Len pred pár hodinami predstavil na akcii Think Beyond v San Franciscu veľký hráč na trhu okrem iného nový tabletový počítač, do ktorého vkladá nemalé nádeje.

HP včera predstavilo svoj nový tablet TouchPad

Len pred pár ho­di­na­mi pred­sta­vil na ak­cii Think Beyond v San Fran­cis­cu veľ­ký hráč na tr­hu ok­rem iné­ho no­vý ta­ble­to­vý po­čí­tač, do kto­ré­ho vkla­dá ne­ma­lé ná­de­je. Za­ria­de­nie z di­el­ne spo­loč­nos­ti HP sa svo­ji­mi roz­mer­mi po­do­bá naj­zná­mej­šie­mu ta­ble­tu sú­čas­nos­ti – iPa­du.

HP Touch­Pad s roz­mer­mi 240 × 190 × 14 mm pri­ná­ša ka­pa­cit­ný mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej ši­ro­ký 9,7 pal­ca, s ro­zlí­še­ním 1024 × 768 pixelov a hmot­nos­ťou 740 gra­mov. Za­ria­de­nie je po­há­ňa­né dvoj­ja­dro­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon, tak­to­va­ným na 1,2 GHz, kto­ré­mu se­kun­du­je 1 GB pa­mä­te RAM. Pou­ží­va­teľ si mô­že vy­brať kon­fi­gu­rá­ciu so 16 ale­bo 32-gi­ga­baj­to­vým dis­kom SSD. Sa­mo­zrej­mos­ti sú už ste­reo­fón­ny re­pro­duk­tor, 1,3-me­ga­pixelo­vá vi­deo­ka­me­ra, Wi-Fi, Blue­tooth, ako aj ko­nek­tor mi­kro USB 2.0, ur­če­ný aj na na­bí­ja­nie ta­ble­tu. Na trh by ma­li prísť aj mo­de­ly s pod­po­rou 3G a 4G sie­tí. Pod­ľa re­dak­to­rov server­a Mas­hab­le.com vy­ze­rá ope­rač­ný sys­tém WebOS na veľ­kom dis­ple­ji ta­ble­tu vý­bor­ne.

Spus­te­nie pre­da­ja je na­plá­no­va­né na le­to, no pres­ný dá­tum ani ce­na eš­te nie sú zná­me. Prav­de­po­dob­ne ide o tak­ti­ku a spo­loč­nosť HP chce na­sta­viť ce­nu aj pod­ľa to­ho, koľ­ko bu­de pý­tať spo­loč­nosť App­le za svoj no­vý ta­blet iPad 2. Ten by mal prísť na trh pod­ľa neo­fi­ciál­nych in­for­má­cií už v naj­bliž­šom ob­do­bí.

Zdroj:
www.hp.com
www.palm.com
mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter