Nová služba Viera Connect – internet v televízii!

panasonic_logo.jpg Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic pred­sta­vu­je no­vú služ­bu Vie­ra Con­nect, kto­rá vý­raz­ným spô­so­bom roz­ši­ru­je mož­nos­ti do­te­raj­šie­ho sys­té­mu Vie­ra Cast. Služ­ba Vie­ra Con­nect bu­de aj ove­ľa dos­tup­nej­šia – na slo­ven­skom tr­hu ju náj­de­te v 55 % pre­dá­va­ných te­le­ví­zo­rov, vrá­ta­ne lac­nej­ších mo­de­lov. Zá­ro­veň sa vý­raz­ne zvy­šu­je po­čet za­ria­de­ní, kto­ré so sys­té­mom Vie­ra Con­nect ko­mu­ni­ku­jú.

Zvlád­ne to nao­zaj kaž­dý, ma­lé di­eťa aj je­ho se­dem­de­siat­roč­ná ba­bič­ka. Sys­tém to­tiž po­nú­ka nes­mier­ne jed­no­duc­hé a in­tui­tív­ne gra­fic­ké uží­va­teľ­ské roz­hra­nie v 3D po­do­be, s kto­rým si okam­ži­te po­ro­zu­mie­te. Ih­neď po za­pnu­tí te­le­ví­zo­ra sa mô­že­te pus­tiť do pre­hlia­da­nia te­le­víz­ne­ho ar­chí­vu ale­bo do ďal­ších čin­nos­tí, kto­ré služ­ba umož­ňu­je. V ar­chí­ve náj­de­te ok­rem po­nu­ky za­hra­nič­ných sta­níc tiež exklu­zív­ny ob­sah TV No­va a webo­vých strá­nok Tn.cz – žiad­ny iný vý­rob­ca ako Pa­na­so­nic ten­to ob­sah vo svo­jich te­le­ví­zo­roch ne­pos­ky­tu­je.

Med­zi ďal­šie po­nú­ka­né služ­by a fun­kcie pa­tria nap­rík­lad naj­rôz­nej­šie inter­ak­tív­ne hry (Black Jack, šac­hy, mah­jong, po­ker, so­li­tai­re apod.). Ok­rem to­ho mô­žu uží­va­te­lia ko­mu­ni­ko­vať s os­tat­ný­mi v rám­ci naj­rôz­nej­ších so­ciál­nych sie­tí ty­pu Fa­ce­boo­ku ale­bo Twit­te­ru, prí­pad­ne si preh­lia­dať vi­deo­záz­na­my na YouTu­be. Nec­hý­ba ani po­dpo­ra ko­mu­ni­kač­né­ho prog­ra­mu Sky­pe.

No­vá služ­ba sa is­te za­pá­či mla­dým ľu­ďom zvyk­nu­tým vždy a vša­de vy­uží­vať prís­tup k inter­ne­tu, oce­nia ju však aj tra­dič­ne za­me­ra­ní te­le­víz­ni di­vá­ci – tí si už ne­bu­dú mu­sieť ro­biť sta­ros­ti, že im ute­čie dô­le­ži­tý di­el ich ob­ľú­be­né­ho se­riá­lu. Služ­ba Vie­ra Con­nect bu­de v kom­pa­ti­bil­ných te­le­ví­zo­roch k dis­po­zí­cii cel­kom za­dar­mo, pr­vé mo­de­ly s tou­to fun­kciou sa na slo­ven­skom tr­hu ob­ja­via v mar­ci 2011.

Zdroj: PanasonicOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter