Záplava ultralacných tabletov mieri na trh

zaplava01.jpg Ana­ly­ti­ci pre­di­ku­jú, že už ten­to rok na je­seň prí­de dos­lo­va zá­pla­va tab­le­tov s ce­nou v roz­pä­tí 200-300 do­lá­rov. Otáz­kou je len to, kto sa do­ká­že dos­tať na vr­chol zá­uj­mu.

Nie­koľ­ko ana­ly­ti­kov vsá­dza na už oh­lá­se­ný tab­let Ama­zo­nu, kto­rý bu­de vy­uží­vať OS An­droid, má byť vy­ba­ve­ný 9 "do­ty­ko­vým dis­ple­jom a oča­ká­va sa, že bu­de pre­dá­va­ný za 299 do­lá­rov. Ob­ja­viť by sa mal nie­ke­dy v ok­tób­ri a vý­ho­dou ne­má byť len je­ho ce­na, ale aj dos­tup­ný ob­sah, kto­rý Ama­zon pre svoj tab­let mô­že po­núk­nuť. Ama­zon to­tiž mô­že za­rá­bať viac na pre­da­ji ob­sa­hu ako na sa­mot­ných prís­tro­joch, čo mu dá­va mož­nosť zní­žiť ce­nu ho­ci aj pod vý­rob­né nák­la­dy.

Bob O'Don­nell, ana­ly­tik IDC, k to­mu ho­vo­rí, že Ama­zon má eko­sys­tém po­dob­ný App­lu a dis­po­nu­je vlas­tným ob­cho­dom s hud­bou, s fil­ma­mi i kni­ha­mi. Vďa­ka to­mu mô­že po­núk­nuť nie­len lac­nej­šie prís­troj ako App­le, ale aj in­teg­ro­va­nú skú­se­nosť Ama­zo­nu, čo má po­ten­ciál z toh­to tab­le­tu uro­biť no­vé fa­vo­ri­ta na tr­hu. Prá­ve služ­by spo­je­né s ur­či­tou plat­for­mou bo­li pod­ľa O'Don­nel­la tým, čo do­te­raz iPad od App­lu na tr­hu fa­vo­ri­zo­va­li.

Ok­rem Ama­zo­nu chys­ta­jú lac­né tab­le­ty ale aj ďal­ší vý­rob­co­via. Le­no­vo už oh­lá­si­lo lac­ný 7" tab­let Idea­Pad A1 s An­droi­dom, kto­rý by mal byť po­nú­ka­ný len za ce­nu 199 do­lá­rov, čo by z ne­ho ro­bi­lo naj­lac­nej­ší tab­let od znač­ko­vé­ho vý­rob­cu (s do­čas­nou vý­nim­kou od HP). Dô­le­ži­tú úlo­hu zoh­ra­jú aj vý­pre­da­je, nap­rík­lad Ga­laxy Tab od Sam­sun­gu, kto­rý bol v mi­nu­lom ro­ku uve­de­ný za ce­nu oko­lo 600 do­lá­rov, sa vďa­ka pred­sta­ve­niu no­vých mo­de­lov v niek­to­rých e-sho­poch (ako nap­rík­lad na Ama­zo­ne) pre­dá­va už len za 279,99 do­lá­rov. Aj Tos­hi­ba pred­sta­vi­la v up­ly­nu­lom týž­dni tab­let AT200 s no­vou ver­ziou An­droi­du Ho­ney­comb op­ti­ma­li­zo­va­nú pre tab­le­ty od kto­ré­ho ana­ly­ti­ci tak­tiež oča­ká­va­jú ce­nu v dol­nom pás­me sú­čas­nej po­nu­ky. Le­no­vo nao­pak vsa­di­lo eš­te na star­šiu ver­ziu An­droi­du Gin­gerbread, kto­rá bo­la ur­če­ná skôr pre smar­tpho­ny.

Sú­čas­ným fa­vo­ri­tom na tr­hu sa však stal jed­noz­nač­ne HP Touch­Pad, kto­ré­ho ce­na bo­la zní­že­ná na 99 do­lá­rov do vy­pre­da­nia zá­sob, ale zá­stup­co­via HP na­ko­niec pre veľ­ký zá­ujem sľú­bi­li pok­ra­čo­va­nie vý­ro­by až do kon­ca ok­tób­ra. Ana­ly­ti­ci poz­na­me­ná­va­jú, že níz­ka ce­na do­ká­že so zá­uj­mom ku­pu­jú­cich ro­biť zá­zra­ky a Touch­Pad je to­ho dô­ka­zom. Vý­vo­já­ri na­vy­še už pra­cu­jú na mož­nos­ti pre­vádz­ko­vať na Touch­Pad OS An­droid, vďa­ka čo­mu by mo­hol Touch­Pad vy­užiť ši­ro­ké spek­trum ap­li­ká­cií vy­tvo­re­ných pre ten­to open sour­ce sys­tém.

O'Don­nell ďa­lej pred­po­ve­dá, že väč­ši­na veľ­kých vý­rob­cov tab­le­tov pred kon­com ro­ka ploš­ne zní­žia ce­ny svo­jich prís­tro­jov, snáď len s vý­nim­kou App­lu, u kto­ré­ho ne­mož­no oča­ká­vať tlak na ce­nu a stá­le má zá­ujem­cov dosť, ako po­do­tý­ka Jack Gold z J. Gold As­so­cia­tes. Pod­ľa IDC ma­li tab­le­ty iPad na tr­hu v dru­hom štvrťro­ku 2011 stá­le do­mi­nant­ný 68% po­diel aj na­priek vy­ššej ce­ne op­ro­ti kon­ku­ren­cii (za­čí­na na 499 USD), ale Gold si­tuáciu vy­svet­ľu­je tým, že App­le si u svo­jich tab­le­tov vy­bu­do­val po­vesť hviez­dy v ka­te­gó­rii a te­raz z nej ťa­ží. iPad je pod­ľa Gol­da nie­čo ako Chev­ro­let ale­bo Rols Roy­ce, za­tiaľ čo Idea­Pad A1 za 199 do­lá­rov sa dá pri­rov­ná­vať nap­rík­lad k znač­ke Hyun­dai a je jas­né, že kaž­dá mie­ri na inú cie­ľo­vú sku­pi­nu. O'Don­nell do­dá­va, že roz­ší­re­nie ka­te­gó­rie tab­le­tov o mo­de­ly v ce­nách 200-300 do­lá­rov umož­ní väč­šiu expan­ziu tých­to prís­tro­jov me­dzi pou­ží­va­te­ľov a ďa­lej po­sil­ní no­vo nas­tu­pu­jú­cej mo­del com­pu­tin­gu, kto­rý bý­va spo­je­ný s tzv. kon­com éry PC.

Zdroj: computerworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter