Nadupaný Samsung GALAXY S II poslúži aj ako tlmočník

Sam­sung pred­sta­vil in­te­li­gent­ný te­le­fón Sam­sung GA­LAXY S II (mo­del GT-I9100), ten­ké (8,49 mm) a ľah­ké za­ria­de­nie vy­ba­ve­né dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom. Sam­sung GA­LAXY S II pou­ží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 2.3 Gin­gerbread, pod­po­ru­je sie­te 4. ge­ne­rá­cie (HSPA+ 21), 3D zob­ra­ze­nie pri hra­ní hier a pos­ky­tu­je mul­ti­tas­king po­rov­na­teľ­ný s PC.

Sam­sung GA­LAXY S II je vy­ba­ve­ný 8-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom a ka­me­rou pod­po­ru­jú­cou zá­znam a preh­rá­va­nie vo full HD roz­lí­še­ní 1080p. Je ta­kis­to vy­ba­ve­ný dis­ple­jom Su­per AMO­LED Plus. Vďa­ka vy­uži­tiu tech­no­ló­gie RealStri­pe a vý­raz­ne zvý­še­né­mu poč­tu sub­pixelov je dis­plej Su­per AMO­LED Plus schop­ný vy­jsť v ús­tre­ty me­cha­ni­ke ľud­ské­ho oka, pre kto­ré sa po­tom sle­do­va­ný ob­raz ja­ví jas­nej­šie a prek­res­le­nej­šie. Vďa­ka šir­šie­mu po­zo­ro­va­cie­mu uh­lu a lep­šej vi­di­teľ­nos­ti von­ku za den­né­ho svet­la po­nú­ka Sam­sung GA­LAXY S II ove­ľa živ­šie zob­ra­ze­nie. Dis­plej Su­per AMO­LED pri­tom spot­re­bu­je v po­rov­na­ní s prís­troj­mi po­rov­na­teľ­nej veľ­kos­ti vý­raz­ne niž­šie množ­stvo ener­gie.

Sam­sung vy­bral te­le­fón Sam­sung GA­LAXY S II ako svoj pré­mio­vý mo­bil­ný pro­dukt, na kto­rom bu­dú spus­te­né služ­by Sam­sung Hubs:
• So­cial Hub Pre­mium: Pou­ží­va­te­lia ma­jú z jed­né­ho mies­ta prís­tup ku všet­kým ty­pom správ (push e-mail, texto­vé sprá­vy, hla­so­vé sprá­vy a sprá­vy na so­ciál­nych sie­ťach) a mô­žu na ne od­po­ve­dať pria­mo bez pot­re­by vstu­po­vať do jed­not­li­vých ap­li­ká­cií.
• Rea­ders Hub: Vďa­ka stra­te­gic­kým par­tner­stvám s ďal­ší­mi spo­loč­nos­ťa­mi pos­ky­tu­je Rea­ders Hub prís­tup k viac ako 2,2 mi­lió­nom kníh a ro­má­nov, 2000 sve­to­vým a mies­tnym no­vi­no­vým ti­tu­lom v 49 ja­zy­koch a k 2300 ob­ľú­be­ným ča­so­pi­som v 22 ja­zy­koch.
• Ga­me Hub: Sam­sung GA­LAXY S II je vy­ba­ve­ný tro­jo­so­vým gy­ros­ko­pic­kým sní­ma­čom, kto­rý ot­vá­ra no­vý svet mož­nos­tí na vy­uži­tie v hrách.
• Mu­sic Hub: prís­tup k viac ako 12 mi­lió­nom skla­dieb pros­tred­níc­tvom služ­by 7di­gi­tal.

Li­ve Pa­nel v reál­nom ča­se zos­ku­pu­je ob­sah z ap­li­ká­cií a webo­vých strá­nok a zob­ra­zu­je ho na je­di­nej pris­pô­so­bi­teľ­nej sie­ťo­vej do­mov­skej strán­ke. Pou­ží­va­te­lia si sa­mi mô­žu up­ra­viť vzhľad a roz­lo­že­nie svoj­ho Li­ve Pa­ne­la a mô­žu si vy­brať, aké on-li­ne služ­by a mo­bil­né ap­li­ká­cie sa na ňom ma­jú zob­ra­zo­vať. Na Li­ve Pa­ne­li pri­po­mí­na­jú­com svo­jim gra­fic­kým spra­co­va­ním strán­ky ča­so­pi­su mô­žu pou­ží­va­te­lia sle­do­vať ak­tuál­ne sprá­vy a in­for­má­cie zo so­ciál­nych sie­tí a mno­hých ďal­ších ap­li­ká­cií.

Sam­sung Voi­ce So­lu­tion roz­poz­ná­va hlas pou­ží­va­te­ľa a pre­vá­dza ho do texto­vej po­do­by a nao­pak. Vďa­ka ap­li­ká­cii Cus­to­mi­zed Voi­ce Tran­sla­tion, slú­žia­cej na ho­vo­re­ný prek­lad, sa z te­le­fó­nu Sam­sung GA­LAXY S II stá­va spo­loč­ník na ces­ty, kto­rý je schop­ný pre­lo­žiť hlas aj text me­dzi mno­hý­mi ja­zyk­mi: jed­no­du­cho do prís­tro­ja na­ho­vor­te slo­vo ale­bo ve­tu a te­le­fón vám ju okam­ži­te pos­kyt­ne v hla­so­vej a texto­vej po­do­be.

Na rých­lu a jed­no­du­chú sprá­vu prís­tro­ja pri­chá­dza Sam­sung s rie­še­ním Kies Air. Kies Air umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľom spra­vo­vať ob­sah in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov z ich po­čí­ta­ča cez mies­tnu sieť Wi-Fi, sťa­ho­vať do po­čí­ta­ča fo­tog­ra­fie zho­to­ve­né vsta­va­ným fo­toa­pa­rá­tom, po­čú­vať hud­bu ale­bo cez webo­vý pre­hlia­dač kon­tro­lo­vať zmeš­ka­né ho­vo­ry či od­osie­lať sprá­vy z te­le­fó­nu. Mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty ďa­lej roz­ši­ru­je tech­no­ló­gia WiFi Di­rect, kto­rá spot­re­bi­te­ľom umož­ňu­je pri­po­jiť sa k po­čí­ta­ču či tla­čiar­ni, kto­ré pod­po­ru­jú bez­drô­to­vé pri­po­je­nie pria­mo bez nut­nos­ti prís­tu­po­vé­ho bo­du. GA­LAXY S II vy­chá­dza v ús­tre­ty po­žia­dav­kám tr­hu a je schop­ný pod­po­ro­vať tech­no­ló­giu Near Field Com­mu­ni­ca­tion (NFC), kto­rá umož­ňu­je prak­tic­ké vy­uži­tie no­vo sa ob­ja­vu­jú­cich slu­žieb pre mo­bil­né plat­by a ďal­ších slu­žieb pos­ky­to­va­ných mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi. Ce­na za­tiaľ nie je zná­ma.

Za­jtra pri­ne­se­mie re­cen­ziu Sam­sung GA­LAXY S II

Zdroj: TS Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter