Canon uvádza na trh IXUS 310 HS – najnovší IXUS s dotykovým displejom

IXUS 310 HS je ur­če­ný pre uží­va­te­ľov, kto­rí po­ža­du­jú vy­so­ký vý­kon aj štý­lo­vý di­zajn. Množ­stvo uni­kát­nych fun­kcií za­bez­pe­ču­je špič­ko­vú ob­ra­zo­vú kva­li­tu sní­mok a ro­bí tvor­bu mi­mo­riad­ne os­trých fo­tog­ra­fií aj úžas­né­ho 1080p vi­dea maximál­ne jed­no­du­chou. Sys­tém HS z di­el­ne Ca­non a ultra­ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív s vy­so­kou sve­tel­nos­ťou a op­tic­kým sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu umož­ňu­jú za­chy­tiť akú­koľ­vek scé­nu vo fan­tas­tic­kej kva­li­te. Pok­ro­či­lá ver­zia in­tui­tív­ne­ho do­ty­ko­vé­ho uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia od Ca­non pos­ky­tu­je lep­šiu kon­tro­lu nad fo­tog­ra­fo­va­ním aj fil­mo­va­ním, pri­čom no­vá špe­ciál­na ikon­ka zá­zna­mu vi­dea umož­ňu­je rých­le pre­pí­na­nie me­dzi obo­mi re­ži­ma­mi. IXUS 310 HS v se­be spá­ja špič­ko­vý vý­kon aj ele­gan­ciu, kto­ré sú ty­pic­ké pre mo­de­ly IXUS, a pred­sta­vu­je ideál­ny kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát pre kaž­dú príl­eži­tosť – hra­vo s ním za­chy­tí­te úžas­né zá­pa­dy sl­nka na plá­ži, noč­nú at­mos­fé­ru veľ­ko­mes­ta či zá­bav­né portré­ty pria­te­ľov na spo­loč­nom ve­čier­ku.

Pr­vo­tried­ne vý­sled­ky aj v sla­bom os­vet­le­ní
Sys­tém HS fo­toa­pa­rá­tu IXUS 310 HS sa pos­ta­rá o pr­vo­tried­ne vý­sled­ky. Sys­tém HS je kom­bi­ná­ciou vy­so­ko­cit­li­vé­ho 12,1-me­ga­pixelo­vé­ho sní­ma­ča CMOS a ob­ra­zo­vé­ho pro­ce­so­ra DI­GIC 4 od Ca­non. Vý­sled­kom je naj­vyš­šia mož­ná kva­li­ta sní­mok s mi­ni­mál­nym ob­ra­zo­vým šu­mom v akej­koľ­vek si­tuá­cii. Zvý­še­ný dy­na­mic­ký roz­sah tiež pris­pie­va k to­mu, že uží­va­te­lia te­raz do­ká­žu za­chy­tiť os­tré zá­be­ry bez roz­ma­za­nia aj v sla­bom os­vet­le­ní, kto­ré by si inak vy­ža­do­va­lo pou­ži­tie bles­ku.

IXUS 310 HS je vy­ba­ve­ný ori­gi­nál­nym ultra­ši­ro­kouh­lým 24 mm ob­jek­tí­vom Ca­non s 4,4x op­tic­kým zoo­mom a maximál­nou sve­tel­nos­ťou f/2.0. Di­zajn ob­jek­tí­vu pos­ky­tu­je nie­len vy­ššiu flexibi­li­tu sní­ma­nia, ale umož­ňu­je aj pou­ži­tie rých­lej­ších expo­zič­ných ča­sov, tak­že do­ká­že za­chy­tiť maximum oko­li­té­ho svet­la a za­bez­pe­čiť tak dob­re expo­no­va­né sním­ky s pri­ro­dze­ným vzhľa­dom. Uží­va­te­lia tiež mô­žu sní­mať s men­šou hĺbkou os­tros­ti, než umož­ňu­je väč­ši­na iných kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov, a do­siah­nuť tak pô­so­bi­vej­šie portré­ty a krea­tív­ne mak­ros­ním­ky. 4-kro­ko­vý op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu sta­bi­li­zu­je sve­tel­né lú­če pre­chá­dza­jú­ce op­tic­ký­mi člen­mi ob­jek­tí­vu. Za­me­dzu­je tak chve­niu fo­toa­pa­rá­tu a nás­led­né­mu roz­ma­za­niu sní­mok, kto­ré by sa inak moh­lo vy­skyt­núť pri dl­hších expo­zič­ných ča­soch ale­bo pri maximál­nom prib­lí­že­ní.

Vzá­jom­ná spo­lup­rá­ca sys­té­mu HS, ob­jek­tí­vu so sve­tel­nos­ťou f/2.0 a pok­ro­či­lé­ho op­tic­ké­ho sta­bi­li­zá­to­ra ob­ra­zu je zá­ru­kou os­trej­ších a zre­teľ­nej­ších sní­mok vo všet­kých sve­tel­ných pod­mien­kach – naj­mä v sla­bom os­vet­le­ní.

In­tui­tív­ne do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie
Veľ­ký 8,0 cm (3,2”) do­ty­ko­vý dis­plej Pu­re­Co­lor II s roz­lí­še­ním 460 000 bo­dov pos­ky­tu­je vy­ni­ka­jú­ci kon­trast a vy­kres­le­nie fa­rieb, a tiež ši­ro­ký po­zo­ro­va­cí uhol, kto­rý uľah­ču­je kom­po­zí­ciu aj preh­rá­va­nie sní­mok. Pok­ro­či­lé do­ty­ko­vé roz­hra­nie s mož­nos­ťou uží­va­teľ­skej kon­fi­gu­rá­cie od Ca­non umož­ňu­je us­po­ria­da­nie rôz­nych ikon nas­ta­ve­nia pod­ľa po­trieb uží­va­te­ľa. S do­ty­ko­vým AF nas­ta­ví­te ob­lasť za­os­tre­nia jed­no­du­chým do­ty­kom prs­ta, za­tiaľ čo fun­kcie Touch Ac­tions (Čin­nos­ti na do­tyk) a Tap Con­trol (Ov­lá­da­nie pok­le­pa­ním) po­nú­ka­jú jed­no­du­chý a in­tui­tív­ny spô­sob ov­lá­da­nia fo­toa­pa­rá­tu ges­ta­mi pred­vo­le­ný­mi pre rôz­ne fun­kcie, napr. pri pre­ze­ra­ní kniž­ni­ce sní­mok ale­bo pri zme­ne nas­ta­ve­ní z dis­ple­ja.

Vi­deo vo Full HD je hrač­kou
Vďa­ka mož­nos­ti nak­rú­ca­nia vi­dea vo Full HD so ste­reoz­vu­kom mô­žu ma­ji­te­lia mo­de­lu IXUS 310 HS za­chy­tiť at­mos­fé­ru dô­le­ži­té­ho oka­mi­hu v špič­ko­vej kva­li­te. Pri fil­mo­va­ní mô­žu pou­ží­vať aj op­tic­ký zoom a do­da­toč­nú pod­po­ru im pos­kyt­ne aj auto­ma­tic­ký re­žim Smart Auto – auto­ma­tic­ky nas­ta­ví všet­ky pot­reb­né hod­no­ty pod­ľa sní­ma­nej scé­ny. Sú­čas­ťou vý­ba­vy je i dy­na­mic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu, kto­rý umož­ní nak­rú­te­nie vi­dea s hlad­ším a sta­bil­nej­ším ob­ra­zom – do­kon­ca aj po­čas chô­dze ale­bo z po­hy­bu­jú­ce­ho sa au­ta.

„Zá­ku­lis­ný“ prí­beh o vzni­ku va­šich kaž­do­den­ných zá­be­rov zís­ka­te s no­vou fun­kciou Mo­vie Di­gest, kto­rá auto­ma­tic­ky vy­tvo­rí až štvor­se­kun­do­vý vi­deok­lip pred kaž­dou fo­tog­ra­fiou. Tie­to kli­py po­tom spo­jí do bo­nu­so­vé­ho vi­dea, kto­rý bu­de spon­tán­nym a zá­bav­ným zá­zna­mom o va­šom fo­tog­ra­fo­va­ní.

Uží­va­te­lia te­raz mô­žu nak­rú­cať vi­deo vo for­má­te iF­ra­me, kto­rý pred im­por­tom ne­vy­ža­du­je tran­skó­do­va­nie – pre­nos a úp­ra­va vi­deos­ní­mok je tak rých­lej­šia a jed­no­duch­šia. Pod­po­ra roz­hra­nia HDMI-CEC zas umož­ňu­je pri­po­je­nie fo­toa­pa­rá­tu k te­le­ví­zo­ru HDTV a je­ho ov­lá­da­nie di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom te­le­ví­zo­ra, čo zjed­no­du­šu­je pre­mie­ta­nie za­chy­te­ných oka­mi­hov na veľ­kej ob­ra­zov­ke.

Vy­so­ko­rý­chlos­tné sní­ma­nie
Pou­ži­tie sní­ma­ča CMOS umož­ňu­je up­lat­ne­nie via­ce­rých vy­so­ko­rý­chlos­tných fun­kcií sní­ma­nia, kto­ré pos­ky­tu­jú vy­ššiu flexibi­li­tu a tvo­ri­vé mož­nos­ti. V re­ži­me Vý­ber naj­lep­šej sním­ky sa vy­tvo­rí vy­so­ko­rý­chlos­tná sé­ria pia­tich zá­be­rov, z kto­rých sa po­tom vy­be­rie ten naj­lep­ší, a ten sa ulo­ží na pa­mä­ťo­vú kar­tu. IXUS 310 HS fo­tog­ra­fu­je v pl­nom roz­lí­še­ní rých­los­ťou až 3,4 sním­ky za se­kun­du a 8,2 sním­ky za se­kun­du so zní­že­ným roz­lí­še­ním 3,0 MP v re­ži­me vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho sé­rio­vé­ho sní­ma­nia (High-speed Burst). Sní­ma­nie noč­nej scé­ny z ru­ky zas umož­ňu­je za­chy­te­nie via­ce­rých zá­be­rov scé­ny, z kto­rých sa po­tom vy­tvo­rí je­di­ná sním­ka s mi­ni­mál­nym roz­ma­za­ním a naj­lep­šou expo­zí­ciou. IXUS 310 HS tiež ob­sa­hu­je re­žim spo­ma­le­né­ho vi­dea, kto­rý umož­ňu­je spo­ma­liť rých­lu ak­ciu, napr. rôz­ne špor­to­vé vý­ko­ny – scé­na sa za­chy­tí v roz­lí­še­ní VGA rých­los­ťou 120 sním./s ale­bo v roz­lí­še­ní 320 x 240 rých­los­ťou 240 sním./s. Preh­rá­va­nie rých­los­ťou 30 sním./s po­tom umož­ňu­je pod­rob­ne ana­ly­zo­vať jed­not­li­vé po­hy­by, napr. gol­fo­vý úder, ale­bo pri­dať dra­ma­tic­kú at­mos­fé­ru rých­lej ak­cii.

Ma­nuál­ne ov­lá­da­nie a krea­tív­ne re­ži­my
Pok­ro­či­lej­ší uží­va­te­lia oce­nia ma­nuál­ne ov­lá­da­nie clo­ny ale­bo expo­zič­né­ho ča­su v re­ži­moch Av a Tv, za­tiaľ čo pre uží­va­te­ľov, kto­rí up­red­nos­tňu­jú jed­no­du­ché sní­ma­nie spô­so­bom „za­mier a foť“, je tu naj­nov­šia ver­zia auto­ma­tic­ké­ho re­ži­mu Smart Auto. Ten te­raz do­ká­že roz­poz­nať až 32 ty­pov scén a za­chy­tiť dob­re expo­no­va­né sním­ky bez nut­nos­ti za­sa­ho­va­nia do nas­ta­ve­ní fo­toa­pa­rá­tu. No­vá tech­no­ló­gia pok­ro­či­lé­ho roz­poz­na­nia osôb umož­ňu­je fo­toa­pa­rá­tu roz­poz­nať a sle­do­vať do­kon­ca aj iné po­hy­bu­jú­ce sa ob­jek­ty ako ľu­dí, za­tiaľ čo Servo AF/AE za­bez­pe­ču­je, že sní­ma­ný ob­jekt zos­ta­ne za­os­tre­ný a správ­ne expo­no­va­ný až do mo­men­tu uvoľ­ne­nia spúš­te. Pre uží­va­te­ľov, kto­rí chcú expe­ri­men­to­vať, je tu šesť krea­tív­nych re­ži­mov sní­ma­nia, kto­ré po­nú­ka­jú dos­ta­toč­nú voľ­nosť a flexibi­li­tu pri tvor­be rôz­nych efek­tov. Efek­ty Ry­bie oko, Su­per­žia­ri­vé a Pla­gát sú te­raz dopl­ne­né o no­vý efekt Hrač­kár­sky fo­toa­pa­rát, kto­rý sním­kam pri­dá „ret­ro“ ná­dych di­er­ko­vých fo­toa­pa­rá­tov. V re­ži­me Jed­no­fa­reb­né sním­ky zas vy­tvo­rí­te štý­lo­vé fo­tog­ra­fie v tma­voh­ne­dej, čier­nej a bie­lej ale­bo iných mo­no­chro­ma­tic­kých od­tie­ňoch.

Ob­ľú­be­ný efekt Mi­nia­tú­ra od Ca­non mož­no pou­žiť pri fo­tog­ra­fo­va­ní aj fil­mo­va­ní. Zá­znam rých­los­ťou 1,5, 3 ale­bo 6 sním./s v re­ži­me vi­dea vy­tvo­rí do­jem zrý­chle­né­ho po­hy­bu mi­nia­túr­nych mo­de­lov. Re­žim Rôz­ne po­me­ry strán umož­ňu­je kom­po­zí­cie fo­tog­ra­fií s po­mer­mi strán 3:2, 4:3, 1:1 a 16:9, tak­že zá­klad pre po­ža­do­va­ný efekt sa vy­tvo­rí už na za­čiat­ku.

Aby sa do­siah­la eš­te vy­ššia flexibi­li­ta, fun­kcia sa­mos­púš­te umož­ňu­je, aby sa aj fo­tog­raf jed­no­du­cho za­čle­nil do zá­be­ru. Vďa­ka tech­no­ló­gii roz­poz­na­nia tvá­re mô­že­te spúšť ak­ti­vo­vať žmur­knu­tím, ús­me­vom ale­bo ob­ja­ve­ním sa no­vej tvá­re v zá­be­re.

Zdie­ľaj­te svo­je prí­be­hy na CA­NON iMA­GE GA­TEWAY
Ma­ji­te­lia fo­toa­pa­rá­tu IXUS 310 HS sa mô­žu za­re­gis­tro­vať na inter­ne­to­vom por­tá­li CA­NON iMA­GE GA­TEWAY, kto­rý slú­ži na zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií a vi­dea. Uží­va­te­lia mô­žu vy­uží­vať až 2 GB pries­to­ru, kto­rý poj­me stov­ky sní­mok vo vy­so­kej kva­li­te. Pod­po­ro­va­né je aj pre­hlia­da­nie z mo­bil­ných te­le­fó­nov, tak­že va­ši pria­te­lia a ro­di­na si mô­žu jed­no­du­cho pre­ze­rať va­še sním­ky aj na ces­tách.

IXUS 310 HS – zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky:
• Sys­tém HS (12,1 MP)
• f/2.0, 24 mm, 4.4x zoom, op­tic­ký IS
• Te­lo z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le
• 8,0 cm (3,2") do­ty­ko­vý dis­plej Pu­re­Co­lor II
• Full HD vi­deo s op­tic­kým zoo­mom; dy­na­mic­ký IS
• Smart Auto (32 ty­pov scén)
• Vy­so­ko­rý­chlos­tné sé­rio­vé sní­ma­nie a re­žim spo­ma­le­né­ho vi­dea
• Mo­vie Di­gest
• Vi­deo­for­mát iF­ra­me
• Krea­tív­ne re­ži­my a ma­nuál­ne ov­lá­da­nie

Zdroj: CANON


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter