Samsung Galaxy S, SII a ACE – zákaz predaja v Európe!

Samsung-1.jpg Už je to tu zas! Sud­ca v Ho­lan­dsku v spo­re App­lu pro­ti Sam­sun­gu roz­ho­dol o po­ru­šo­va­ní pa­ten­tu App­lu pri te­le­fó­noch Ga­laxy S, Ga­laxy SII a Ga­laxy Ace. Pre­daj tých­to mo­de­lov bu­de v ce­lej Európ­skej únii za­ká­za­ný. Roz­su­dok na­do­bud­ne plat­nosť 13. ok­tób­ra, pre­to ak má­te o niek­to­rý z tých­to te­le­fó­nov zá­ujem, do toh­to dá­tu­mu bu­dú eš­te bež­ne dos­tup­né v ob­cho­doch.

Pod­ľa sud­cu Sam­sung po­ru­šu­je nas­le­du­jú­ce pa­ten­ty:

EP 2,059,868- me­tó­da ro­lo­va­nia/pre­hlia­da­nia ga­lé­rie.

2011-08-24-samsung.png

Sam­sung sa k tej­to si­tuá­cii vy­jad­ril vy­hlá­se­nia­mi, že sof­tvér, kto­rý po­ru­šu­je pa­ten­ty spo­loč­nos­ti App­le, nah­ra­dí - kon­krét­ne ide o Ga­lé­riu, kto­rá je štan­dar­dnou ap­li­ká­ciou v An­droi­de 2.3. To by na­ko­niec ma­lo zvrá­tiť ne­priaz­ni­vý vý­voj a umož­niť opä­tov­né po­vo­le­nie pre­da­ja. Zá­kaz sa ne­tý­ka tab­le­tu Sam­sung Ga­laxy Tab 10.1, kto­rý už fun­gu­je s An­droid Ho­ney­comb. O ďal­ších no­vin­kách vás bu­de­me in­for­mo­vať.

Autor je re­dak­tor por­tá­lu Mo­jAn­droid.sk

Zdroj: MojAndroid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter