Najlepšie práčka súčasnosti? Podľa časopisu dtest F1480QDS od LG

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics CZ (LG), kto­rá je sve­to­vým líd­rom a ino­vá­to­rom v do­má­cich spot­re­bi­čoch, zís­ka­la pres­tíž­ne oce­ne­nie »Ví­ťaz tes­tu«. Dos­ta­la ho auto­ma­tic­ká práč­ka LG F1480QDS od ne­zá­vis­lej or­ga­ni­zá­cie Ob­čian­ske zdru­že­nie spot­re­bi­te­ľov TEST, kto­rá vy­dá­va ča­so­pis dtest.

Ob­čian­ske zdru­že­nie cel­kom otes­to­va­lo 127 prá­čok s pred­ným pl­ne­ním. Hod­no­ti­li sa ka­te­gó­rie ako pra­nie, plá­ka­nie, od­stre­ďo­va­nie, dĺžka pra­cie­ho cyk­lu, spot­re­ba a ďal­šie dô­le­ži­té pa­ra­met­re. Naj­lep­šou práč­kou, a te­da aj Ví­ťa­zom tes­tu, sa sta­la práč­ka LG F1480QDS. Práč­ka skve­le ob­stá­la vo všet­kých tes­to­va­ných ka­te­gó­riách a v sú­čas­nos­ti na tr­hu neexis­tu­je lep­šia práč­ka. Naj­väč­ší nás­kok zís­ka­la práč­ka pri hod­no­te­ní pa­ra­met­ra »Pra­nie«. Tu bo­la ohod­no­te­ná znám­kou 1,1. Ta­kej­to znám­ke sa nep­rib­lí­ži­la žiad­na iná tes­to­va­ná práč­ka.

"Sme ra­di, že ne­zá­vis­lé zdru­že­nie, kto­ré má u nás dl­ho­roč­nú tra­dí­ciu, potvr­di­lo, že mo­del F1480QDS je naj­lep­šou práč­kou sú­čas­nos­ti. Na­ša práč­ka bo­la op­ro­ti kon­ku­ren­cii vo vý­ho­de - spo­loč­nosť LG už nie­koľ­ko ro­kov pou­ží­va pok­ro­ko­vé tech­no­ló­gie pra­nia, kto­ré iní vý­rob­co­via ne­ma­jú. Tie­to dô­le­ži­té tech­no­ló­gie, ako je Di­rect Dri­ve ale­bo 6 Mo­tion, za­is­ťu­jú naj­lep­šiu kva­li­tu pra­nia. Vďa­ka ním za­os­tá­va­jú za na­šou práč­kou aj mo­de­ly tzv "pré­mio­vých vý­rob­cov". Všet­ky práč­ky Di­rect Dri­ve ma­jú na­vy­še zá­ru­ku 10 ro­kov na mo­tor, to je ďal­šia vý­ho­da pre zá­kaz­ní­ka," uvie­dol Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics CZ.

Práč­ka LG F1480QDS je na­bi­tá tech­no­ló­gia­mi. Tou naj­dô­le­ži­tej­šou je Di­rect Dri­ve, ke­dy je k po­hy­bu bub­na pou­ži­tý uni­kát­ny kro­ko­vý mo­tor. Ten je nie­len veľ­mi ti­chý a spo­ľah­li­vý, ale pre­dov­šet­kým vďa­ka ne­mu je mož­né vy­vi­núť no­vé me­tó­dy pra­nia. Práč­ka tak pou­ží­va nie­koľ­ko špe­ciál­nych po­hy­bov bub­na, kto­ré za­bez­pe­ču­jú do­ko­na­lé pra­nie. Tá­to fun­kcia sa na­zý­va 6 MO­TION. Vy­so­kú efek­tív­nosť pra­nia za­is­ťu­je tiež par­né pra­nie. Pa­ra ove­ľa ľah­šie pres­tu­pu­je vlák­na­mi bie­liz­ne a tým aj ľah­šie od­strá­ni špi­nu. Pra­nie je vďa­ka to­mu rých­lej­šie a spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie a vo­dy je niž­šia, než pri kon­ven­čnom pra­ní.

Práč­ka LG má veľ­mi jed­no­du­ché ov­lá­da­nie. Vďa­ka veľ­ké­mu dis­ple­ju je pra­nie veľ­mi jed­no­du­ché. Sta­čí len nas­ta­viť, aká bie­li­zeň je vlo­že­ná. Fun­kcia Fuz­zy Lo­gic sa už pos­ta­rá o všet­ko os­tat­né. Zis­tí, koľ­ko bie­liz­ne ste vlo­ži­li a ur­čí, ako veľ­mi je prád­lo špi­na­vé. Pod­ľa to­ho nas­ta­ví po­čet pre­pie­ra­cích cyk­lov tak, aby bie­li­zeň bo­la do­ko­na­le vy­pra­ná. Práč­ka LG F1480QDS nie je naj­lep­šia len v "la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach". Skve­lé hod­no­te­nie má nap­rík­lad aj na ob­ľú­be­nom ná­kup­nom rad­co­vi www.heu­re­ka.cz. Všet­ci ma­ji­te­lia, kto­rí si práč­ku kú­pi­li a na­pí­sa­li re­cen­ziu, jej da­li hod­no­te­nie 100%. Práč­ka je na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ná od augus­ta 2010 za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 699 € vr. DPH.

Zdroj: LG Electronics


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter