Nové 3D LED televízory Panasonic s technológiou IPS

panasonic_logo.jpg Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic uvá­dza na trh no­vý rad 3D LED te­le­ví­zo­rov s pa­nel­mi IPS Al­pha. No­vé te­le­ví­zo­ry vy­ni­ka­jú rých­lou od­oz­vou, špič­ko­vým po­da­ním čier­nej, do­ko­na­lou eli­mi­ná­ciou zdvo­je­né­ho ob­ra­zu a ši­ro­kým po­zo­ro­va­cím uh­lom. Ten­to rad je ur­če­ný pre­dov­šet­kým do men­ších obý­va­cích izieb, kam sa te­le­ví­zor s väč­šou uh­lo­prieč­kou ne­voj­de, a tiež ná­ru­ži­vým hrá­čom, kto­rí si chcú do­priať luxus­ný her­ný zá­ži­tok.

LCD pa­ne­ly s LED pod­svie­te­ním a tech­no­ló­giou IPS Al­pha ma­jú skve­lú po­vesť naj­mä vďa­ka vy­ni­ka­jú­cim ob­ra­zo­vým vlas­tnos­tiam a rých­lej od­oz­ve. No­vé mo­de­ly znač­ky Pa­na­so­nic tak po­nú­ka­jú od­oz­vu len 2 ms, čo zna­me­ná bez­prob­lé­mo­vé prek­res­le­nie rých­le­ho po­hy­bu v ak­čných scé­nach, pri špor­te aj pri hra­ní mo­der­ných gra­fic­ky ná­roč­ných hier na her­ných kon­zo­lách. Me­dzi ďal­šie pred­nos­ti toh­to ty­pu pa­ne­lov pat­rí ši­ro­ký po­zo­ro­va­cí uhol (tak­že te­le­ví­zor mô­že sle­do­vať viac ľu­dí v rôz­nych čas­tiach mies­tnos­ti), tech­no­ló­gia 400 Hz a tiež ús­por­ná eko­lo­gic­ká pre­vádz­ka.

Ok­rem špič­ko­vé­ho prek­res­ľo­va­nia po­hy­bu po­nú­ka­jú no­vé 3D LED te­le­ví­zo­ry veľ­mi ply­nu­lé to­nál­ne pre­cho­dy a vy­ni­ka­jú­ci kon­trast aj po­da­nie čier­nej, tak­že sa tak­mer vy­rov­na­jú plaz­mo­vým ob­ra­zov­kám. Pri sle­do­va­ní 3D zá­zna­mu za­se di­vá­ci oce­nia vý­bor­nú eli­mi­ná­ciu dvo­ji­tých lí­nií v ob­ra­ze (tzv. cros­stalk) a bu­dú si môcť vy­chut­nať do­ko­na­lý zá­ži­tok z ob­ľú­be­né­ho fil­mu.

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic pred­sta­vu­je dva ra­dy 3D LED te­le­ví­zo­rov - DT30 a DT35. V oboch prí­pa­doch sa zá­ujem­co­via mô­žu te­šiť na mo­der­ný štíh­ly di­zajn Pu­re Li­ne a dve veľ­kos­ti ob­ra­zo­viek – 82 a 94 cm. Všet­ky mo­de­ly bu­dú vy­ba­ve­né inter­ne­to­vou služ­bou Vie­ra Con­nect, wi-fi ko­nek­ti­vi­tou, mož­nos­ťou nah­rá­vať fil­my na HDD či SD kar­tu, preh­rá­va­čom mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov VIE­RA Ima­ge Viewer, cer­ti­fi­ká­ciou DL­NA, PC vstu­pom, štyr­mi ter­mi­nál­mi HDMI a tro­ma USB por­ta­mi. Na slo­ven­skom tr­hu sú oča­ká­va­né v ap­rí­li 2011, ce­ny do­siaľ ne­bo­li sta­no­ve­né.

Zdroj: PanasonicOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter