NaviBot S – najsamostatnejší robotický vysávač na trhu

Sam­sung uvie­dol na trh ro­bo­tic­ký vy­sá­vač Sam­sung Na­vi­Bot S, kto­rý umož­ňu­je úpl­ne auto­ma­tic­ké up­ra­to­va­nie pod­la­hy. Je iba 8 cm vy­so­ký a je­ho veľ­mi út­le te­lo je o 10% men­šie ako u pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cie. Pre eš­te jed­no­duch­šie pou­ží­va­nie je Na­vi­Bot S vy­ba­ve­ný fun­kciou auto­ma­tic­ké­ho vy­práz­dňo­va­nia pra­chu. V prí­pa­de pot­re­by sa in­te­li­gen­tne vrá­ti na na­bí­ja­ciu zá­klad­ňu, kde ná­dob­ku na prach vy­práz­dni do cen­trál­ne­ho "ko­ša", do­bi­je sa a zno­va sa prip­ra­ví na ďal­šie up­ra­to­va­nie. Pri na­bí­ja­ní do­kon­ca vy­čis­tí aj hlav­né ke­fy od vla­sov a chl­pov, tak­že sa pou­ží­va­teľ ne­mu­sí sta­rať ani o tú­to úlo­hu. Auto­ma­tic­ké vy­práz­dňo­va­nie pra­chu do dvoj­lit­ro­vej cen­trál­nej pra­cho­vej ko­mo­ry umož­ňu­je ro­bo­to­vi pra­co­vať úpl­ne sa­mos­tat­ne bez nut­nos­ti ľud­ské­ho zá­sa­hu po do­bu nie­koľ­kých dní. To zvy­šu­je je­ho účin­nosť v ná­roč­nom pros­tre­dí, akým sú ko­ber­ce a mies­ta ob­ľú­be­né do­má­ci­mi mi­lá­čik­mi.

Navibot_S.JPG

Zdo­ko­na­le­ný na­vi­gač­ný sys­tém Vi­sio­na­ry Map­ping Plus umož­ňu­je rých­ly a ply­nu­lý po­hyb. Po­mo­cou pa­lub­nej ka­me­ry a ra­du ďal­ších sní­ma­čov, nap­rík­lad infra­čer­ve­ných de­tek­čných sní­ma­čov, vy­tvo­rí Sam­sung Na­vi­Bot S ma­pu do­mu. Vy­uží­va svoj na­vi­gač­ný sys­tém, aby si za­pa­mä­tal, kde už má up­ra­ta­né. Po do­bi­tí ba­té­rie a auto­ma­tic­kej údr­žbe je za­se prip­ra­ve­ný vrá­tiť sa tam, kde skon­čil a pok­ra­ču­je v prá­ci. Ro­bo­tic­ký vy­sá­vač Sam­sung Na­vi­Bot S je tiež schop­ný za­pa­mä­tať si naj­lep­šie up­ra­to­va­cie tra­sy, vy­po­čí­tať svo­ju po­lo­hu v do­mác­nos­ti a sle­do­vať, kde už up­ra­to­val a kde mu eš­te zos­tá­va up­ra­tať.

Keď Na­vi­Bot S zis­tí, že zbie­ra väč­šie množ­stvo pra­chu a ne­čis­tôt ako ob­vyk­le, up­ra­ví svoj prog­ram tak, aby sa na da­nú ob­lasť sús­tre­dil, kým ju do­ko­na­le ne­vy­sa­je. K to­mu pris­pie­va aj zvý­še­nie vý­ko­nu pre lep­šie vy­sá­va­nie v kri­tic­kej ob­las­ti, čo eš­te zlep­šu­je je­ho efek­ti­vi­tu. Sa­cí vý­kon sa pris­pô­so­bí množ­stvu pra­chu - v prí­pa­de pot­re­by sa ro­bot auto­ma­tic­ky prep­ne do re­ži­mu up­ra­to­va­nia s vy­šším vý­ko­nom.

No­vý vy­sá­vač Sam­sung Na­vi­Bot S je rých­lej­ší a me­nej hluč­ný ako je­ho pred­chod­ca a ve­nu­je ove­ľa viac úsi­lia to­mu, aby pou­ží­va­te­ľa v do­mác­nos­ti ne­ru­šil. Up­ra­to­va­nie je tich­šie, tak­že pou­ží­va­teľ mô­že pok­ra­čo­vať v bež­nej čin­nos­ti. Keď je up­ra­to­va­nie do­kon­če­né, ro­bot sa jed­no­du­cho vy­práz­dni a iba za tri ho­di­ny na­bí­ja­nia je prip­ra­ve­ný pre ďal­šie pou­ži­tie.

Sam­sung Na­vi­Bot S má mno­ho bez­peč­nos­tných sní­ma­čov a na­vi­gač­nú po­môc­ku Vir­tual Guard, kto­rá za­is­ťu­je spo­ľah­li­vé up­ra­to­va­nie a umož­ňu­je ro­bo­to­vi vy­hý­bať sa po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ným prob­lé­mom ako nap­rík­lad pá­du zo scho­dov, ko­lí­ziám s oko­li­tý­mi pred­met­mi a za­mo­ta­niu do káb­lov. Vir­tual Guard tiež slú­ži ako ba­rié­ra, kto­rá ro­bo­to­vi Sam­sung Na­vi­Bot S umož­ňu­je vy­hnúť sa ot­vo­re­né­mu oh­ňu a mok­rým pod­la­hám. Cel­ko­vo mu brá­ni vo vstu­pe do miest, do kto­rých nech­ce­te, aby mal prís­tup. Pou­ží­va­te­lia sa tak ne­mu­sia báť, keď Sam­sung Na­vi­Bot S zmiz­ne z ich doh­ľa­du - Vir­tual Guard mu pos­ky­tu­je spo­je­nie s na­bí­ja­cou zá­klad­ňou, a to až cez tri iz­by. Na ďal­šie zvý­še­nie účin­nos­ti na­vi­gá­cia pou­ží­va sys­tém Vir­tual Guard ma­já­či­ky umies­tne­né pri dve­rách, kto­ré ro­bo­to­vi umož­ňu­jú po­hy­bo­vať sa me­dzi mies­tnos­ťa­mi efek­tív­nej­šie. Za­is­ťu­jú, že prís­troj up­ra­ce pries­tor pod­ľa prio­rít zvo­le­ných pou­ží­va­te­ľom.

Zdroj: SAMSUNGOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter