na dne taš­ky me­dzi ďal­ší­mi osob­ný­mi ve­ca­mi. V prí­pa­de pri­chá­dza­jú­ce­ho ho­vo­ru sa koc­ka zľah­ka roz­svie­ti, aby pou­ží­va­te­ľa dis­krét­ne upo­zor­ni­la.
  • HTC Rhy­me Sports Ar­mband vy­uži­jú hlav­ne špor­tov­ci, kto­rí sa pri cvi­če­ní ne­poh­nú bez svo­jej ob­ľú­be­nej hud­by ale­bo nap­rík­lad pot­re­bu­jú pri be­ha­ní za­zna­me­nať svo­ju tra­su po­mo­cou GPS.
  • HTC Rhy­me Tang­le Free Head­pho­nes sú štý­lo­vé slú­chad­lá na po­čú­va­nie ob­ľú­be­nej hud­by.
  • HTC Rhy­me Blue­tooth Head­set slú­ži na po­hodl­né a bez­peč­né te­le­fo­no­va­nie pri šo­fé­ro­va­ní au­ta.
  • HTC Rhy­me Blue­tooth Car Spea­ker je súp­ra­va rep­ro­duk­to­rov a mik­ro­fó­nu, kto­rú mož­no pri­pev­niť na sl­neč­nú clo­nu v aute.

Pre­daj HTC Rhy­me bu­de na Slo­ven­sku od­štar­to­va­ný v ok­tób­ri toh­to ro­ka. Od­po­rú­ča­ná kon­co­vá ce­na a dos­tup­nosť prís­lu­šen­stva bu­dú spres­ne­né v tla­čo­vej sprá­ve pri štar­te pre­da­ja.

Zdroj: HTCOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter