Samsung GALAXY S WiFi 4.0 – inteligentný krok vpred

Sam­sung pred­sta­vu­je in­te­li­gent­ný preh­rá­vač v štý­le smar­tpho­nu s ino­vá­cia­mi a mož­nos­ťou prá­ce s ap­li­ká­cia­mi

Spo­loč­nosť Sam­sung, pop­red­ný vý­rob­ca in­te­li­gen­tných mo­bil­ných za­ria­de­ní, pred­sta­vi­la in­te­li­gent­ný preh­rá­vač GA­LAXY S WiFi 4.0, naj­nov­ší prí­ras­tok do neus­tá­le sa roz­ši­ru­jú­cej ro­di­ny GA­LAXY za­lo­že­nej na ope­rač­nom sys­té­me An­droid. Sam­sung GA­LAXY S WiFi 4.0, kto­rý je vy­ba­ve­ný 4-pal­co­vým LCD dis­ple­jom Su­per Clear, pos­ky­tu­je vďa­ka plat­for­me An­droid je­di­neč­ný zá­ži­tok z prá­ce s ap­li­ká­cia­mi a zá­bav­ný­mi fun­kcia­mi.

V nad­väz­nos­ti na ce­los­ve­to­vý ús­pech in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu Sam­sung GA­LAXY S vy­tvo­ril Sam­sung mo­del GA­LAXY S WiFi 4.0, s cie­ľom spros­tred­ko­vať uží­va­te­ľom bo­ha­tosť zá­žit­kov, ako to­mu bo­lo pri GA­LAXY S, av­šak s vý­nim­kou nák­la­dov na zmlu­vy s ope­rá­to­rom. Vďa­ka vi­deo ko­mu­ni­ká­cii pros­tred­níc­tvom slu­žieb VoIP a bo­ha­tej zá­ba­ve v po­do­be vi­dea a hud­by, s pod­po­rou mno­hých ko­de­kov, sa bu­de­te s prís­tro­jom Sam­sung GA­LAXY S WiFi 4.0 neus­tá­le dob­re za­bá­vať.

„Sam­sung GA­LAXY S WiFi 4.0 je ideál­nym vý­rob­kom pre mul­ti­me­diál­nych nad­šen­cov, kto­rým ide o sil­ný zá­ži­tok, kto­rý im pos­kyt­ne in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie,“ uvie­dol JK Shin, pre­zi­dent a ria­di­teľ di­ví­zie Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions spo­loč­nos­ti Sam­sung. „Zo stra­ny pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sú neus­tá­le v po­hy­be, exis­tu­je ob­rov­ský do­pyt po prís­tu­pe k ap­li­ká­ciám a bo­ha­té­mu mul­ti­me­diál­ne­mu ob­sa­hu. V prí­pa­de Sam­sung GA­LAXY S WiFi 4.0 sme vy­tvo­ri­li za­ria­de­nie, kto­ré po­nú­ka po­dob­né zá­žit­ky z prá­ce s ap­li­ká­cia­mi ako in­te­li­gent­ný te­le­fón Sam­sung GA­LAXY S a na­vy­še skve­lé zá­bav­né fun­kcie. To všet­ko za ce­nu, kto­rá vás nez­rui­nu­je,“ do­dal.

VoIP a svet ap­li­ká­cií

Sam­sung GA­LAXY S WiFi 4.0, kto­rý je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou WiFi 802.11 b/g/n a ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 2.2 „Froyo“ (pri ko­mer­čnom uve­de­ní na trh ho bu­de mož­né mo­der­ni­zo­vať na ver­ziu 2.3 Gin­gerbread), vám umož­ní prís­tup k mi­lió­nom ap­li­ká­cií, nes­po­čet­né­mu množ­stvu mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu a uži­toč­ným ino­va­tív­nym mo­bil­ným služ­bám. Pod­po­ra VoIP pros­tred­níc­tvom služ­by Sky­pe umož­ňu­je ho­vo­ry cez WiFi a tiež bez­plat­né vo­la­nia me­dzi uží­va­teľ­mi služ­by Sky­pe no a vďa­ka prís­tu­pu k služ­bám so­ciál­nych sie­tí, ako Twit­ter a Fa­ce­book, bu­de­te neus­tá­le v kon­tak­te s ľuď­mi. Pod­po­ra vi­deo služ­by Qik vám po­nú­ka mož­nosť bez ná­ma­hy nah­rá­vať vi­deá a zdie­ľať ich s pria­teľ­mi a prí­buz­ný­mi.

Vďa­ka prís­tu­pu k viac než 230 000 ap­li­ká­ciám dos­tup­ných pros­tred­níc­tvom služ­by An­droid Mar­ket je Sam­sung GA­LAXY S WiFi 4.0 pl­ne uží­va­teľ­sky up­ra­vi­teľ­ný in­te­li­gent­ný prís­troj. In­teg­ro­va­ná pod­po­ra GPS ďa­lej roz­ši­ru­je mož­nos­ti toh­to za­ria­de­nia a umož­ňu­je vám vy­uží­vať pred­nos­ti ma­po­vých slu­žieb Goog­le a ad­re­sá­ro­vých ap­li­ká­cií.

Vi­deo a fo­tog­ra­fie v HD roz­lí­šen

Fo­toa­pa­rát vám dá­va mož­nosť za­chy­tá­vať za­ují­ma­vé oka­mi­hy z váš­ho ži­vo­ta a v po­do­be vi­deo­záz­na­mov a fo­tog­ra­fií vo vy­so­kej kva­li­te ich zdie­ľať s os­tat­ný­mi. Sam­sung GA­LAXY S WiFi 4.0 pod­po­ru­je for­mát Di­vX HD, vďa­ka čo­mu do­ká­že preh­rať vi­deo vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. V dôs­led­ku to­ho pô­so­bia fil­my a te­le­víz­ne prog­ra­my na veľ­kej, vy­so­ko kva­lit­nej LCD ob­ra­zov­ke Su­perClear pri­ro­dze­ným a ži­vým doj­mom. Pod­po­ra naj­rôz­nej­ších no­riem ko­de­kov, vrá­ta­ne MPEG4, H264, Di­vX, XviD a WMV, je zá­ru­kou to­ho, že si mô­že­te vy­chut­nať ši­ro­ké spek­trum ob­sa­hu, kto­ré je na inter­ne­te k dis­po­zí­cii.

Vy­ni­ka­jú­ce audio

„In­te­li­gent­ný preh­rá­vač“ Sam­sung GA­LAXY S WiFi 4.0 sa za­me­ria­va pre­dov­šet­kým na zá­ba­vu a je­ho zmys­lom je spros­tred­ko­vať ten naj­lep­ší mož­ný audio a vi­deo zá­ži­tok. Tech­no­ló­gia Sam­sung Soun­dA­li­ve pos­ky­tu­je bez­kon­ku­ren­čnú kva­li­tu zvu­ku s hl­bší­mi bas­mi a lep­ším zne­ním tó­nov a umož­ňu­je vám po­čú­vať ob­ľú­be­né sklad­by pres­ne tak, ako umel­ci za­mýš­ľa­li. Pre po­ba­ve­nie pub­li­ka sa vďa­ka za­bu­do­va­né­mu ste­reorep­ro­duk­to­ru mô­že­te o svo­ju hud­bu po­de­liť kde­koľ­vek a s kým­koľ­vek. Sam­sung GA­LAXY S WiFi 4.0 sa na sve­to­vých tr­hoch za­čne pre­dá­vať v pr­vej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka, naj­skôr vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Zdroj: Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter